Arhiva objava

Izvještaj sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

15. rujna 2021. | Sjednice

Dana 14. rujna 2021. godine održana je 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 9 od 9 vijećnika. Vijećnik Antun Selar sjednici se priključio u 19,40 sati.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan za 2021. godinu
3. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 22224/10 i k.č. 22224/12, k.o. Pićan
4. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu
6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan
8. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“
9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za provedbu natječaja za prodaju nekretnina k.č. 22224/10 i k.č. 22224/12, k.o. Pićan
10. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
11. Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Pićan
12. Odluka o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022.
13. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt „LegendKuća“
14. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan usvojen je sa 6 glasova „za“, 1 glasom „suzdržan“.

Vršiteljica dužnosti ravnateljice Kristina Čule iznijela je Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, prema kojem je vrtić u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvario ukupne prihode u iznosu od 1.076.443,72 kn, te rashode u iznosu od 951.833,69 kn. Ukupan višak prihoda u prvoj polovici 2021.g. iznosi 124.610,03 kn, dok preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 43.743,00 kn. Na temelju prenesenog manjka iz prethodnih godina i ostvarenju viška u prvoj polovici godine ukupan rezultat poslovanja iznosi višak od 80.857,03 kune. Polugodišnji izvještaj Dječjeg vrtića jednoglasno je usvojen sa 8 glasova „za“.

Odlukom o prodaji nekretnina k.č. 22224/10 i k.č. 22224/12, k.o. Pićan, bilo je predloženo da se pokrene postupak javnog natječaja za prodaju dviju navedenih nekretnina koje se nalaze unutar „Poduzetničke zone Pićan – jug“, međutim tijekom rasprave odlučeno je da se iz Odluke izostavi k.č. 22224/12 i da se ponovno razmotri opravdanost prodaje po predloženoj cijeni. Stoga je, nakon izloženog obrazloženja odluke od Ivane Tončić, više stručne suradnice za prostorno planiranje i gradnju, jednoglasno usvojena Odluka o prodaji samo nekretnine k.č. 22224/10, k.o. Pićan, površine 8.826 m2, s početnom cijenom od 1.300.000,00 kuna. Odlukom o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za provedbu natječaja za prodaju k.č. 22224/10, k.o. Pićan, jednoglasno je imenovano Povjerenstvo u sastavu Ivane Tončić kao predsjednice, Martine Bilić i Mirjane Ban kao članica.

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu predloženo je smanjenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, te bi prihodi i primici iznosili 13.724.955,00 kuna, a rashodi i izdaci 12.704.955,00 kuna. Prema obrazloženju Samante Floričić Fonović, stručne suradnice za poslove proračuna, računovodstva i financija, razlika od 1.020.000,00 kn odnosi se na manjak prihoda iz prethodne godine što je ujedno i jedan od glavnih razloga predlaganja I. Izmjena i dopuna proračuna. Ovim rebalansom predlaže se umanjenje/skidanje planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se nisu ostvarili prema planiranim veličinama te uvrštenjem u plan aktivnosti koje nisu bile planirane a bit će ostvarene ili su već ostvarene. Rebalans je usvojen sa 8 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke i izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2021.g. i Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Pićan povezane su, jer se oboje odnose na iznos kratkoročnog zaduženja u vidu dozvoljenog prekoračenja na računu za redovno poslovanje. Naime, izvorno je bilo planirano korištenje minusa po poslovnom računu u iznosu od 1.200.000,00 kuna, međutim ovim se odlukama predlaže smanjenje visine minusa na 1.000.000,00 kuna, s rokom vraćanja od 12 mjeseci od početka korištenja, s kamatnom stopom od 1,75% godišnje. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke i izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2021.g. usvojena je jednoglasno, a Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Pićan usvojena je sa 8 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“.

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu iznijela je Samanta Floričić Fonović, stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, te izvijestila vijećnike da su u prvih šest mjeseci 2021. godine ostvareni prihodi i primici u iznosu od 6.284.124,99 kuna, tj. 44,27% od plana, a rashodi i izdaci u iznosu od 6.523.067,90 kn, tj. 45,95% godišnjeg plana, što rezultira manjkom prihoda od 238.942,91 kn koji se pribraja manjku iz prethodne godine od 1.020.000,00 kn te u budućem razdoblju ostaje za pokriće manjak prihod od 1.258.942,91 kuna. Polugodišnji izvještaj je usvojen sa 8 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“.

