Arhiva objava

Informacija o zahtjevu za izmjenom i dopunom okolišne dozvole za postrojenje ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. u Potpićnu

07. ožujka 2022. | Novosti

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Dopunu Informacije o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna, KLASA: UP/I-351-02/21-45/08, UR.BROJ: 517-05-1-3-1-22-6 od 04. ožujka 2022. godine.

Operater ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. iz Potpićna prethodno je, 10. rujna 2013. godine ishodio Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/12-02/96, UR.BROJ: 517-06-2-2-1-14-46 te 01. travnja 2020. godine i Rješenje o dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/16-02/29, UR.BROJ: 517-03-1-3-1-21-36 od 15. veljače 2021. godine.

Predmetni zahtjev za izmjenom i dopunom okolišne dozvole temeljem kojeg je postupak pokrenut odnosi se na rekonstrukciju sustava hlađenja komore predilica, rekonstrukciju postrojenja za proizvodnju veziva bez formaldehida, rekonstrukciju unutar tvorničkog kompleksa s izgradnjom gospodarske građevine – hale poluotvorenog tipa za primanje i distribuciju vune za reciklažu, te rekonstrukciju puhala zraka za formiranje vlakana vune. Navedene izmjene zahvata neće dovesti do povećanja emisija otpadnih plinova i čestica u zrak i/ili vode, a i ne odnose se na postojeće postrojenje za proizvodnju vune.

Postupak izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole provodi se temeljem članka 110. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 8/14 i 5/18), prilog I, točka 3.4. Taljenje mineralnih tvari, uključujući proizvodnju mineralnih vlakana kapaciteta taljenja preko 20 t/dan.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/postupci-u-tijeku/1806) te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Općine Pićan. Ministarstvo je informaciju o zahtjevu za izmjenu i dopunu uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Rockwool Adriatic d.o.o. dostavilo Istarskoj županiji i Općini Kršan, KLASA: UP/I-351-02/21-45/08, URBROJ: 517-05-1-3-1-22-3 od 24. siječnja 2022. godine. Informacija se s obzirom na lokaciju postrojenja dostavlja i Općini Pićan. O drugim potrebnim radnjama u postupku javnost će biti pravodobno obaviještena. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je na svojim službenim stranicama (https://mingor.gov.hr/) nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole u trajanju od 30 dana.

Očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku obavljati će se sukladno načinu kojim se javnost obavještava pozivom na uvid u nacrt rješenja o izmjeni i/ili dopuni uvjeta okolišne dozvole, a može se dostaviti s pozivom na klasu informacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: UP/I-351-02/21-45/08, elektronički na e-mail pisarnica@mingor.hr ili na adresu Ministarstva te će se u skladu s rokovima tijekom postupka, isto uzeti u obzir.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (https://mingor.gov.hr).

Dopuna informacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja