Statut Općine Pićan

 

Program ukupnog razvoja

 

Odluka o komunalnoj naknadi (i izmjene i dopune)

 

Odluka o komunalnom doprinosu (i izmjene i dopune)

 

Procjena rizika od velikih nesreća

 

Plan zaštite od požara

 

Procjena ugroženosti od požara

 

Plan gospodarenja otpadom

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada

 

Lokacije zelenih otoka na području Općine Pićan

 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš