Arhiva objava

Izvješće sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

27. travnja 2023. | Sjednice

Dana 24. travnja 2023. godine u 18,00 sati održana je 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj su prisustvovali svi vijećnici. Vijećnik Mateo Slivar na sjednicu je stigao u 18,10.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Izvješće o radu komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin
 2. Verifikacija zapisnika sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022. godinu
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022. godinu
 11. Odluka o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone
  „Pićan – jug“
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 13. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane
 14. Odluka o suglasnosti na prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti za upis djece u Dječji vrtić „Lišnjak“
 15. Odluka o suglasnosti na prijedlog Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“
 16. Odluka o suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku 2023./2024. godinu
 17. Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja
 18. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Pićan za 2023. godinu
 19. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara na području Općine Pićan
 20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju te načinu rada Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
 21. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Direktor poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin Donald Blašković iznio je Izvješće o radu komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin za 2022. godinu.

Zapisnik sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je bez rasprave.

Stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija obrazložila je prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu. Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. ostvareni su prihodi i primici u iznosu 12.033.022,70 kn, 91,76% godišnjeg plana, te rashodi i izdaci 11.502.740,09, 91,62% godišnjeg plana. Ostvaren je višak prihoda od 530.282,61 kn kojim se umanjuje manjak iz prethodne godine od 559.000,00 kn te u budućem razdoblju ostaje manjak prihoda od 28.717,39 kn, a za čije pokriće treba osigurat sredstva prilikom donošenja II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu.

Vijeće je usvojilo Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 2022. godinu, kako slijedi:

 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022. godinu

Viša stručna suradnica za prostorno planiranje i gradnju Ivana Tončić iznijela je obrazloženje prijedloga Odluke o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Poduzetničke zone Pićan-jug, koji se odnosi na tekstualne odredbe i grafički dio I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“. Ivana Tončić također je obrazložila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama, kojom se evidentiraju pojedine nerazvrstane ceste na području Općine Pićan.

Usvojena je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane, kojom je odlučeno da će se pristupiti raspisivanju i provedbi javnog natječaja za davanje u zakup dijela k.č. 22224/1, k.o. Pićan u Poduzetničkoj zoni-Pićan jug, i to dio od 83 958 m2 na razdoblje od 25 godina.

Općinsko vijeće dalo je suglasnost na prijedloge Odluka Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, a koje je obrazložila ravnateljica Kristina Čule, kako slijedi:

 • Odluka o suglasnosti na prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti za upis djece u Dječji vrtić „Lišnjak“
 • Odluka o suglasnosti na prijedlog Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“
 • Odluka o suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku 2023./2024. godinu.

Isto tako je usvojena i nova Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja, kojom se uređuju se mjerila za osiguravanje sredstava za rad Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, čiji je osnivač Općina Pićan i mjerila za sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni programa Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, kao i uvjeti za sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan područja Općine Pićan.

Usvojen je Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Pićan za 2023. godinu, u kojem se navode aktivnosti koje će se provoditi tijekom godine radi unapređenja zaštite od požara i postizanja učinkovite i efikasne razine mjera zaštite od požara, te je usvojena Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara, kojom se uređuje termin i način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar.

Konačno, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju te načinu rada Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, kojom se zamjenjuje član, predstavnik 1.Maj d.o.o.-a Labin.

Svi akti usvojeni su jednoglasno, s 9 glasova „za“.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 4/23 od 26. travnja 2023.g.

Općinski načelnik Dean Močinić izvijestio je vijećnike o projektima Općine Pićan u pripremi i/ili provedbi:

 • Barunova palača – mini hotel
 • LegendKuća
 • Energetska obnova školske zgrade u Tupljaku
 • Obnova škole u Krbunama
 • Izgradnja područnog odjeljenja dječjeg vrtića u Sv. Katarini
 • Javni sanitarni čvor Pićan
 • Odvodnja oko igrališta Kukurini
 • Izgradnja nove državne ceste DC 542 Išišće-Kloštar
 • Izgradnja prometnice u Poduzetničkoj zoni Pićan-jug
 • Izmještanje plinovoda u Poduzetničkoj zoni Pićan-jug
 • Rekonstrukcija ceste Tučići – Sv. Katarina
 • Rekonstrukcija raskrižja Most Pićan
 • Sanacija mosta na slapu Sopot
 • Vodovod Bafi
 • Vodovod Ćopi-Maršani
 • Vodovod Krbune.