Na temelju čl. 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18) i čl. 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Načelnik Općine Pićan donosi Izmjene Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan za 2018. godinu:

Plan prijma u službu – izmjene