Predloženo je donošenje Izmjene i dopune Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan koju je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 29. ožujka ove godine. Razlog donošenja Izmjene i dopune Odluke obuhvaća mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije koji navodi da je potrebno obuhvat definirati na način da bude istovjetan administrativnoj granici Općine Pićan, u skladu sa službenom granicom DGU, kao i izraditi grafički dio plana na novim digitalnim podlogama, objasnila je Ivana Tončić. Osim toga, ukazala se potreba za gradnjom elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u Poduzetničkoj zoni Pićan-jug, te bi se donošenjem ove Odluke osigurale planske pretpostavke za realizaciju projekata gradnje sunčanih elektrana. Dakle, donošenjem Odluke omogućit će se nastavak V. izmjena i dopuna Prostornog plana u svrhu realizacije dosadašnjih ciljeva i ostvarivanje više mogućnosti kroz planske pretpostavke za Poduzetničku zonu Pićan-jug i cijelo područje Općine Pićan. Nadalje, predložena je i Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Pićan-jug, koji je usvojen u travnju 2020. godine. Glavni razlozi za pokretanje postupka, objasnila je Ivana Tončić, su uspostavljanje planskih pretpostavki za realizaciju projekata gradnje elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora – sunčane elektrane, kao što je već navedeno, kao i druge korekcije planskog rješenja u segmentu namjene, prometa i ostalih infrastrukturnih sustava, te korekcija u skladu sa zahtjevima javnopravnih tijela. Obje odluke usvojene su jednoglasno.

Na temelju prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, sa 8 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“, usvojena je Odluka o imenovanju Kristine Čule ravnateljicom Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. Naime, Upravno vijeće vrtića je 20. kolovoza objavilo javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, na koji su pristigle dvije prijave kandidatkinja, te je Kristina Čule, prema mišljenju Upravnog vijeća, utvrđena najboljom kandidatkinjom, sa čime se Općinsko vijeće usuglasilo. Naime, natječaj je ponovno raspisan u skladu sa uputama prosvjetne inspekcije koja je u vrtiću provodila nadzor, o čemu je već bilo riječi i obrazloženje na prethodnoj sjednici.

Odlukom o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022., jednoglasno je Općinsko vijeće donijelo odluku kako će za 112 učenika polaznika osnovnih škola u Potpićnu, Pazinu i Labinu plaćati školske marende u 100% iznosu ukoliko oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Pićan, a 50% ako jedan roditelj ima, a drugi nema. Roditelji su bili pozvani da do 31. kolovoza dostave zamolbe za financiranje i odobreno je svim zamolbama.

Naposljetku, Općinsko je vijeće obaviješteno da je do 30. rujna otvoren natječaj 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, za koji Općina Pićan ima spreman projekt izgradnje i opremanja LegendKuće – kulturnog centra legendi, mitova i priča Istre. Radi se o rekonstrukciji ruševine koja se nalazi u starogradskoj jezgri, na vidikovcu Sv. Helene, za što je ishođena građevinska dozvola 2019. godine. Svrha projekta je očuvanje bogatog tradicijskog bajoslovlja, tradicija pripovijedanja bajki, mitova i legendi, u multimedijalnom centru uz primjenu suvremenih tehnologija. Konkretno, na prizemlju zgrade uredila bi se velika dvorana za projekcije i predavanja, a na katu bi se nalazila interaktivna izložba sa zabavnim i edukativnim sadržajima. Projektom bi se, nakon realizacije, stvorila dva nova radna mjesta: za čistačicu i voditelja kulturnog centra, oboje na pola radnog vremena. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.862.525,30 kuna s PDV-om što uključuje građenje, opremanje i opće troškove. Intenzitet potpore iznosi 80%, što znači da bi u tom slučaju sredstva Općine Pićan potrebna za realizaciju projekta iznosila 772.505,06 kuna. Početak realizacije projekta predviđen je u 2023. godini, a planira se potpuno realizirati u roku od 23 mjeseca od izdavanja Odluke o financiranju, odnosno do 2025. godine. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt „Rekonstrukcija i opremanje građevine javne i društvene namjene „LegendKuća“, kulturni centar legendi, mitova i priča“ usvojena je sa 7 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 8/21 od 15.08.2021.g.