Arhiva objava

Izvješće s 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

19. rujna 2023. | Sjednice

Dana 15. rujna 2023. godine u 19,00 sati održana je 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 7 od 9 vijećnika. Vijećnici Daniel Vretenar i Silvan Juran bili su opravdano odsutni.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“
3. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu
4. Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
5. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
6. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2023. godinu
7. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2023. godinu
8. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2023. godinu
9. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2023. godinu
10. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2023. godinu
11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu
12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane
13. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pićan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
14. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je jednoglasno bez rasprave.

Ivana Tončić, viša stručna suradnica za prostorno planiranje i gradnju, prezentirala je prijedlog 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Jurani“, te iznijela najvažnije izmjene koje se Odlukom o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Jurani“ predlažu. Napomenula je da su u tijeku postupka prikupljeni zahtjevi javnopravnih tijela i provedena javna rasprava. Nakon kraće rasprave, Odluka je usvojena sa 7 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom.

Samanta Floričić Fonović, stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, iznijela je prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu kojima je predloženo povećanje prihoda i primitaka u iznosu od 315.895,00 eura pa bi prihodi i primici iznosili 2.574.320,00 eura. Predloženo je i povećanje rashoda i izdataka u iznosu od 312.045,00 eura, pa bi rashodi i izdaci iznosili 2.570.470,00 eura. Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u visini od 3.850,00 eura služi za pokriće manjka prethodne godine. II. izmjene i dopune Proračuna usvojene su jednoglasno sa 7 glasova „za“. S time povezano, također su jednoglasno usvojene i odluke o izmjenama i dopunama pripadajućih programa javnih potreba:

  • Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2023. godinu
  • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2023. godinu
  • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2023. godinu
  • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2023. godinu
  • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2023. godinu.

Nadalje, jednoglasno je usvojeno i Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu. Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. ostvareni su prihodi i primici u iznosu 783.261,44 eura, 34,68% godišnjeg plana, te rashodi i izdaci 583.801,02, 25,85% godišnjeg plana. Ostvaren je višak prihoda od 199.460,42 eura, kojim se umanjuje manjak iz prethodne godine od 3.850,00 eura te u budućem razdoblju ostaje višak prihoda od 195.610,42 eura.

Općinsko je vijeće raspravljalo o prijedlogu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku davanja u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane, nastavno na provedeni Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane kojeg je, na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane („Službene novine Općine Pićan“ br. 4/23) raspisao i objavio Općinski načelnik dana 11. srpnja 2023. godine, a temeljem kojeg je pristigla jedna valjana ponuda, te je stoga Povjerenstvo za provedbu natječaja izvršilo pregled i ocjenu ponuda, kojim je utvrđeno da je dostavljena ponuda ponuditelja Solvis Energy d.o.o. iz Varaždina valjana i prihvatljiva, te da ponuditelj i ponuda udovoljavaju svim uvjetima natječaja. Povjerenstvo je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom za odabir najpovoljnije ponude uputilo Općinskom vijeću prijedlog da se kao najpovoljnija odabere ponuda ponuditelja Solvis Energy d.o.o. Odlukom se ovlašćuje načelnik da sklopi ugovor o zakupu zemljišta na razdoblje od 25 godina s obvezom plaćanja zakupnine:

  • Fiksni dio zakupnine u iznosu od 0,10 EUR po m2 zemljišta mjesečno, odnosno iznos od 8.395,80 EUR mjesečno,
  • Varijabilni dio zakupnine u iznosu od 7,2% godišnjih bruto prihoda ostvarenih prodajom električne energije.

Odluka je usvojena jednoglasno sa 7 glasova „za“.

Konačno, Općinsko vijeće primilo je i razmotrilo polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Pićan za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 9/23 od 19. rujna 2023.g.