Temeljem članka 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i čl. 42. Statuta Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan” br. 6/18), Načelnik Općine Pićan dana 11. ožujka 2020.g. donosi Dopune Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2020. godinu:

Plan prijma 2020.g. – dopune