11. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u petak, 26. listopada 2018. godine u 18,00 sati.

Sjednici je prisustvovalo 9 od 11 vijećnika.

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

  1. II. Izmjena i dopune Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu
  3. Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu
  4. Odluka o zaduženju Općine Pićan
  5. Odluka o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019.
  6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini grobnih naknada na groblju u Pićnu
Poziv za sjednicu – dnevni red

 

Usvojen je zapisnik sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan održane 13. kolovoza 2018.g.

Usvojen je zapisnik sa 10. (hitne) sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan održane 05. rujna 2018.g.

Akti pod rednim brojevima 1. – 6. objavljeni su u “Službenim novinama Općine Pićan” broj 11/18 od 29.10.2018.g.

Jedna od točaka dnevnog reda bilo je i razmatranje problematike novog načina obračuna cijene za prikupljanje otpada i dodjele spremnika od strane KP 1. Maj d.o.o. Labin, pri čemu je prisustvovao i direktor, gosp. Alen Golja koji je dao obrazloženje prijedloga novog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te odgovarao na pitanja vijećnika.