Arhiva objava

Informacija o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje za proizvodnju kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o.

16. prosinca 2016. | Novosti

Informacija o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje za proizvodnju kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o.,
Poduzetnička zona Pićan 1, Potpićan sa novom adresom: Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Općina Pićan

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 16. stavak 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 08/14) te članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo Informaciju o o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje za proizvodnju kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o., Poduzetnička zona Pićan 1, Potpićan sa novom adresom: Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Općina Pićan, KLASA: UP/I-351-03/16-02/29; URBROJ: 517-06-2-2-1-16-14, od 25. studenoga 2016. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Općine Pićan te na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička i na oglasnog ploči Općine Pićan.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnost na informaciju o započinjanju predmetnog postupka ne provodi se već se javnost poziva očitovati na nacrt rješenja po objavi informacije o uvidu u nacrt dozvole.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr).

Informacija