Arhiva objava

Informacija o održavanju ponovne javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Poduzetničke zone Pićan jug”

06. veljače 2020. | Novosti

Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka načelnika Općine Pićan KLASA: 022-05/18-01/80, UBROJ: 2144/05-01-01-20-91 od 06. veljače 2020. godine objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
ZONE GOSPODARSKO PROIZVODNO POSLOVNE NAMJENE
“PODUZETNIČKA ZONA PIĆAN JUG”

  1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug” (u nastavku: Plan) traje od 17. veljače do 03. ožujka 2020. godine.
  2. Uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug” moći će se izvršiti u prostorijama Općine Pićan, svakim radnim danom od 8.30 do 14.00 sati u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Pićan – www.pican.hr.
  3. Javno izlaganje održat će se 20. veljače 2020. godine u prostorijama Općine Pićan, sa početkom u 17,00 sati. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
  4. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni i to pisanim putem na naslov Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
  5. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja ponovne javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica JUO
Martina Bilić, v.r.

Napomena: Prijedlog UPU bit će objavljen na web stranici Općine Pićan dana 17. veljače 2020.g.