Arhiva objava

Izvješće sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

31. ožujka 2023. | Sjednice

Dana 29. ožujka 2023. godine u 18,00 sati održana je 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj su prisustvovali svi vijećnici. Vijećnik Mateo Slivar na sjednicu je stigao u 18,10.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone
„Pićan – jug“
3. Odluka o donošenju pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Pićan
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu
6. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu
8. Odluka o zaduženju Općine Pićan
9. Odluka o davanju u zakup zemljišta za izgradnju solarnih elektrana
10. Odluka o zakupu i privremenom korištenju poslovnih prostora
11. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2022. godinu
12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2023. godinu
13. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
14. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je bez rasprave, jednoglasno, s 8 glasova „za“.

Eli Mišan, odgovorna voditeljica izrade prijedloga plana iz tvrtke Urban plan d.o.o., prezentirala je prijedlog 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Pićan-jug“, te iznijela najvažnije izmjene koje se Odlukom o donošenju 1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone „Pićan-jug“ predlažu. Napomenula je da su u tijeku postupka prikupljeni zahtjevi javnopravnih tijela i provedene dvije javne rasprave. Nakon kraće rasprave, Odluka je usvojena jednoglasno s 9 glasova „za“.

Ivana Tončić, viša stručna suradnica za prostorno planiranje i gradnju, objasnila je da bi se Odlukom o donošenju pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Pićan utvrdile pročišćene tekstualne odredbe i grafički dio prostornog plana nastavno na usvojene V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. Odluka je usvojena jednoglasno s 9 glasova „za“.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi uspostavlja se vrsta djelatnosti i koeficijent namjene za solarne elektrane, odnosno za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, mijenjaju se pogreške iz važeće odluke gdje se precizira plaćanje komunalne naknade za stambeni i garažni prostor, ali ne i za poslovni, te se dodaje mogućnost oslobađanja plaćanja komunalne naknade ukoliko se ukaže potreba posebnim odredbama drugih općih akata Općinskog vijeća. Grafički dio sa prikazom zona uspostavljen je prema novim grafičkim odredbama iz I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona pićan jug“. Odluka je usvojena jednoglasno s 9 glasova „za“.

Jednoglasno su usvojene i I. izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu koje uvode izmjenu u pogledu samo jedne proračunske stavke, a koja se odnosi na planiranje kredita u iznosu od 70.000,00 € te pripadajuću rashodovnu stavku rekonstrukcije javne rasvjete. S time povezano, također su jednoglasno usvojene i Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu. Navedene izmjene donose se sa svrhom usvajanja Odluke o zaduženju Općine Pićan, kojom se za provedbu projekta rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine Pićan planira zaduženje u iznosu od 70.000,00 € na rok od 3 godine. Odluka je usvojena jednoglasno s 9 glasova „za“. Načelnik je objasnio da se projekt provodi sa svrhom zamjene postojećih rasvjetnih tijela u LED rasvjetu sa krajnjim ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova za javnu rasvjetu.

Donesena je Odluka o davanju u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponskih elektrana, kojom se određuju uvjeti i postupak za davanje u zakup zemljišta, kao i način određivanja zakupnine. Predloženo je da se zemljište u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane daje u zakup na razdoblje od 25 godina, na temelju javnog natječaja i uz sklapanje ugovora koji će točno propisivati rokove za privođenje zemljišta propisanoj namjeni. Zakupnina se određuje u dva dijela: fiksni i varijabilni dio, na način da se fiksni dio utvrđuje u iznosu od 0,10 € po m2 mjesečno, a varijabilni dio zakupnine se određuje u godišnjem iznosu od najmanje 1% godišnjih prihoda ostvarenih prodajom električne energije. Fiksni dio zakupnine plaća se mjesečno, dok se varijabilni dio zakupnine plaća jednom godišnje, do 31.03. za prethodnu godinu. Odluka je usvojena jednoglasno, s 9 glasova „za“.

Isto tako, jednoglasno je usvojena Odluka o zakupu i privremenom korištenju poslovnih prostora, kojom su propisane su odredbe koje se odnose na zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Pićan. Intencija Odluke je jasno definirati prava i obveze Općine Pićan i zakupnika, odrediti nediskriminirajuća, transparentna postupanja, a sve u cilju ostvarenja načela učinkovitog i ekonomičnog upravljanja poslovnim prostorima u svom vlasništvu. Glavom II. Odluke propisane su odredbe temeljem kojih se regulira davanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine na privremeno i povremeno korištenje, što do sada nije bilo regulirano općim aktima, pa se stoga ovom Odlukom konkretizira postupanje u slučajevima kratkotrajnog korištenja. Tako je određeno da se prostor daje na privremeno korištenje uz naknadu od 0,95€ po m2 jednokratno po korisniku i po korištenju, uz obvezno plaćanje jamčevine u iznosu od 100,00 EUR po korisniku i po korištenju. Iznimno, fizičkim i pravnim osobama s prebivalištem ili sjedištem na području Općine Pićan, poslovni prostor daje se na privremeno ili povremeno korištenje bez naknade, uz obvezno plaćanje jamčevine u iznosu od 100,00 EUR po korisniku i po korištenju.

Razmatrano je stanje sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2022. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu. Obje točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno s 9 glasova „za“.

Konačno, Općinsko vijeće primilo je i razmotrilo polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Pićan za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 3/23 od 30. ožujka 2023.g.