Dana 15. rujna 2022. godine održana je 12. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj su prisustvovali svi vijećnici.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Verifikacija zapisnika sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu
4. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pićan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
5. Pravilnik o stipendiranju Općine Pićan
6. Odluka o odobravanju socijalnog smještaja
7. Odluka o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023.
8. Odluka o načinu korištenja dijela prihoda od komunalne naknade
9. Odluka o prihvaćanju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Općine Pićan za razdoblje 2022. – 2030. g.
10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
11. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Jednoglasno su, sa 9 glasova „za“ i bez rasprave, prihvaćeni Zapisnik sa 10. i Zapisnik sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu obrazložila je stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, Samanta Floričić Fonović. Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. ostvareni su prihodi i primici u iznosu 4.818.431,96 kn, 32,09% godišnjeg plana, te rashodi i izdaci 3.983.675,49, 27,56% godišnjeg plana. Ostvaren je višak prihoda od 834.756,47 kn kojim se umanjuje manjak iz prethodne godine od 559.000,00 kn te u budućem razdoblju ostaje višak prihoda od 275.756,47 kn. Polugodišnji je izvještaj o izvršenju Proračuna usvojen jednoglasno, sa 9 glasova „za“.

Općinski načelnik Dean Močinić prezentirao je vijećnicima Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Pićan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, u kojem su predstavljeni dovršeni i projekti u tijeku, provedene aktivnosti, donesene odluke i akti, te potpisani ugovori u prvih šest mjeseci 2022. godine.

Općinsko je vijeće jednoglasno, sa 9 glasova „za“ usvojilo novi Pravilnik o stipendiranju Općine Pićan. Razlozi donošenja novog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Pićan koji je donesen 2018. godine, a nadopunjen 2021. godine, očituju se u nastojanjima da se postupak dodjele stipendije pojednostavi, a stipendistima pruže bolji uvjeti. Tako je novim Pravilnikom uvedena odredba da pravo na stipendiju u pravilu ostvaruju svi učenici i studenti koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom i javnim natječajem, bez bodovanja, osim u slučaju da broj pristiglih prijava premašuje financijske mogućnosti Općine i sredstva planirana proračunom. Nadalje, uvodi se mogućnost sudjelovanja u organizaciji i provedbi Općinskih manifestacija i drugih aktivnosti Općine za stipendiste, te obveza za stipendiste da se odazovu na poziv Općine. Osim toga, uvodi se nagrađivanje stipendista koji su postigli uspjehe iz županijskih, državnih ili međunarodnih natjecanja iz bilo kojeg područja (znanja, sporta, vještine i drugo), kao i stipendiranja deficitarnih zanimanja uz povoljnije uvjete. Bitna promjena koju uvodi novi Pravilnik je dualno stipendiranje koje se očituje u tome da postoji mogućnost za učenike i studente da ih dodatno stipendiraju i poduzetnici ili obrtnici s područja Općine Pićan, koji imaju potrebu za određenim zanimanjima.

Odlukom o odobravanju socijalnog smještaja odobrava se, iz socijalnih razloga, smještaj i stanovanje u nekretnini u vlasništvu Općine Pićan za korisnika čiji je socijalni status ugrožen. Odluka je usvojena jednoglasno, sa 9 glasova „za“.

Vijećnici su izglasali i Odluku o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023., kojom se odobrava podmirenje troškova školske prehrane u iznosu od 50%, odnosno 25%, ovisno o mjestu prebivališta roditelja. Odluka je usvojena sa 8 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“.

Odlukom o načinu korištenja dijela prihoda od komunalne naknade utvrđuje se da se prihodi od komunalne naknade mogu koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Odluka je usvojena jednoglasno sa 9 glasova „za“.

Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje nositelj izrade akta strateškog planiranja želi postići komunikacijom s javnošću i definiraju ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijski kanali. Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih Komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva. Odlukom o prihvaćanju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Općine Pićan za razdoblje od 2022. do 2030. godine, koja je usvojena jednoglasno sa 9 glasova „za“, formiraju se osnovni i posebni ciljevi, ciljne skupine dionika, komunikacijske mjere, aktivnosti te jednosmjerni i dvosmjerni alati komunikacije.

Nastavno na postupak prikupljanja podataka o oštećenicima na čijoj je imovini s područja Općine Pićan nastala šteta od prirodne nepogode (suše), koji je pokrenuo Općinski načelnik, Općinsko je vijeće imenovalo Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda koji utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode i obavljaju druge poslove u postupku proglašenja prirodne nepogode. Odluka je usvojena jednoglasno, sa 9 glasova „za.“

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 11/22 od 16. rujna 2022.g.