Statut Općine Pićan PDF Izmjene i dopune 2018

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PIĆAN
Općinsko vijeće

 

KLASA: 021-05/12-01/11
URBROJ: 2144/05-01-12-1
Pićan, 09.ožujka 2012.

 

Na temelju članka 18.st.1.t.1. Općinsko vijeće Općine Pićan, na svojoj sjednici održanoj 09.ožujka 2012.godine, a na prijedlog Komisije za Statut, Poslovnik i zakonodavstvo, donijelo je

 

O D L U K U

O prihvaćanju Pročišćenog teksta Statuta Općine Pićan

  I.

Općinsko vijeće Općine Pićan prihvatilo je Pročišćeni tekst Statuta Općine Pićan.

II.

 Ovaj Pročišćeni tekst Statuta objavljuje se „Službenim novinama Općine Pićan“ i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

III.

 Izvornik ovog II. Pročišćenog teksta Statuta čuva se u pismohrani Općine Pićan.

IV.

Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama Općine Pićan“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Silvan Juran

 

 

Temeljem članka 136. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine broj 124/00) te članaka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 86/08, 125/08, 36/09 i 150/11), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 09.ožujka 2012. godine, donosi

 

 STATUT OPĆINE PIĆAN

Pročišćeni tekst

  I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo Općine Pićan (u daljnjem tekstu: Općina), i to:

 • status, područje i granice Općine,
 • samoupravni djelokrug,
 • obilježja, pečati i Dan Općine,
 • javna priznanja,
 • ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
 • financiranje i imovina,
 • oblici konzultiranja građana,
 • provođenje referenduma,
 • mjesna samouprava,
 • ustrojstvo i rad javnih službi,
 • oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza.

 

II.                    STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je: Općina Pićan.

Općina je pravna osoba, sa sjedištem u Pićnu, Pićan br. 40.

Članak 3.

Općina obuhvaća područje sljedećih naselja:

 • Grobnik, sa selima: Grobnik, Lencovići, Karnelići.
 • Jakomići, sa selima: Jakomići, Švići, Bafi, Bilići, Blaškovići, Donji i Gornji Kralji, Floričići, Lukačići, Opatići, Šestani, Braušići i Slavići.
 • Krbune, sa selima: Krbune, Bajci, Beloglavski Breg, Blažići, Kaligari, Komarići, Lištići, Pećari, Puhari, Runki, Stojšići, Šilići i Vlašići.
 • Kukurini, sa selima: Kukurini, Bajci, Čehi, Benazići, Tonićevci, Ilići, Šimunici,Marišće, Perinići, Barišići, Šilci i Vodogradnja.
 • Montovani, sa selima: Montovani, Ćopi, Gusterini, Kunici, Milanovići, Doline,Petrinčići, Ribići, Rebani, Zatkari, Maršani i Marfani.
 • Orič, sa selima: Orič, Jurani, Lanči, Piletići i Stari grad.
 • Pićan, sa selima: Pićan, Lukeži, Most Pićan, Medigi, Rimanići, Tominčići,Pedrovica, Papići i Lazišće.
 • Katarina, sa selima: Sv.Katarina, Andretići, Belušići, Bolobani, Debeli Bajci,Ivšići, Jakovici, Marinjaši, Obrš, Tučići, Benići, Palčić i Žudigi,
 • Tupljak, sa selima: Babići, Fonovići, Kalčići, Mandići, Krištofići, Pavićevci,Smilovići, Tončetići, Vrtlić, Gopci, Karlići, Rasade i Gorica.
 • Zajci, sa selima: Zajci, Hajnožići, Brežac, Išišće, Klesari, Runki, Mašinarija,Žiganti, Roviži, Svetinčići, Oršanići, Cinzebi, Benkovići i Bugarini.

 

Članak 4.

Granice Općine Pićan su granice katastarskih Općina Pićan, Tupljak, Krbune i Grobnik. Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim Zakonom.

 

III.  SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 5.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalne djelatnosti,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu.
 
 Članak 6.

Odlukom Općinskog vijeća može se pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine iz čl. 5. ovog Statuta prenijeti na Županiju ili mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće može zatražiti od Skupštine Istarske županije da se Općini, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije na području Općine Pićan, uz uvjet da Općina može osigurati dovoljno prihoda za obavljanje tih poslova.

