Dokumenti

Dokumenti

Opći akti, odluke, pravilnici, strategije

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva – 2016.g.

Plan gospodarenja otpadom – 2017.-2022.

Procjena rizika od velikih nesreća – 2018.g.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš – 2018.g.

Odluka o komunalnoj naknadi – 2019.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi – 2023.g.

Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade – 2021.g.

Odluka o komunalnom doprinosu – 2019.g.

Odluka o komunalnom doprinosu – 1. dopune – 2019.g.

Odluka o komunalnom redu – 2019.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu – 2022.g.

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Pićan – 2019.g.

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga – 2019.g.

Procedura o blagajničkom poslovanju – 2019.g.

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Pićan – 2019.g.

Pravilnik o korištenju službenih automobila Općine Pićan – 2019.g.

Odluka izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih automobila – 2021.g.

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Pićan – 2020.g.

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova – 2020.g.

Odluka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Pićan – 2020.g.

Protokol postupanja u slučaju prelaska praga obavješćivanja i upozorenja za prizemni ozon u Općini Pićan – 2021.g.

Odluka o uređenju prometa na području Općine Pićan – 2021.g.

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Pićan – 2021.g.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, načelnika koji dužnost obavlja volonterski, te članove radnih tijela – 2021.g.

Mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona – 2021.g.

Uputa o načinu komunikacije između Općine Pićan i proračunskog korisnika – 2021.g.

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika – 2021.g.

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Pićan za razdoblje 2022. – 2024.

Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima – 2021.g.

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju Općine Pićan za 2022. godinu

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave – 2022.g.

Pravilnik o financiranju programskih sadržaja medija – 2022.g.

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija – 2023.g.

Konačno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2020.g.

Konačno izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom za 2019. i 2020.g.

Odluka o novčanoj pomoći za roditelje čija djeca ne pohađaju predškolske programe – 2022.g.

Odluka o davanju na korištenju i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan – 2022.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan – 2022.g.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Pićan – 2022.g.

Pravilnik o stipendiranju Općine Pićan – 2022.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju Općine Pićan – 2023.g.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2023. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Odluka o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice na groblju u Pićnu, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta – 2022.g.

Analiza upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Pićan za razdoblje 2019.-2020.

Odluka o socijalnoj skrbi – 2023.g.

Odluka o priznanjima Općine Pićan – 2023.g.

Odluka o davanju u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponskih elektrana – 2023.g.

Odluka o zakupu i privremenom korištenju poslovnih prostora – 2023.g.

Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja – 2023.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja – 2023.g.

Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara – 2023.g.,

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2024. godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Odluka o porezima Općine Pićan – 2023.g.

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu – 2023.g.

Odluka o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg vrtića “Lišnjak” Pićan za 2023.-2024. godinu – 2023.g.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024.g.

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije – 2023.g.

Plan zaštite od požara za područje Općine Pićan – 2023.g.

 

Izvješća o radu načelnika

Izvješće o radu načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2021. godine

Izvješće o radu načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine

Izvješće o radu načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2022. godine

Izvješće o radu načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. godine

 

Komunalne usluge

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada + Opći uvjeti – 2022.g.

Cjenik usluga 1. Maj d.o.o. Labin

Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – 1. Maj d.o.o. Labin – u primjeni od 01.06.2023.g.

Cjenik javne vodoopskrbe i odvodnje – Vodovod Labin d.o.o. – u primjeni od 01.07.2022.g.

Cjenik usluga – Vodovod Labin d.o.o. (EUR) – 02.01.2023.g.

Odluka o cijeni vodnih usluga – Istarski vodovod d.o.o. – u primjeni od 01.01.2022.g.

Cjenik vodnih usluga – Istarski vodovod d.o.o. (EUR) – od 01.01.2023.g.

Odluka o cijeni usluga – Istarski vodovod d.o.o. – od 01.12.2022.g.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika – Obrt “Veđo”, vl. Vedran Udovičić, Žminj

Cjenik komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja – Obrt “Veđo”, vl. Vedran Udovičić, Žminj – u primjeni od 05.12.2022.g.

 

Strateški dokumenti

Program ukupnog razvoja Općine Pićan  2015.-2020.g.

Odluka o produljenju trajanja Programa ukupnog razvoja 2015-2020 – 2021.g.

Strategija upravljanja imovinom Općine Pićan 2019.-2025.

Strategija razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027.

Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan 2022.g.

Provedbeni program Općine Pićan za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 01.01.-30.06.2022.g.

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 01.01.-31.12.2022.g.

 

Evidencija komunalne infrastrukture

Evidencija komunalne infrastrukture – 2022.g.

Evidencija komunalne infrastrukture – tablica – 2022.g.

Odluka o nerazvrstanim cestama – 2014.g.

Evidencija nerazvrstanih cesta na području Općine Pićan na dan 03.10.2022.g.

 

Registar imovine

Popis imovine Općine Pićan možete pregledati u Javnom pregledniku Središnjeg registra državne imovine na sljedećem linku: https://registarimovine.gov.hr/web/guest/javni-preglednik

 

Registri ugovora

Registar ugovora Općine Pićan za 2018.g.

Registar ugovora Općine Pićan za 2019.g.

Registar ugovora Općine Pićan za 2020.g.

Registar ugovora Općine Pićan za 2021.g.

Registar ugovora Općine Pićan za 2022.g.

Registar ugovora Općine Pićan za siječanj 2023.g.

Registar ugovora Općine Pićan za veljaču 2023.g.

Registar ugovora Općine Pićan za ožujak 2023.g.

Registar ugovora Općine Pićan za travanj 2023.g.

Registar ugovora Općine Pićan za svibanj 2023.g.

Registar ugovora Općine Pićan za lipanj 2023.g.

Registar ugovora Općine Pićan za srpanj 2023.g.

Registar ugovora Općine Pićan za kolovoz 2023.g.

Registar ugovora Općine Pićan za rujan 2023.g.

 

Prihodi i rashodi 2021.g.

Prihodi i rashodi Općine Pićan za lipanj 2021.g.

Prihodi i rashodi Općine Pićan za srpanj 2021.g.

Prihodi i rashodi Općine Pićan za kolovoz 2021.g.

Prihodi i rashodi Općine Pićan za rujan 2021.g.

Prihodi i rashodi Općine Pićan za listopad 2021.g.

Prihodi i rashodi Općine Pićan za studeni 2021.g.