Prostorni plan uređenja Općine Pićan 2005. g.:

Prostorni plan uređenja Općine Pićan 2005.g.

 

Energetski i vodnogospodarski sustav

 

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

 

Promet, pošta i telekomunikacije

 

Prostori/površine za razvoj i uređenje

 

Teritorijalno-politički ustroj

 

Uvjeti korištenja

 

4A

 

4B

 

4C

 

4D

 

4E

 

4F

 

4G

 

4H

 

4I

 

4J

 

4K

 

4L

 

4M

 

Prostorni plan uređenja Općine Pićan – Izmjene i dopune 2009.g. :

Obrazloženje

 

Odredbe za provođenje

 

Uvjeti korištenja

 

Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

 

Karta staništa

 

Energetski i vodnogospodarski sustav

 

4D

 

4E

 

4G

 

4H

 

4I

 

4J

 

4K

 

4L

 

4M

 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan 2015. g. (vezane uz UPU PZ Jurani):

Odredbe za provedbu

 

Obrazloženje

 

4J

 

4L

 

4K

 

4J

 

Prostori/površine za razvoj i uređenje

 

Dopune Prostornog plana uređenja Općine Pićan 2015.g.:

Tekstualni dio

 

Posebne mjere uređenja i zaštite

 

4D

 

4E

 

4H

 

4J

 

4L

 

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone “Jurani”

Korištenje i namjena površina

 

Prometna mreža

 

Elektroničke komunikacije

 

Elektroenergetika

 

Plinoopskrba

 

Vodoopskrba

 

Odvodnja

 

Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora

 

Oblici korištenja

 

Način i uvjeti gradnje

 

Obrazloženje

 

Odredbe za provođenje