Arhiva objava

Izvještaj sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

23. lipnja 2022. | Sjednice

Dana 21. lipnja 2022. godine održana je 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo svih 9 vijećnika.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Pićan u 2021. godini
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan za 2021. godinu
 4. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 7. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Pićan
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju te načinu rada Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
 11. Vijećnička pitanja.  

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan usvojen je sa 9 glasova „za“, bez rasprave.

Zamjenik načelnice Policijske postaje Labin Oliver Bošnjak obrazložio je informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Pićan za 2021. godinu. Konačni zaključak analize pokazuje da je stanje sigurnosti na području Općine Pićan tijekom 2021. godine zadovoljavajuće, s obzirom na to da nisu zabilježeni događaji koji bi bitno narušili sigurnost građana i imovine. Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Pićan za 2021. godinu prihvaćen je jednoglasno sa 9 glasova „za“.

Jednoglasno je, sa 9 glasova „za“, prihvaćen i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan, za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Izvještaj je obrazložila ravnateljica Dječjeg vrtića, koja je iznijela informaciju da je DV „Lišnjak“ u 2021. godini ostvario ukupno 1.901.629,23 kuna prihoda i 1.929.943,68 kuna rashoda. Ukupan rezultat poslovanja iznosi manjak od 75.058,23 kune. Stanje obveza na kraju 2021. godine iznosilo je 108.117,09 kn, koje se najvećim dijelom odnose na isplatu plaća za mjesec prosinac, a stanje novca na računu na dan 31. prosinca 2021. godine iznosilo je 46.087,50 kuna.

Usvojena je Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“, kojom će se pokrenuti postupka za uspostavljanje planskih pretpostavki za realizaciju projekta gradnje elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora – sunčane elektrane, na području Općine Pićan u sklopu izdvojenog građevinskog područja gospodarske proizvodne namjene Jurani, te ostalim segmentima planskog rješenja u tekstualnom i grafičkom dijelu koja iz toga proizlaze sve temeljeno na odredbama Zakona o prostornom uređenju i drugih važećih propisa kao i na odredbama Prostornog plana Istarske županije. Odluka je usvojena sa 8 glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan“.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama, koja je usvojena jednoglasno sa 9 glasova „za“, vrši se ispravak podatka u evidenciji nerazvrstanih cesta i evidentiranu postojeće i nove nerazvrstane ceste sukladno stanju u prostoru.

Izmijenjena je Odluka o komunalnom redu, na način da je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu u pogledu korištenja površina javne namjene te javnih nužnika od strane osoba sa posebnim potrebama, te su uvedene odredbe kojima je cilj da vlasnici zapuštenih, neodržavanih i opasnih građevina iste obnove i urede, nadalje odredba kojom se regulira postupanje prilikom ostavljenih vozila i plovila te njihovih dijelova na površinama javne namjene, kao i za vozila koja sudjeluju u prometu a onečišćuju javne prometne površine. Odlukom se regulira postupanje prilikom odlaganja komunalnog i ostalog otpada u spremnike na grobljima, koja su namijenjena isključivo za otpad sa groblja. Ostale izmjene tehničke su naravi i ne mijenjaju sam sadržaj Odluke. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu usvojena je jednoglasno, sa 9 glasova „za“.

Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Općini Pićan, koji su vijećnici usvojili jednoglasno sa 9 glasova „za“, uređuje se sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti. Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan, kojom je propisano da će načelnik imenovati Povjerenstvo za raspolaganje javnim površinama koje će se sastojati od tri člana, te je unesena odredba sukladno kojoj će lokalno stanovništvo moći sudjelovati na manifestacijama bez naknade za korištenje javne površine. Odluka je usvojena jednoglasno sa 9 glasova „za“.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan, imenovani su Antun Selar za predsjednika Komisije i Adriana Klanjac za članicu Komisije, a uslijed primljenih ostavki dosadašnjih članova. Odluka je usvojena jednoglasno sa 9 glasova „za“.

Jednoglasno je, sa 9 glasova „za“, osnovan Savjet za zaštitu potrošača javih usluga sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, koji se osniva radi praćenja stanja, raspravljanja te davanja mišljenja vezano uz prava i obveze potrošača javnih usluga. U Savjet su imenovani Samanta Floričić Fonović, predstavnica Općine Pićan, za predsjednicu Savjeta, te Valter Fonović (općinski vijećnik), Zdenka Milevoj (Društvo za zaštitu potrošača Istre), Iva Vlačić (1. Maj d.o.o. Labin) i Suzana Knapić (Vodovod Labin d.o.o.) kao članovi Savjeta.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 8/22 od 23.06.2022.g.