REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PIĆAN
Općinski Načelnik
Pićan 40, 52332 Pićan
Tel: 052/887-048, Fax: 052/887-058
E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr ; www.pican.hr
OIB: 30638625602

KLASA: 022-05/15-01/71
URBROJ: 2144/05-01-15-2
Pićan, 20. kolovoza 2015. godine

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15), članka 4. Odluke o poslovnom prostoru (Službene novine Općine Pićan br. 5/94) i Odluke Načelnika Općine Pićan o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup (KLASA: 022-05/15-01/71, URBROJ: 2144/05-01-15-1 od 19. kolovoza 2015. godine), Načelnik Općine Pićan dana 20. kolovoza 2015. godine raspisuje

NATJEČAJ za davanje poslovnog prostora u zakup  

I. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup sljedećeg poslovnog prostora:
– poslovni prostor u Pićnu, Pićan 60, površine 305,50 m2 zatvorenog prostora i 508 m2 otvorenog prostora, sagrađen na k.č. zgr. 925, k.o. Pićan,
– namjena poslovnog prostora: dječji vrtić,
– početni iznos mjesečne zakupnine: 100,00 kuna.

II. Poslovni prostor je uređen i opremljen svom opremom neophodnom za redovno poslovanje dječjeg vrtića. Svaki zahvat u poslovnom prostoru može se izvršiti isključivo uz prethodnu suglasnost vlasnika, Općine Pićan. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

III. UVJETI NATJEČAJA

1. Pravo sudjelovanja imaju državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske. Ne mogu se zajednički natjecati dva ili više natjecatelja.

2. Ponuda mora sadržavati:
a. zahtjev sa osobnim podacima (ime i prezime odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta odnosno sjedišta, te OIB),
b. izvadak iz registra Trgovačkog suda ili obrtnog registra/obrtnica ili prijava u Registar poreznih obveznika – obrazac RPO (za djelatnosti slobodnih zanimanja) ili drugi odgovarajući dokument izdan od strane nadležnog tijela, a kojim se dokazuje obavljanje registrirane djelatnosti
c. točan iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
d. izjavu ponuditelja da je izvršio pregled poslovnog prostora, da je upoznat sa stanjem poslovnog prostora, da će eventualna ulaganja radi privođenja poslovnog prostora namjeni izvršiti na svoj teret, uz prethodnu suglasnost Načelnika Općine Pićan, te da će po prestanku zakupa poslovni prostor predati u stanju u kojem ga je zaprimio ili uredio,
e. ovjerenu izjavu o preuzimanju opreme i inventara od vlasnika, Općine Pićan.

3. Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku. Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti na uvid izvorne dokumente u Općinu Pićan.

4. Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda a provodi ga Komisija za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (dalje u tekstu: Komisija).

5. Poslovni prostor može se razgledati u roku otvorenom za podnošenje pisanih ponuda i to, uz prethodnu najavu, radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

6. Pisane ponude u zatvorenim omotnicama, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“ i imenom i adresom ponuditelja, podnosi se u Općinu Pićan, na adresu Pićan 40, 52332 Pićan (osobno ili poštom preporučeno).

7. Rok za predaju ponuda ističe 28. kolovoza 2015. godine u 10,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Pićan do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

8. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Općine Pićan, Pićan 40, koje provodi Komisija.

9. Otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja.

10. Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati.

11. Ugovor o zakupu poslovnog prostora će se sklopiti sa ponuditeljem koji ispunjava sve uvjete iz natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine, u pisanom obliku, na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

12. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Načelnik Općine Pićan, čak i ako u otvorenom roku pristigne i samo jedna uredna ponuda.

13. Načelnik Općine Pićan zadržava pravo da ne prihvati ni jednu prispjelu ponudu i u tom slučaju će se natječaj poništiti, a pritom ne snosi nikakvu odgovornost kao ni troškove sudjelovanja ponuditelja u javnom natječaju.

14. Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natječaja zainteresirani se mogu obratiti Načelniku Općine Pićan ili u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na broj telefona 052/887-048.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković

Natječaj PDF