14. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u petak, 25. siječnja 2019. godine u 18,00 sati.

Sjednici je prisustvovalo 11 od 11 vijećnika.

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

 1. Odluka o komunalnoj naknadi
 2. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
 3. Odluka o komunalnom doprinosu
 4. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
 5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2019. godinu
 6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 7. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 8. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2019. godinu
 9. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2019. godinu
 10. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2019. godinu
 11. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2019. godinu
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika Općine Pićan.
Dnevni red

 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je predložio, a vijeće je usvojilo prijedlog dopune dnevnog reda točkom: “Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju i imenovanju radnog tima Načelnika Općine Pićan”.

Usvojen je zapisnik sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan održane 14. prosinca 2018.g.

Navedeni usvojeni akti sa sjednice objavljeni su u “Službenim novinama Općine Pićan” broj 1/19 od 28.01.2019.g.