Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan (SN 6/18), te članka 5. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima
s prebivalištem na području Općine Pićan za studijsku godinu 2020./2021. (KLASA: 022-05/20-01/77, URBROJ: 2144/05-01-01-20-2), Načelnik Općine Pićan donosi sljedeću konačnu rang listu:

KONAČNA RANG LISTA
IME I PREZIME UKUPNI BODOVI
MATEA IVANČIĆ 110
LOREN CINKOPAN 110
MELANI ZAJC 100
LUKA ZAJC 90
MARTA GOLJA 80
STEFANI ČEH 70
GORAN BENAZIĆ 60
BONNI FORNAŽAR 50

 

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključit će se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju Načelnik i zakonski zastupnik stipendista ukoliko on nije punoljetan ili ne može prisustvovati potpisivanju, tj. stipendist ukoliko jest punoljetan.

Sastavni dio Ugovora je Očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane, koji mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, a kojeg potpisuje stipendist ako je punoljetan, odnosno
njegov zakonski zastupnik ako je maloljetan.

Svi navedeni stipendisti će biti kontaktirani i dobiti upute za potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.

Konačna rang lista – studenti – PDF