Arhiva objava

Izvješće s 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

26. ožujka 2024. | Sjednice

Dana 25. ožujka 2024. godine u 18,00 sati održana je 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 7 od 9 vijećnika. Vijećnici Silvan Juran i Ivan Franković bili su opravdano odsutni.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika s 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Runki-Karlići-Krištofići“
  3. Odluka o suglasnosti za potpisivanje Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine bez naknade
  4. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2023. godine
  5. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik s 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je jednoglasno bez rasprave.

Usvojena je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Runki-Karlići-Krištofići“, koja se daje u svrhu prijave na natječaj za provedbu Intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. Ulaganje u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Runki-Karlići-Krištofići“, od posebnog  je interesa za lokalno stanovništvo te će biti namijenjeno javnoj upotrebi i dostupno različitim pojedincima i interesnim skupinama. Projektom se planira rekonstrukcija nerazvrstane ceste Runki–Karlići–Krištofići u dužini od 2.236,89 m. Razlog provedbe je loše stanje postojeće ceste: neodređena širina ceste (2,55-3,00m) bez uređenih bankina, manjim dijelom makadamska, s učestalim udarnim rupama na trasi ceste. Svrha provedbe je bolja prometna povezanost stanovnika naselja na dionici ceste, te okolnih naselja, čime će im se osigurati bolja kvaliteta života. Ukupna vrijednost projekta iznosi 515.238,48 EUR, a ukoliko projekt bude odobren, planirano je da će biti dovršen do kraja 2025. godine. Odluka je usvojena jednoglasno sa 7 glasova „za“.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o suglasnosti za potpisivanje Ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine bez naknade, kojom se načelniku daje suglasnost za potpisivanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva nad nekretninom označenom kao k.č. 702 k.o. Pićan, pašnjak, površine 402 m2, bez naknade Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet, radi izgradnje hidroforske stanice Pićan. Radi se o hidroforskoj stanici koja će podizati tlak za potrebe hidrantske mreže unutar starogradske jezgre i prigradskog naselja Pićna, te time osigurati potrošačima veći tlak u mreži, kao i mogućnost daljnjeg razvoja područja i projekata. Nadalje, ovim bi se projektom ostvarili i prethodni uvjeti koji bi osigurali ishođenje uporabne dozvole za vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje starogradske jezgre naselja Pićan. Radi se o projektu za koji je održan tehnički pregled 2016. godine tijekom kojeg uporabna dozvola nije izdana jer je prilikom pregleda i ispitivanja sustava za gašenje požara vodom (vanjska hidrantska mreža) utvrđeno da sustav ne udovoljava zahtjevima koji su traženi odgovarajućim propisima. Osim što je bez realizacije projekta hidroforske stanice Pićan nemoguće ishoditi uporabnu dozvolu za već realizirani projekt, ne bi bilo moguće niti planirati nove projekte kojima bi bili propisani isti zahtjevi u pogledu vanjske hidrantske mreže.

Konačno, Općinsko vijeće primilo je i razmotrilo polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Pićan za razdoblje srpanj – prosinac 2023. godine.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 4/24 od 26. ožujka 2024.g.