 

IV.  OBILJEŽJA , PEČAT I DAN OPĆINE

 
Članak 7.

Općina ima svoja obilježja, i to: grb Općine i zastavu Općine.

 

Članak 8.

Grb Općine Pićan je sljedećeg izgleda: Izrađen je u obliku štita u čijem se gornjem dijelu polja nalazi tvrđava, iznad čijeg ulaza su tri otvora, nad kojima je krunište, dok je na krovu manja kula sa dva manja prozora koja završavaju također kruništem. S obje strane tvrđave je jedna šestokraka zvijezda.

Na donjem dijelu polja je veliki ljiljan.

Boje grba: na plavoj podlozi grba nalazi se zlatna kula na brijegu u čijem podnožju se nalazi ljiljan od zlata, a s obje strane tvrđave po jedna šestokraka zvijezda.

 

Članak 9.

 

 Zastava Općine Pićan ima podlogu svijetlo plave boje, a u sredini je smješten grb Općine Pićan. Omjer širine i dužine zastave je 1:2, a visina grba je 2/3 zastave.

Kod svečane zastave dodan je zlatni rub.

 

 Članak 10.

O načinu isticanja i uporabe grba i zastave Općine, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

 

Članak 11.

Tijela Općine su: Općinsko vijeće, Općinski načelnik, kao i ustrojstvena jedinica Jedinstveni upravni odjel. Ova tijela imaju svoje posebne pečate. Opis pečata iz st. 1. ovog članka, način njihove uporabe i čuvanja, uređuju se posebnim propisima.

 

Članak 12.

 Dan Općine Pićan obilježava se 16. kolovoza na dan Sv. Roka, zaštitnika župe Pićan prema posebnoj odluci.

 

Članak 13.

Javna priznanja i počasti Općine Pićan su:

 • Plaketa Općine Pićan,
 • Nagrada Općine Pićan,
 • Priznanje počasnog građanina Općine Pićan.

 

Članak 14.

 Javna priznanja i počasti Općine Pićan dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama koje u svom radu i djelovanju značajno doprinose promicanju interesa Općine Pićan.

 

Članak 15.

Priznanje Počasnog građanina Općine Pićan može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim, političkim, kulturnim, humanitarnim ili sportskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Pićan, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

Javna priznanja Općine Pićan dodjeljuju se na Dan Općine Pićan.

 

Članak 16.

O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom.

Osim javnih priznanja u smislu članka 13. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće može ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.

 

V.  USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

 1. a) Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće
Članak 17.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 
Članak 18.

Općinsko vijeće:

 1. donosi Statut Općine,
 2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 3. donosi prijedlog za raspisivanje referenduma i raspisuje referendum o razrješenju              općinskog načelnika i njegovog zamjenika
 4. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
 5. osniva radna tijela Općinskog vijeća i bira njihove članove,
 6. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,
 7. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 8. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

 

Članak 19.

Općinsko vijeće ima 11 članova, odnosno vijećnika.

 

Članak 20.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo.

 

Članak 21.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz st.2. ovog članka, sjednicu će sazvati načelnik odnosno župan, u daljnjem roku od 15 dana.

Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 22.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje 4 godine.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 
Članak 23.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu.

Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 24.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, već ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 25.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća.

 

Članak 26.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od svih članova Općinskog vijeća.

O donošenju Statuta Općine, proračuna, odluci o privremenom financiranju, godišnjem obračunu proračuna, usvajanju informacije o kretanju prihoda i izdataka Općine Pićan za duža vremenska razdoblja, Poslovniku o radu Općinskog vijeća, o izmjenama i dopunama navedenih akata, o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, o donošenju Odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

 

Članak 27.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

 

Članak 28.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz st.1. ovog članka utvrđuju se posebnom odlukom o osnivanju radnih tijela i poslovnikom o radu.

 

Članak 29.

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda najstariji član, a u slučaju njegove odsutnosti najstariji član medu nazočnima.

 

Članak 30.

Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

 1. b) Izvršno tijelo (općinski načelnik)

 

Članak 31.

Izvršno tijelo u Općini je Općinski načelnik.

 

Članak 32.

Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

 

Članak 33.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prestaje mandat po sili zakona:

 • danom podnošenja ostavke
 • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
 • danom odjave prebivališta s područja jedinice
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva
 • smrću.

Predstavničko tijelo će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika, nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori za izbor općinskog načelnika, dužnost načelnika do kraja mandata obavljat će njegov zamjenik.

Ako prestane mandat zamjeniku Općinskog načelnika, neće se raspisivati prijevremeni izbori.

 

Članak 34.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti.

Predstavničko tijelo može raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

 • kada krše ili ne izvršavaju odluke predstavničkog tijela
 • kada svojim radom prouzroče jedinici lokalne samouprave znatnu materijalnu štetu.

Pod pojmom znatne materijalne štete iz stavka 2. ovog članka smatra se šteta u iznosu od 1% od proračuna Općine u tekućoj godini, a ako 1% proračuna iznosi preko 500.000 (petsto tisuća) kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000 kuna.

Na referendumu iz stavka 2. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela.

Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Ako na referendumu o pitanju iz stavka 1. ovog članka bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Predstavničko tijelo ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Referendum iz stavka 2. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.

 

Članak 35.

Birači upisani u popis birača Općine imaju pravo predstavničkom tijelu predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Odluku o raspisivanju referenduma predstavničko tijelo mora donijeti u roku od 30 dana od prijema prijedloga.

Referendum iz stavka 1. ovog članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.

Na referendum iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuje odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 36.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se bira na općim i izravnim izborima sukladno posebnom zakonu.

 

Članak 37.

Općinski načelnik zastupa Općinu.

Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke.

Ako predstavničko tijelo to ne učini, općinski načelnik dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave.

Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene statutom općine u skladu sa zakonom.

     

Članak 38.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik, u skladu sa statutom.

Općinski načelnik, u skladu sa statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika odnosno župana. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

 

 Članak 39.

 Izvršne poslove obavlja u općini Općinski načelnik.

 

 Članak 40.

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat načelnika traje četiri godine.

U obavljanju izvršne vlasti načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedloge proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Pićan,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel,
 • imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu sa posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
 • nadzire rad upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineja 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

U slučaju iz stavka 3. alineja 5. ovog članka odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda iz stavka 3. alineja 5. ovog članka, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

 

 1. c) Općinska uprava
Članak 41.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenesenih na Općinu ustrojava se Jedinstveni upravni odjel, a unutar istog mogu se osnovati i službe.akt o unutarnjem ustrojstvu u smislu st. 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Načelnik.

 

Članak 42.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonu.

 

 

VII.  FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

Članak 43.

Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njena tijela u skladu sa zakonom.

Prihodi Općine su:

 1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Općine,
 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjele ili dionice,
 4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,
 5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa zakonom,
 6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
 7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
 8. drugi prihodi određeni zakonom.
 
Članak 44.

Prihode i rashode Općine planira Općinsko vijeće godišnjim proračunom.

Ako se godišnji proračun za sljedeću računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.

 

Članak 45.

Sve pokretne i nepokretne stvari, novac te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njenu imovinu.

Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

 

 

VIII.  OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

Članak 46.

Općinsko vijeće može prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o tim pitanjima.

Konzultiranje u smislu st.1. ovog članka obavit će se naročito ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

 

Članak 47.

Konzultiranje u smislu čl.46. ovog Statuta obavlja se organiziranjem javnih rasprava na zborovima, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.

 

 

IX.  PROVEDBA REFERENDUMA

Članak 48.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 49.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum, sukladno zakonu i ovom Statutu, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog 1/3 njegovih članova, na prijedlog Načelnika, na prijedlog polovice mjesnih odbora i na prijedlog 20 % birača upisanih u popis birača Općine.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

 

 

X.  MJESNA SAMOUPRAVA

 1. a) Osnivanje mjesnih odbora
Članak 50.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).

 

Članak 51.

