Arhiva objava

Izvješće s 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

19. prosinca 2023. | Sjednice

Dana 15. prosinca 2023. godine u 17,00 sati održana je 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo svih 9 vijećnika.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Donošenje Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu
 3. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2024. godinu
 6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2024. godinu
 7. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2024. godinu
 8. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2024. godinu
 9. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2024. godinu
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju Općine Pićan
 11. Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći
 12. Odluka o dodjeli poklon bonova za namirnice
 13. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan
 14. Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Općine Pićan i Plana zaštite od požara za Općinu Pićan
 15. Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2024. godinu
 16. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik s 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je jednoglasno bez rasprave.

Stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, Samanta Floričić Fonović, iznijela je prijedlog Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, te obrazložila da se prijedlog proračuna nije mijenjao u odnosu na prvo čitanje u studenome, te da su vijećnici bili pozvani da do 05. prosinca mogu podnositi amandmane na proračun. U istom razdoblju bilo je otvoreno i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Pristiglo je 5 prijedloga na proračun kroz javno savjetovanje od 3 podnositelja, te 6 amandmana od 2 vijećnika. Vijećnik Antun Selar povukao je svoj amandman, te je Općinsko vijeće raspravljalo o preostalim prijedlozima i amandmanima. Prijedlozi i amandmani nisu prihvaćeni, izuzev jednog prijedloga građana čiji je prijedlog primljen na znanje s obzirom na to da je već u tijeku realizacija istoga. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju može se pregledati na ovom linku. Proračunom su planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 3.238.725,00 eura. Projekcije Proračuna Općine Pićan za 2025. godinu predlažu se u iznosu od 2.949.201,00 eura, te za 2026. godinu u iznosu od 2.916.231,00 eura. Prihodi poslovanja Općine Pićan za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 3.099.645,00 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 139.080,00 eura, a primici od financijske imovine i zaduživanja za 2024. godinu nisu planirani. Rashodi poslovanja za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 1.448.035,00 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od  1.697.790,00 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u iznosu od 92.900,00 eura. Nakon rasprave i odlučivanja o amandmanima, Proračun za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu, usvojeni su jednoglasno s 9 glasova „za“.

Jednoglasno su usvojeni i Programi javnih potreba za 2024. godinu:

 • Program građenja komunalne infrastrukture, kojim se utvrđuju objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Općine Pićan u 2024. godini, troškovi izgradnje te izvori financiranja izgradnje tih objekata,
 • Program održavanja komunalne infrastrukture, kojim se određuje održavanje komunalne infrastrukture u 2024. godini za komunalne djelatnosti (održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, održavanje javnih površina, javne rasvjete, urbane opreme, zimska služba, košnja trave i dr.)
 • Program javnih potreba u kulturi, kojim se planiraju sredstva kojima će se poticati, promicati i zadovoljavati javne potrebe u kulturi,
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, kojim se utvrđuju potrebe u području socijalne skrbi i zdravstva,
 • Program javnih potreba u sportu, kojim se definiraju programi, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj sporta,
 • Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti, kojim se utvrđuju javne potrebe vezane uz stvaranje materijalnih uvjeta i organiziranje obavljanja vatrogasnih djelatnosti i djelatnosti civilne zaštite kao djelatnosti od općeg interesa koje se financiraju iz Proračuna Općine za 2023. godinu,
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2024. godinu, kojim se utvrđuje oblik, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju.

Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju Općine Pićan usvojeno je povećanje studentske stipendije s dosadašnjih 99,54 eura na 120,00 eura mjesečno, kao i povećanje učeničke stipendije s dosadašnjih 39,82 eura na 50,00 eura mjesečno. Osim toga, definirane su i nagradne stipendije tako da najveća nagradna stipendija za studente iznosi 1.000,00 eura, a najveća nagradna stipendija za učenike iznosi 400,00 eura, dok su manje nagradne stipendije i dalje utvrđena u iznosu od jedne mjesečne stipendije. Pravo na nagradu za ostvarene uspjehe iz županijskih, državnih ili međunarodnih natjecanja imaju pravo ostvariti svi učenici, počevši od 1. razreda osnovne škole, kao i studenti. Izmjene Pravilnika o stipendiranju usvojene su jednoglasno s 9 glasova „za“, a stupaju na snagu s 01. siječnja 2024.g.

Jednoglasno usvojenom Odlukom o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći domaćinstvima i osobama slabijeg materijalnog stanja, te osobama s invaliditetom ili određenim tjelesnim oštećenjima, povodom predstojećih blagdana iz Proračuna će se isplatiti sveukupno 12.450,00 eura pomoći za 42 sugrađana, a Odlukom o dodjeli poklon bonova za namirnice, koja je isto tako jednoglasno usvojena, dodijelit će se poklon bon za namirnice domaćinstvima i osobama slabijeg materijalnog stanja povodom predstojećih blagdana, u iznosu od 1.280,00 eura za 16 sugrađana. Pojedinačna vrijednost poklon bona iznosi 80,00 eura.

Odlukom o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, koja je usvojena jednoglasno, Općina Pićan preuzela je obvezu za troškove plaća i ostalih materijalnih prava radnika u produženom boravku u OŠ V.N. Potpićan, za sufinanciranje jednog djelatnika na puno, a drugog na pola radnog vremena, sukladno broju učenika, za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja te od 01. rujna do 31. prosinca 2024. godine.

Usvojeni su dokumenti kojima se stvaraju preduvjeti za učinkovito planiranje protupožarnih aktivnosti, odnosno Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za područje Općine Pićan, i to jednoglasno s 9 glasova „za“.

Općinsko je vijeće jednoglasno, sa 9 glasova „za“, usvojilo Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2024. godinu, kojim se planira u idućoj godini dodijeliti jedna koncesija na rok od 10 godina za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 13/23 od 18. prosinca 2023.g.