Arhiva objava

Izvještaj sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

28. lipnja 2021. | Novosti, Sjednice

Dana 25. lipnja 2021. godine održana je 1. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 8 od 9 vijećnika. Odsutan je bio vijećnik Branko Ružić.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na području Općine Pićan, komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. Labin za 2020. godinu
  2. Verifikacija zapisnika sa prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  3. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 636, k.o. Krbune
  4. Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, načelnika koji dužnost obavlja volonterski, te članove radnih tijela
  5. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
  6. Odluka o dopuni Strategije razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027.
  7. Odluka o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja
  8. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Izvješće o poslovanju poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin za 2020. godinu iznio je direktor društva Donald Blašković, koji je također izvijestio da će u ponedjeljak 28.06.2021.g. na području Općine Pićan započeti podjela spremnika za selektivno prikupljanje otpada (za papir/karton i plastiku/metal). Izvješće o poslovanju je jednoglasno usvojeno.

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan također je jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 636, k.o. Krbune, koja predstavlja javno dobro, upisana u zemljišne knjige kao javni put i predstavlja nerazvrstanu cestu, međutim u naravi se na katastarskoj čestici nalazi teren koji koristi i održava vlasnik okolnih parcela te je time predmetna nekretnina izgubila svoju svrhu, s obzirom na to da čini okućnicu parcela privatnog vlasnika, te oblikom nije pogodna za prometovanje, dakle, u praksi se uopće ne koristi kao javni put. Uvidom na terenu i analizom utvrđeno je također da izuzimanje iz javnog dobra neće imati štetni utjecaj na okolne nekretnine tj. za njihove vlasnike, čime se smatra opravdanim postupiti prema predloženoj Odluci o izuzimanju iz javnog dobra.

Jednoglasno je usvojena Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, načelnika koji dužnost obavlja volonterski, te članove radnih tijela. Posljednjim izmjenama ZLP(R)S-a iz prosinca 2020. godine (NN 144/2020), između ostalog, propisana su i ograničenja vezana uz naknade za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, pa je tako člankom 31.a propisano da se naknada može odrediti za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, a određuje se u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela u općini s više od 1.000 do 5.000 stanovnika ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna. Također je propisano da naknada za predsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade. S obzirom na to da su Odlukom o utvrđivanju visine naknada za članove općinskog vijeća, zamjenika načelnika i načelnika koji dužnost obavljaju volonterski, te članove radnih tijela („Službene novine Općine Pićan“ br. 9/20), koja je trenutno na snazi, bile propisane naknade koje prekoračuju ograničenja utvrđena gore navedenom odredbom ZLP(R)S-a, potrebno je provesti usklađenje akta Općine Pićan sa Zakonom.

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan usvojeno je sa 7 glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan“. Rješenjem su imenovane Sanja Depikolozvane i Tihana Lukež kao predstavnici osnivača – Općine Pićan, kao zamjena za članove Upravnog vijeća Deana Močinića i Silvana Jurana koji su podnijeli ostavke na dužnost.

Odluka o dopuni Strategije razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027. usvojena je jednoglasno, a Odlukom se dopunjuje točka 7.4. Terminski plan aktivnosti. Naime, Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Općini Pićan mišljenje kojim obavještavaju da su pokrenuli postupak prethodne ocjene prihvatljivosti predmetne strategije za ekološku mrežu, te su od nadležnog Ministarstva zatražili i zaprimili mišljenje kojim se smatra kako je Strategija prihvatljiva za ekološku mrežu. No, isto tako obzirom da se u obuhvatu predmetne Strategije nalaze zaštićena područja, strogo zaštićene vrste te ugroženi i rijetki stanišni tipovi, Ministarstvo je dalo prijedlog uvjeta zaštite prirode koji bi trebali biti ukomponirani i usklađeni sa donesenom Odlukom. Nadalje, Upravni odjel za održivi razvoj IŽ iznio je mišljenje o tome kako donesena Odluka kojom se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju (KLASA: 022-05/19-01/15, URBROJ: 2144/05-01-01-21-18) nije u skladu sa člankom 64. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša te člankom 31. stavkom 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, jer nije pribavljeno mišljenje nadležnog upravnog tijela za poslove zaštite okoliša u županiji, bez obzira na protek roka za dostavu mišljenja.  Slijedom svega navedenog, Općinski načelnik je 17. lipnja 2021. godine donio novu Odluku kojom se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju (KLASA: 022-05/19-01/15, URBROJ: 2144/05-01-01-21-20), a kojom se uzima u obzir i mišljenje Upravnog odjela za održivi razvoj IŽ, kao glavnog tijela u predmetnom postupku, bez obzira na to što je pristiglo izvan roka od 30 dana, te se uvažava prijedlog nadležnog Ministarstva za uvjete zaštite prirode. Shodno tome, potrebno je iste uvjete zaštite prirode uvrstiti i u Strategiju razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027., te je iz tog razloga predložena i usvojena ova Odluka o dopuni Strategije razvoja turizma.

Člankom 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan propisano je da mandat predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela traje do isteka mandata saziva Vijeća koje ih je imenovalo osim ako se radi o privremenom radnom tijelu, te s obzirom na protekle lokalne izbore i novi sastav Općinskog vijeća, bilo je potrebno donijeti novu Odluku o imenovanju članova Komisije za dodjelu priznanja, koju je Općinsko vijeće jednoglasno i usvojilo, te je u Komisiju za dodjelu priznanja imenovalo Miroslava Jelenića, Ana-Leu Težak, Antuna Selara, Stefana Šestana i Paola Benazića.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 6/21 od 28.06.2021.g.