Dana 16. prosinca 2022. godine u 16,30 sati održana je 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj su prisustvovali svi vijećnici. Vijećnik Ružić Branko sjednici se priključio u 16,50 sati.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Donošenje Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu
 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2023. godinu
 6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2023. godinu
 7. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2023. godinu
 8. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2023. godinu
 9. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2023. godinu
 10. Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći
 11. Odluka o dodjeli poklon bonova za namirnice
 12. Odluka o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan
 13. Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2023. godinu
 14. Odluka o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice na groblju u Pićnu, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Pićnu, Tupljaku, Krbunama i Grobniku
 15. Zaključak o prihvaćanju Analize upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Pićan za razdoblje 2019.-2020.
 16. Zaključak o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
 17. Odluka o suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“
 18. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je jednoglasno, sa 8 glasova „za“.

Stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, Samanta Floričić Fonović, iznijela je i obrazložila Proračun Općine Pićan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu. Prijedlog Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu nakon prvog čitanja 16.11.2022.g. nije se mijenjao te se predlažu prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 2.188.425,00 €, odnosno 16.488.688,16 kuna. Projekcije Proračuna Općine Pićan za 2024. i 2025. godinu planiraju se u iznosu od 1,6 milijuna eura. Prihodi poslovanja Općine Pićan za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 2.044.295,00 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 144.130,00 eura, a primici od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu nisu planirani. Rashodi poslovanja za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 1.218.845,00 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od  893.490,00 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u iznosu od 76.090,00 eura. Vijećnik Mateo Slivar podnio je 7 amandmana na Proračun, koji nisu prihvaćeni. Nakon rasprave, Proračun za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2023. godinu, usvojeni su sa 8 glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan“.

Jednoglasno su, sa 9 glasova „za“ usvojeni Programi javnih potreba za 2023. godinu:

 • Program građenja komunalne infrastrukture, kojim se utvrđuju objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Općine Pićan u 2023. godini, troškovi izgradnje te izvori financiranja izgradnje tih objekata,
 • Program održavanja komunalne infrastrukture, kojim se određuje održavanje komunalne infrastrukture u 2023. godini za komunalne djelatnosti (održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, održavanje javnih površina, javne rasvjete, urbane opreme, zimska služba, košnja trave i dr.)
 • Program javnih potreba u kulturi, kojim se planiraju sredstva kojima će se poticati, promicati i zadovoljavati javne potrebe u kulturi,
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, kojim se utvrđuju potrebe u području socijalne skrbi i zdravstva,
 • Program javnih potreba u sportu, kojim se definiraju programi, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj sporta,
 • Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti, kojim se utvrđuju javne potrebe vezane uz stvaranje materijalnih uvjeta i organiziranje obavljanja vatrogasnih djelatnosti i djelatnosti civilne zaštite kao djelatnosti od općeg interesa koje se financiraju iz Proračuna Općine za 2023. godinu,
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2023. godinu, kojim se utvrđuje oblik, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju.

Jednoglasno usvojenom Odlukom o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći domaćinstvima i osobama slabijeg materijalnog stanja, te osobama s invaliditetom ili određenim tjelesnim oštećenjima, povodom predstojećih blagdana iz Proračuna će se isplatiti sveukupno 72.000,00 kuna pomoći za 37 sugrađana, a Odlukom o dodjeli poklon bonova za namirnice, koja je isto tako jednoglasno usvojena, dodijelit će se poklon bon za namirnice domaćinstvima i osobama slabijeg materijalnog stanja povodom predstojećih blagdana, u iznosu od 9.500,00 kuna za 19 sugrađana. Pojedinačna vrijednost poklon bona iznosi 500,00 kuna.

Odlukom o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, koja je usvojena jednoglasno, Općina Pićan preuzela je obvezu za troškove plaća i ostalih materijalnih prava radnika u produženom boravku u OŠ V.N. Potpićan, za sufinanciranje jednog djelatnika na puno, a drugog na pola radnog vremena, sukladno broju učenika, za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja te od 01. rujna do 31. prosinca 2023. godine.

Općinsko je vijeće jednoglasno, sa 9 glasova „za“, usvojilo Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2023. godinu, kojim se planira u idućoj godini dodijeliti jedna koncesija na rok od 10 godina za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice na groblju u Pićnu, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Pićnu, Tupljaku, Krbunama i Grobniku, kojom se uređuje visina naknade za korištenje mrtvačnice u Pićnu (što obuhvaća korištenje prostorija od strane korisnika (odarnica za ispraćaj, prostorija za obitelj umrle osobe, zajedničke prostorije, sanitarni čvor), te visina naknade za rad na iskolčenju grobnog mjesta i izradu evidencije ukopa – upis u registar umrlih i evidentiranje korisnika grobnih mjesta.

Analiza upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Pićan za razdoblje 2019.-2020. podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati, generirati i unaprijediti upravljanje i korištenje komunalne infrastrukture. Određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i korištenje komunalne infrastrukture, a njome se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i korištenje komunalne infrastrukture, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za Općinu pri upravljanju. Analiza je usvojena jednoglasno, sa 9 glasova „za“.

Općinsko je vijeće jednoglasno, sa 9 glasova „za“, izdalo suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Pićan, donesene od strane obrta „Veđo“, vl. Vedran Udovičić iz Žminja.

Odluka o suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, na temelju prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, usvojena je jednoglasno sa 9 glasova „za“.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 14/22 od 19. prosinca 2022.g.