Arhiva objava

Izvješće s 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

19. listopada 2023. | Sjednice

Dana 18. listopada 2023. godine u 18,00 sati održana je 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 8 od 9 vijećnika. Vijećnik Silvan Juran bio je opravdano odsutan. Vijećnik Mateo Slivar sjednici se priključio u 18,15 sati.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. Odluka o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Jurani“
  3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju suvlasničkog dijela k.č. 9560/1 k.o. Pićan
  4. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2024. godinu
  5. Program potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Pićan za 2023. godinu
  6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za razdoblje od 2024. do 2028. godine
  7. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je jednoglasno bez rasprave.

Usvojena je Odluka o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Jurani“, koji se odnosi na tekstualne odredbe i grafički dio I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“. Odluka je usvojena jednoglasno sa 7 glasova „za“.

Jednoglasno je, s 8 glasova „za“, usvojena i Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 9560/1 k.o. Pićan.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2024. godinu je dokument koji obuhvaća pregled stanja i planove za upravljanje imovinom u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Pićan, ili imovinom koja je posebnim propisima određena za upravljanje, a sadržava detaljnu analizu stanja i razradu planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine Općine Pićan za narednu godinu. Godišnjim planom upravljanja imovinom Općine, određuju se kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom. Općinsko je vijeće usvojilo Odluku o donošenju Plana upravljanja imovinom jednoglasno, sa 8 glasova „za“.

Jednoglasno je, s 8 glasova „za“, usvojen i Program potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Pićan za 2023. godinu, kojim se nastoji poticati razvoj malog gospodarstva kroz dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za poticanje novoosnovanih subjekata malog gospodarstva. Ciljevi ovog Programa su razvoj gospodarstva na području Općine Pićan, jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu i poticanje pokretanja novih poslovnih procesa.

Ovim Programom dodjeljuju se bespovratna sredstva novoosnovanim gospodarskim subjektima koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, koji imaju sjedište na području Općine Pićan i koji nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj ili Općini Pićan, a ispunjavaju i druge uvjete utvrđene ovim Programom, te koji su registrirani u razdoblju od 01. siječnja 2023. do 30. studenoga 2023. godine.

Općinski načelnik će raspisati Javni natječaj i imenovati Povjerenstvo sastavljeno od tri osobe iz redova službenika JUO ili članova Općinskog vijeća, koje će biti zaduženo za provedbu Javnog natječaja i sve poslove vezane uz provedbu natječaja, izuzev donošenja Odluke o dodjeli potpore, koju donosi načelnik.

Odobreni iznos za svakog gospodarskog subjekta će se utvrditi nakon analize svih prijava, tako da svaki prijavljeni korisnik odnosno subjekt koji udovolji uvjetima natječaja i ostvari pravo na isplatu potpore, dobije jednaki iznos sredstava do iskorištenja raspoloživih sredstava, ali najviše 1.000,00 EUR po korisniku.

Cilj Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine za razdoblje od 2024.-2028. godine je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava civilne zaštite koji će s jedne strane osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu zadaća sustava civilne zaštite stanovništva i materijalnih dobara na području Općine u složenim uvjetima prirodnih ili drugih većih nesreća odnosno katastrofa. Smjernice su također usvojene jednoglasno, s 8 glasova „za“.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 11/23 od 19. listopada 2023.g.