Dana 26. srpnja 2022. godine održana je 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 7 od 9 vijećnika. Sa sjednice su izostali vijećnici Ivan Franković i Daniel Vretenar.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

  1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu
  2. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2022. godinu
  4. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan
  5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Istarske županije
  6. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Jednoglasno su, sa 7 glasova „za“, prihvaćene II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu. Prijedlog je obrazložila stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, Samanta Floričić Fonović, koja je iznijela izmjene i dopune proračuna, te obrazložila da se istima planiraju prihodi i primici od 15.051.700,00 kn, a rashodi i izdaci 14.492.700,00 kn. Razlika od 559.000,00 kn odnosi se na manjak prihoda iz prethodne godine. II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Pićan za 2022. godine predlaže se preraspodjela rashoda i to na slijedećim stavkama:
• Aktivnost: Izgradnja vodovoda – ispod kote 300 – smanjenje rashoda za 390.000,00 kn
• Kapitalni projekt: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta – povećanje rashoda za 290.000,00 kn
• Aktivnost: Redoviti troškovi poslovanja javne uprave (+6.000,00), Troškovi javne rasvjete-potrošnja i održavanje(90.000,00) i sponzorstva za sportske aktivnosti (4.000,00)- povećanje rashoda za ukupno 100.000,00 kn, a sve se odnosi na rashode za električnu energiju
Predloženo je i povećanje rashoda u programu javnih potreba u zdravstvu, na aktivnosti sufinanciranje rada logopeda, psihologa i mamografija kao kapitalna pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna (36621-58), a odnosi se na sufinanciranje nabave mamografskog uređaja u iznosu od 37.500,00 kuna.

Slijedom usvojenih izmjena i dopuna Proračuna, jednoglasno su usvojene i 2. izmjene i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, kojima je planirana stavka asfaltiranja nerazvrstanih cesta i pristupnih puteva na području Općine Pićan – 1.400 m2 na području naselja Tupljak, u iznosu od ukupno 560.000,00 kuna.

Jednoglasno je, sa 7 glasova „za“, usvojena Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2022. godinu, kojom se dodjeljuju javna priznanja pravnim i fizičkim osobama za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti. Više o dodijeljenim priznanjima možete pročitati ovdje.

Odlukom o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan Općina Pićan je preuzela obvezu za troškove plaća i ostalih materijalnih prava radnika u produženom boravku u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za dio školske godine 2022./2023. (od 1. rujna do 31. prosinca 2022. godine) za sufinanciranje jednog djelatnika na puno, a drugog na pola radnog vremena, sukladno broju učenika – korisnika produženog boravka sa Općine Pićan. Odluka je usvojena jednoglasno, sa 7 glasova „za“.

U jednoglasno usvojenom Zaključku o utvrđivanju prijedloga za izmjene i dopune odredbi Prostornog plana Istarske županije navode se prijedlozi za obradu i usvajanje određenih elemenata u odredbe Prostornog plana Istarske županije kako bi se uspostavile pojedine, za razvoj neophodne, planske pretpostavke te riješila određena postojeća problematika. Prijedlozi se odnose na solarne elektrane, robinzonski turizam, kriterije proširenja građevinskog područja naselja i enduro vožnju. Uspostavljanjem navedenih prijedloga, ukazuje se na važnost potrebe za izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije u svrhu realizacije stvarnih potreba mještana Općine Pićan i cijele Istarske županije, kojima bi se približilo namjenskom iskorištenju zemljišta, slijedilo zelenu tranziciju, poboljšale aktivnosti i djelovanje mještana i prilagodile odredbe za revitalizaciju i funkcioniranje unutrašnjeg neiskorištenog teritorija, kako bi se stanovnicima olakšalo stanovanje i djelovanje, te prilagodilo zahtjevne kriterije povezane sa uvjetima gradnje i obavljanja raznih djelatnosti.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 9/22 od 27.07.2022.g.