Arhiva objava

Izvješće s 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

15. studenoga 2023. | Sjednice

Dana 14. studenoga 2023. godine u 18,00 sati održana je 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo svih 9 vijećnika.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
3. Odluka o porezima Općine Pićan
4. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
5. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 40/ZGR k.o. Pićan
6. Odluka o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan za 2023./2024. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja
8. Odluka o suglasnosti na cjenik usluga troškova vozila i ostalih troškova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pićan
9. Odluka o dodjeli dijela vatrogasno-društvenog doma Sv. Katarina na upravljanje i korištenje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pićan
10. Odluka o dodjeli poklon bonova uoči božićnih i novogodišnjih blagdana 2023. godine
11. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
12. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je jednoglasno bez rasprave.

Stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, Samanta Floričić Fonović, iznijela je i prijedlog Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, čime se predlažu prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 3.238.725,00 eura. Projekcije Proračuna Općine Pićan za 2025. godinu predlažu se u iznosu od 2.949.201,00 eura, te za 2026. godinu u iznosu od 2.916.231,00 eura. Prihodi poslovanja Općine Pićan za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 3.099.645,00 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 139.080,00 eura, a primici od financijske imovine i zaduživanja za 2024. godinu nisu planirani. Rashodi poslovanja za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 1.448.035,00 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od  1.697.790,00 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u iznosu od 92.900,00 eura. Vijećnici su pozvani da do 05.12.2023.g. mogu podnositi amandmane na prijedlog Proračuna, te da će do istog roka biti objavljeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Usvojena je Odluka o porezima Općine Pićan, kojom se predlaže se povećanje visine poreza na kuće za odmor s dosadašnjih 10,00 kuna odnosno 1,33 eura na 3,00 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor. Odluka je usvojena jednoglasno s 9 glasova „za“.

Odlukom o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu određena je visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu od 50,00 eura po krevetu, odnosno o smještajnoj jedinici u kampu. Odluka je usvojena s 8 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“.

Usvojenom Odlukom o prodaji nekretnine k.č. 40/ZGR k.o. Pićan pristupa se prodaji predmetne nekretnine u vlasništvu Općine Pićan, udio vlasništva 1/1, u naselju Pićan, upisane u zk. ul. br. 869, i to nekretnine k.č. zgr. 40 k.o. Pićan, upisane kao „ruševina“ ukupne površine 208 m2 s početnom cijenom od 9.900,00 EUR, a temeljem odluke Općinski će načelnik raspisati javni natječaj za prodaju. Odluka je usvojena jednoglasno s 9 glasova „za“.

Uslijed povećanja troškova rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“, bilo je potrebno ažurirati iznos ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića „Lišnjak“, s obzirom na to da je posljednji izračun od 23. studenoga 2020. godine kada je ekonomska cijena DV „Lišnjak“ Pićan utvrđena u iznosu od 2.670,00 kuna odnosno 354,37 eura. S obzirom na to da su rashodi Vrtića za 2022.-2023. godinu iznosili 297.121,35 eura, a prosječan broj djece u pedagoškoj 2022/2023. g. koji je polazio Vrtić je 742, Odlukom o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan za 2023.-2024. godinu utvrđuje se da je ekonomska cijena vrtića iznosi 400,43 eura mjesečno po djetetu. Odluka je usvojena jednoglasno s 8 glasova „za“ (jedan vijećnik je tijekom glasovanja po ovoj točki bio odsutan).

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja se predlaže uvođenje članka prema kojemu će Općina sufinancirati troškove boravka djeteta, čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Pićan, ili jedan roditelj ima prebivalište na području Općine Pićan a drugi ima prebivalište na području druge općine ili grada, ukoliko ostvaruju pravo na sufinanciranje sukladno člancima 12. do 14. Odluke, najviše do visine ekonomske cijene, odnosno do visine od 50% ekonomske cijene programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, bez obzira na visinu ekonomske cijene programa predškolskog odgoja predmetnog vrtića na području druge općine ili grada. Odluka je usvojena jednoglasno s 8 glasova „za“ (jedan vijećnik je tijekom glasovanja po ovoj točki bio odsutan).

Jednoglasno je, s 9 glasova „za“ usvojena i Odluka o suglasnosti na Cjenik usluga troškova vozila i ostalih troškova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pićan od 23. kolovoza 2023. godine i na Odluku Predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pićan o rabatu za usluge pružene Općini Pićan, od 15. listopada 2023. godine, kao i Odluka o dodjeli dijela vatrogasno-društvenog doma Sv. Katarina na upravljanje i korištenje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pićan, kojom se DVD-u dodjeljuje na upravljanje i korištenje dio doma u površini od 203,50 m2 neto, koji se nalazi u prizemlju i sastoji se od garaže, garderobe, sanitarija i natkrivenog ulaza.

Općinski vijećnici su, sa 7 glasova „za“ i 2 „suzdržana“, usvojili Odluku o dodjeli poklon bonova uoči božićnih i novogodišnjih blagdana 2023. godine kojom će se umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenima ove godine dijeliti bonovi na način kako slijedi:

  • umirovljenici s mirovinom do 150,00 eura imaju pravo na poklon bon u vrijednosti 100,00 eura,
  • umirovljenici s mirovinom od 150,01 eura do 350,00 eura imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 70,00 eura,
  • umirovljenici s mirovinom od 350,01 eura do 600,00 eura imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 35,00 eura,
  • nezaposlene osobe i domaćice starije od 60 godina imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 100,00 eura,
  • korisnici Socijalnog programa Općine Pićan imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 100,00 eura.

Bonovi će se dijeliti tijekom prosinca prema naknadno utvrđenom i objavljenom načinu i rasporedu.

Svrha Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu je određenje postupanja nadležnih tijela, te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, a Općinsko vijeće je Plan usvojilo jednoglasno sa 9 glasova „za“.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 12/23 od 15. studenoga 2023.g.