Arhiva objava

Izvješće s 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

07. svibnja 2024. | Novosti, Sjednice

Dana 06. svibnja 2024. godine u 18,00 sati održana je 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 8 od 9 vijećnika. Vijećnik Silvan Juran bio je opravdano odsutan.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Rasprava o Sporazumu o financiranju zajedničkih troškova provedbe projekta Paz(in)kluzivna škola 2 i Sporazumu o financiranju zajedničkih troškova provedbe projekta Paz(in)kluzivna škola 3
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
 7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2023. godinu
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2023. godinu
 11. izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu
 12. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 13. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 14. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
 15. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2024. godinu
 16. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu
 17. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2024. godinu
 18. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2024. godinu
 19. Odluka o suglasnosti na prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“
 20. Odluka o suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku 2024./2025. godinu
 21. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine k.č. 22224/17 k.o. Pićan
 22. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 22224/24 k.o. Pićan
 23. Odluka o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Pićan
 24. Odluka o utvrđivanju redoslijeda dionica nerazvrstanih cesta i puteva za asfaltiranje na području Općine Pićan u 2024. godini
 25. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik s 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je jednoglasno bez rasprave.

Nakon rasprave, usvojena je Odluka o suglasnosti za potpisivanje sporazuma financiranju zajedničkih troškova provedbe projekta „Paz(in)kluzivna škola 2“ i Sporazuma o financiranju zajedničkih troškova provedbe projekta „Paz(in)kluzivna škola 3“  kojom se daje suglasnost načelniku za potpisivanje predmetnih Sporazuma. Točku je obrazložila Tamara Damijanić u ime Grada Pazina. Grad Pazin je potpisao s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za strukovno obrazovanje odraslih ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projektima „Paz(in)kluzivna škola 2“ i „Paz(in)kluzivna škola 3“ su obuhvaćeni, među ostalim, i učenici s teškoćama u razvoju s područja Općine Pićan, te im se projektom osigurava pomoćnik u nastavi. Nakon završetka projekta sastavljeni su konačni obračuni troškova koji su realizirani u iznosu koji nije pokriven od strane Europskog socijalnog fonda ili Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te će stoga nakon potpisa Sporazuma Općina Pićan pokriti dio troškova projekata u ukupnom iznosu od 7.047,91 eura. Odluka je usvojena jednoglasno sa 8 glasova „za“.

Stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija Samanta Floričić Fonović obrazložila je prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu. Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. ostvareni su prihodi i primici u visini od  1.794.771,38 eura, a rashodi  i izdaci u visini od 1.625.108,31 eura što rezultira viškom prihoda od 169.663,07 eura. Ostvareni višak 2023. godine pokriva preneseni manjak prethodne godine (3.850,00 eura) te ostaje višak prihoda u iznosu od 165.813,07 eura koji se prenaša u sljedeću godinu i koji će se koristi prilikom donošenja izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023.g. usvojen je jednoglasno s 8 glasova „za“.

Vijeće je usvojilo i pripadajuća Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 2023. godinu, kako slijedi:

 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2023. godinu

Samanta Floričić Fonović, stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, iznijela je prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu kojima je predloženo povećanje prihoda i primitaka u iznosu od 448.195,00 eura (s uključenim viškom prihoda poslovanja iz 2023. godine u iznosu od 165.000,00 eura) pa prihodi i primici iznose 3.686.920,00 eura. Predloženo je i povećanje rashoda i izdataka u istom iznosu, pa rashodi i izdaci iznose također 3.686.920,00 eura. I. izmjene i dopune Proračuna usvojene su jednoglasno s 8 glasova „za“.

Povezano s prethodnom točkom, također su jednoglasno usvojene i odluke o izmjenama i dopunama pripadajućih programa javnih potreba:

 • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2024. godinu
 • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2024. godinu
 • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2024. godinu
 • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2024. godinu
 • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2024. godinu.

Općinsko je vijeće jednoglasno, s 8 glasova „za“ dalo suglasnost na akte predložene od strane Dječjeg vrtića „Lišnjak“:

 • Odluka o 1. izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ kojom se dopunjuje Pravilnik odredbom kojom se jasnije uređuje i definira trajanje potpisanog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u korištenju programa Dječjeg vrtića „Lišnjak“ i korisnika usluga vrtića, odnosno djece čiji roditelji nemaju prebivalište na području Općine Pićan
 • Plan upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku 2024./2025. godinu.

Donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine k.č. 22224/17 k.o. Pićan kojom se prihvaća ponuda u iznosu od 118.819,80 eura, koju je ponudio BELUŠIĆ PRIJEVOZ d.o.o., Obrš 74, Potpićan. Odluka je donesena jednoglasno s 8 glasova „za“.

Usvojena je i Odluka o prodaji nekretnine k.č. 22224/24 k.o. Pićan kojom se prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Pićan 1/1, u naselju Zajci (Poduzetnička zona Pićan jug), koja će biti formirana parcelacijom k.č. 22224/19 k.o. Pićan. Nekretnina  predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište gospodarsko proizvodno – poslovne namjene. Početna cijena prodaje nekretnine k.č. 22224/24 k.o. Pićan, koja će biti formirana parcelacijom k.č. 22224/19 k.o. Pićan, iznosi 49.500,00 eura. Odluka je usvojena jednoglasno s 8 glasova „za“.

Usvojena je Odluka o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Pićan, kojom se propisuju mjesta na kojima se može obavljati trgovina na malo na određene načine izvan prodavaonica, propisuje vanjski izgled prodajnih objekata i uvjeti za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica. Trgovina na malo izvan prodavaonica, u smislu ove Odluke, može se na području Općine Pićan obavljati na javno-prometnim površinama i na površinama (u privatnom ili drugom zemljištu) koje imaju pristup s javno-prometne površine na sljedeće načine: prodaja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata, prigodna prodaja (sajmovi, izložbe, priredbe i ostale manifestacije). Prodaja robe na malo izvan prodavaonica na području Općine Pićan može se obavljati na sljedećim mjestima javno-prometnih površina: na prostoru trga u Pićnu, na prostorima uz prirodne znamenitosti (npr. slap Sopot), na prostorima namijenjenih sportu i rekreaciji, na prostorima ispred sakralnih objekata, na prostorima ispred osnovnih škola, na prostorima javno prometnih površina uz javne objekte (društveni, lovački i vatrogasni domovi). Odluka je usvojena jednoglasno s 8 glasova „za“.

Konačno, Općinsko je vijeće usvojilo Odluku o utvrđivanju redoslijeda dionica nerazvrstanih cesta i puteva za asfaltiranje na području Općine Pićan u 2024. godini, kojom je utvrđen redoslijed kojim će se dionice asfaltirati nakon provedenog postupka javne nabave i sklopljenog Ugovora o izvođenju radova, a radovi će se izvesti do iskorištenja sredstava prema utvrđenom redoslijedu. Odluka je usvojena sa 7 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 6/24 od 07. svibnja 2024.g.