Utvrđuje se, da se na području Općine osnivaju mjesni odbori kako slijedi:

 1. Mjesni odbor “JAKOMIĆI” za naselje Jakomići i sela: Švići, Bafi, Bilići,Blaškovići, Donji i Gornji Kralji, Floričići, Opatići, Šestani, Braušići i Slavići i naselje Zajci sa selima: Išišće, Klesari, Runki, Mašinarija, Žiganti, Roviži, Svetinčići, Oršanići, Cinzebi, Benkovići i Bugarini,
 1. Mjesni odbor “PIĆAN” za naselje Pićan i sela: Lukeži, Most Pićan, Brežac,Hajnožići, Medigi, Rimanići, Tominčići i Pedrovica,naselje Kukurini i sela: Bajci, Čehi, Benazići, Tonićevci,Ilići,Šimunici, Marišće, Perinići, Barišići, Šilci i Vodogradnja.
 1. Mjesni odbor “SV.KATARINA” za naselje Sv.Katarina i sela: Andretići, Belušići, Bolobani, D.Bajci, Ivšići, Jakovici, Marinjaši, Obrš, Tučići, Benići, Palčić, Ćopi i Žudigi,naselje Orič sa selima: Jurani, Lanči, Piletići Stari grad, naselje Montovani sa selima: Kunici, Milanovići, Doline, Petrinčići, Rebani, Zatkari, Maršani iMarfani.
 1. Mjesni odbor “TUPLJAK” za naselje Tupljak i sela: Babići, Fonovići, Kalčići, Mandići, Pavićevci, Smilovići, Tončetići, Vrtlić, Gopci, Karlići, naselje Grobnik sa selima Grobnik, Lencovići i Lukačići naselje Krbune sa selima: Beloglavski Breg, Blažići, Kaligari, Komarišće, Lištići, Pećari, Puhari, Runki,Stojšići, Šilići i Vlašići.

Utvrđuje se da mjesni odbori iz st. 1. ovog članka udovoljavaju kriterijima iz članka 50. st.2. ovog Statuta, odnosno članka 57. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 
Članak 52.

Za područje Općine za koji nisu osnovani mjesni odbori, isti se mogu osnovati, o čemu će odlučiti Općinsko vijeće odgovarajućom dopunom ovog Statuta, odnosno statutarnom odlukom, polazeći od odgovarajućih inicijativa i prijedloga u smislu čl. 53. i 54. ovog Statuta.

 

Članak 53.

Za preustroj osnovanih mjesnih odbora u smislu njihova teritorijalnog preustrojstva, te osnivanja novog, odnosno novih mjesnih odbora za područje Općine za koje mjesni odbori nisu osnovani, inicijativu mogu dati:

 • građani, i to najmanje 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se traži osnivanje mjesnog odbora,
 • najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća,
 • vijeća mjesnih odbora (za područja gdje su mjesni odbori osnovani).

Inicijativa u smislu st.1. ovog članka mora se obrazložiti, a podnosi se u pisanom obliku Načelniku, koji donosi odluku o sazivanju zbora građana za područje tog mjesnog odbora.

Zboru građana za područje mjesnog odbora koji je sazvan radi razloga navedenih u st. 1. ovog članka mora prisustvovati najmanje 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se traži osnivanje mjesnog odbora.

Odluka o osnivanju ili preustroju mjesnog odbora donijeta je ako se za nju izjasni natpolovična većina građana prisutnih na zboru građana.

Nakon donošenja odluke iz st. 4. ovog članka, Općinski Načelnik upućuje svoje mišljenje Komisiji za Statut, poslovnik i zakonodavstvo, koja utvrđuje prijedlog izmjena Statuta, odnosno prijedlog statutarne odluke u smislu čl. 52. ovog Statuta, te ga upućuje Općinskom vijeću.

 

 1. b) Tijela mjesnog odbora – izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti
Članak 54.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora ima s predsjednikom ukupno 5 članova. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Mandat tijelima mjesnih odbora koja su izabrana po prijašnjim propisima traje do isteka mandata od 4 godine, računajući od dana njihova izbora, te se smatra kao da su izabrani temeljem odredbi ovog Statuta.

 

Članak 55.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

 

Članak 56.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu čl. 6. st. 1. ovog Statuta odgovara načelniku.

 

Članak 57.

Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 

Članak 58.

U svom radu mjesni se odbor mora pridržavati zakona i ovog Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Načelnik, koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.

 

 1. c) Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora
Članak 59.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

Program rada iz st. 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada svake godine za narednu godinu.

 

Članak 60.

