15. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je dana 06. kolovoza 2015. godine, sa početkom u 19,30 sati u vijećnici Općine Pićan.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2015. godinu

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Pićan za 2015. godinu

4. Donošenje Odluke o uređivanju plaće i ostalih prava Općinskog načelnika Općine Pićan

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika

6. Vijećnička pitanja.

Dnevni red:

Poziv za sjednicu

 

1.    Zapisnik

2.    Izmjene i dopune Proračuna

3.    Polugodišnji izvještaj

4.    Odluka o uređivanju plaće i ostalih prava načelnika

5.    Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta