Arhiva objava

Izvještaj sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

17. studenoga 2022. | Novosti, Sjednice

Dana 16. studenoga 2022. godine održana je 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj su prisustvovali svi vijećnici.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu
 3. 3. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 4. 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 5. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 6. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu
 7. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu
 8. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
 9. 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022. godinu
 10. Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
 11. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 1818 i k.č. 1824, k.o. Pićan
 12. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za prodaju nekretnina k.č. 1818 i k.č. 1824 k.o. Pićan
 13. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2023. godinu
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan
 15. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 16. Odluka o suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
 17. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Jednoglasno je, sa 9 glasova „za“ i bez rasprave, prihvaćen Zapisnik sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan.

Jednoglasno su, sa 9 glasova „za“, prihvaćene III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu. Prijedlog je obrazložila stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, Samanta Floričić Fonović, koja je iznijela izmjene i dopune proračuna, te obrazložila da se istima predlaže smanjenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od 1.938.200,00 kuna. Predloženi su prihodi i primici u iznosu od 13.113.500,00 kn te rashodi i izdaci u visini od 12.554.500,00 kn. Razlika od 559.000,00 kn odnosi se na pokriće manjka prethodne godine.

Slijedom usvojenih izmjena i dopuna Proračuna, jednoglasno su usvojeni i Programi javnih potreba za 2022. godinu, kako slijedi:

 • 3. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 • 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu
 • 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu
 • 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
 • 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022. godinu.

Stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, Samanta Floričić Fonović, iznijela je i prijedlog Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, čime se predlažu prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 2.188.425,00 €, odnosno 16.488.688,16 kuna. Projekcije Proračuna Općine Pićan za 2024. i 2025. godinu predlažu se u iznosu od 1,6 milijuna eura. Prihodi poslovanja Općine Pićan za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 2.044.295,00 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 144.130,00 eura, a primici od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu nisu planirani. Rashodi poslovanja za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 1.218.845,00 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od  893.490,00 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u iznosu od 76.090,00 eura. Vijećnici su pozvani da do 02.12.2022.g. mogu podnositi amandmane na prijedlog Proračuna, te da će do istog roka biti objavljeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Općinsko je vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o prodaji nekretnina k.č. 1818 i k.č. 1824, k.o. Pićan, kao i Odluku o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama koja se odnosi na predmetne nekretnine.

Viša stručna suradnica za prostorno planiranje i gradnju, Ivana Tončić predstavila je vijećnicima Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2023. godinu, koji sadržava detaljnu analizu stanja i razradu planiranih aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine Općine Pićan za narednu godinu. Godišnjim planom određuju se kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom. Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina Općine Pićan bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa. Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 9 glasova „za“, usvojilo Odluku o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2023. godinu.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan utvrđen je koeficijent za obračun plaće za radno mjesto domara, koje je stvoreno Odlukom o 1. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 12/22). Odluka je usvojena jednoglasno sa 9 glasova „za“.

Svrha Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu je određenje postupanja nadležnih tijela, te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, a Općinsko vijeće je Plan usvojilo jednoglasno sa 9 glasova „za“.

Općinsko je vijeće sa 8 glasova „za“ Odlukom donijelo suglasnost na prijedlog 1. izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, na temelju prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 13/22 od 17. studenoga 2022.g.