Program rada mjesnog odbora sadrži popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju. Godišnjim programom rada utvrđuju se osobito slijedeći zadaci mjesnog odbora:

 • vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora,
 • poboljšanje kvalitete stanovanja,
 • zadovoljavanje potreba iz oblasti komunalnih djelatnosti i lokalne infrastrukture,
 • osiguravanje potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanja i odgoja,
 • zadovoljavanje potreba iz oblasti javnog zdravlja i socijalne skrbi,
 • zaštita okoliša,
 • osiguranje potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi, športu i dr.

Jedan primjerak programa iz st. 1. ove točke dostavlja se Općinskom Načelniku.

 

 1. d) Osnove pravila mjesnih odbora
Članak 61.

Kao osnove pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka 54. do 58. ovog Statuta, a kao osnove pravila mjesnih odbora se pored toga propisuje i sljedeće:

 • predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski – bez naknade, ali imaju pravo na naknadu putnih troškova prouzročenih obavljanjem poslova iz djelokruga rada svog mjesnog odbora.

Suglasno osnovama pravila, odnosno odredbama st. 1. ovog članka, mjesni odbori donose pravila mjesnog odbora.

 

Članak 62.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalni administrativni i slični troškovi), te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva, i to:

 • prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,
 • dotacije pravnih subjekata i građana,
 • druga sredstva.

 

 1. e) Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore
Članak 63.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Općinska uprava osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć u smislu st. 1. ovog članka razumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja općinska uprava.

 

 

XI.  USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 64.

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, općina može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu ili zajedničkom vlasništvu, sukladno zakonu.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

 

Članak 65.

Trgovačka društva i ustanove iz čl. 68. ovog Statuta obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

 

 

XII.  AKTI OPĆINE

Članak 66.

Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik i druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, na način i po postupku utvrđenom ovim Statutom i Poslovnikom.

Općinski Načelnik poslovima iz svoje nadležnosti donosi odluke, naredbe, uputstva, zaključke, rješenja, preporuke i druge akte određene zakonom ili ovim Statutom.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke, preporuke i rješenja.

Podrobnije odredbe o aktima Općine, načinu i postupku njihova donošenja te vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuje se Poslovnikom.

 

Članak 67.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Vijeća i Načelnika donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz st. 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.

Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Općine.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz st.1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

 

 

XIII.  OBJAVA AKATA I NJIHOVO STUPANJE NA SNAGU

Članak 68.

Opće akte koje donose Općinsko vijeće, Načelnik i njihova radna tijela objavljuju se u “Službenim novinama Općine Pićan”.

Opći akt stupa na snagu osmog dana od dana objave. Iznimno se može odrediti da iz osobito opravdanih razloga opći akt stupi na snagu danom objave.

 

 

XIV.  JAVNA RASPRAVA

Članak 69.

U postupku donošenja Prostornog plana uređenja Općine Pićan i drugih prostornih planova, te postupku izmjena, dopuna i stavljanja van snage prostornih planova provodi se javna rasprava i javno izlaganje te omogućuje javni uvid u prijedloge planova.

 

Članak 70.

Način i postupak provođenja javne rasprave, javnog izlaganja i javnog uvida kod donošenja prostornih planova provodi se sukladno postupku i uvjetima propisanim Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima iz područja prostornog uređenja.

 

 

XV.  OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE, TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 71.

Općina posebno surađuje s pripadajućom Istarskom županijom, svim jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu, kao i sa susjednom Primorsko-goranskom županijom, te jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu.

 

Članak 72.

Radi suradnje u smislu čl. 71. ovog Statuta, Općina s drugim općinama može osnovati trgovačko društvo i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

 

Članak 73.

Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima u Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu u smislu st. 1. ovog članka potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.

 

 

XVI.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Stupanjem na snagu ovog Statuta ( pročišćeni tekst) stavlja se van snage Statut Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan” br. 02/06) kao i izmjene i dopune Statuta (Službene novine Općine Pićan br. 1/07., 2/07., 4/09. i 8/09.).

 

Članak 75.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegove objave u “Službenim novinama Općine Pićan”.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIĆAN

KLASA: 021-05/12-01/11

URBROJ: 2144/05-01-12-2

Pićan, 09.ožujka 2012. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Silvan Juran