Arhiva objava

Izvješće s 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

28. veljače 2024. | Sjednice

Dana 27. veljače 2024. godine u 18,00 sati održana je 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 8 od 9 vijećnika. Vijećnik Valter Fonović bio je opravdano odsutan.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
 4. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 22224/17 k.o. Pićan
 5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pićan
 6. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2023. godinu
 7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2024. godinu
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2024. godinu
 9. Rasprava o stipendistima koji su izgubili pravo na isplatu dvije stipendije u 2024.g.
 10. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik s 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je jednoglasno bez rasprave.

Predloženim Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu utvrđene su aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Pićan u 2024. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele iste. Korisnici potpore mogu biti OPG-ovi upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji imaju sjedište ili prebivalište i poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Pićan, te imaju podmirene sve dospjele obveze prema državnom proračunu i proračunu Općine. Za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici koji imaju manje od 40 godina u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, potpora će se uvećati za 20% na odobrena sredstva. Potpore iz ovog Programa dodijelit će se u 2024. godini za aktivnosti:             

 1. Mjera 1: Nabava poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 2. Mjera 2: Pčelarska proizvodnja
 3. Mjera 3: Izrada projektne dokumentacije
 4. Mjera 4: Potpore za izgradnju/rekonstrukciju/opremanje gospodarskih objekata
 5. Mjera 5: Plastenici i staklenici
 6. Mjera 6: Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje.

Povjerenstvo za provedbu Programa će raspisati Javni natječaj i biti zaduženo za provedbu Javnog natječaja i sve poslove vezane uz provedbu natječaja, izuzev donošenja Odluke o dodjeli potpore, koju donosi Općinsko vijeće. Potpora se može ostvariti samo za jednu mjeru, u iznosu od 50% troškova, a maksimalno 1.000,00 eura. Cilj dodjele potpora je pomoć u razvoju ruralnog prostora kroz povećanje i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, bolje iskorištenje resursa, edukacija stanovništva i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj poljoprivrede sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti i iskoristile prednosti. Program je usvojen jednoglasno s 8 glasova „za“.

Jednoglasno su usvojene i izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi, kojima je uveden posebni uvjet koji korisnici ispunjavaju kako bi ostvarili prava iz socijalne skrbi, odnosno da prava mogu ostvariti i druge osobe u posebnim socijalnim okolnostima prema prijedlogu Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan. Nadalje je uvedeno i novo pravo iz socijalne skrbi, a to je pravo na financiranje najma medicinskih pomagala koje iznajmljuje Gradsko društvo Crvenog križa Labin. GDCK Labin iznajmljuje potrebitima različita pomagala prema cijeni mjesečnog najma sukladno cjeniku kojeg je usvojila Skupština GDCK Labin, te bi pravo ostvarili oni korisnici koji bi podnijeli zahtjev prema Općini Pićan.

Predložena je Odluka o prodaji nekretnine k.č. 22224/17 k.o. Pićan. Nekretnina k.č. 22224/17 k.o. Pićan nalazi se unutar Poduzetničke zone Pićan jug i predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište gospodarsko proizvodno – poslovne namjene. Poduzetnička zona je djelomično izgrađena, opremljena je komunalnom i prometnom infrastrukturom. Parcela k.č. 22224/17 je relativno pravilnog pravokutnog oblika površine 6001 m2. Navedena parcela predstavlja neasfaltiranu površinu na kojoj je djelomično deponiran kameni materijal (tampon i pijesak), a ostatak obraslo u travu i visoko raslinje. Pristup na navedenu parcelu omogućava se sa asfaltirane prometnice. Početna cijena prodaje nekretnine k.č. 22224/17 k.o. Pićan iznosi 118.819,80 eura. Odluka je usvojena jednoglasno s 8 glasova „za“.

Vijećnik Branko Ružić iz opravdanih razloga je napustio sjednicu nakon izglasane prethodne točke.

Vezano uz sustav civilne zaštite na području Općine Pićan, usvojena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, kojom se određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pićan s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Također je usvojena i Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2023. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2024. godinu. Svi navedeni akti usvojeni su jednoglasno sa 7 glasova „za“.

Izmijenjena je Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2024. godinu, slijedom toga što je nezavisni vijećnik Daniel Vretenar dostavio obavijest da je s danom 08. veljače 2024. godine pristupio političkoj stranci Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ), te su stoga sredstva koja su u 2024. godini bila namijenjena za nezavisnog vijećnika namijenjena političkoj stranci Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ).

Na kraju je uslijedila rasprava o stipendistima koji su izgubili pravo na isplatu dvije stipendije u 2024. godini, te je usvojena Odluka kojom se utvrđuje izuzimanje od primjene odredba članka 26. stavka 5. Pravilnika o stipendiranju Općine Pićan, iznimno za školsku odnosno akademsku godinu 2022./2023., na način da se za stipendiste koji nisu ispunili svoju obvezu iz stavka 2. članka 26. sankcija neće provesti, odnosno neće im biti uskraćena isplata stipendije za svibanj i lipanj 2024. godine, ukoliko sudjeluju u ekološkoj akciji u organizaciji Općine Pićan u travnju ili svibnju 2024. godine. Odluka je usvojena sa 6 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 3/24 od 28. veljače 2024.g.