Dana 22. studenoga 2021. godine održana je 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj su prisustvovali svi vijećnici.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
  3. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
  4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pićan
  5. Odluka o dodjeli poklon bonova uoči božićnih i novogodišnjih blagdana 2021. godine
  6. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
  7. Odluka o prodaji nekretnina k.č. 12788, k.č. 12795, k.č. 12793/2, k.o. Pićan
  8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
  9. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan usvojen je sa 8 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“.

Stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, Samanta Floričić Fonović, iznijela je i obrazložila prijedlog Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. Proračunom za 2022. godinu predloženi su prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 15.363.200,00 kuna. Projekcija proračuna za 2023. godinu planira se u iznosu od 13,4 milijuna kuna, a za 2024. godinu 13,2 milijuna kuna. U proračunu za 2022. godinu najznačajnije prihode čine planirani prihodi od poreza (3.467.700,00 kn s udjelom 22,6% na ukupne prihode), pomoći (2.497.100,00 kn s udjelom 16,3%), prihodi od imovine (1.293.000,00 kn s udjelom 8,42%), prihodi po posebnim propisima (5.136.000,00 kn s udjelom 33,43%). Najveći rashodi odnose se na Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (3.299.500,00 kn s udjelom 21,5% na ukupne rashode), financiranje Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (2.137.500,00 kn s udjelom 13,9%), donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela (1.988.200,00 kn s udjelom 12,9%), te protupožarna i civilna zaštita (1.814.300,00 kn s udjelom 11,8%). Vijećnici su obaviješteni da će u utorak, 23. studenoga, biti objavljeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Proračuna, te da je rok za dostavu prijedloga i vijećničkih amandmana do 09. prosinca 2021.g.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade usvojena je sa 7 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“. Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave. Vrijednost boda komunalne naknade iznosi isto za sve zone. Polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture. Vrijednost boda komunalne naknade je bila nepromijenjena od 2012. godine, a s obzirom na to da je od 2012. godine do danas komunalna infrastruktura u svim naseljima izgrađena i unaprijeđena, tako se povećavaju i troškovi za održavanje iste, te se stoga predlaže povećanje vrijednosti boda kako bi sredstva za održavanje komunalne infrastrukture (i izgradnju nove) bila dostatna za potrebe naselja. Tako je, usvajanjem ove Odluke, vrijednost boda povećana sa 3,00 kn/m2 na 4,00 kn/m2 mjesečno, odnosno sa 36,00 kn/m2 na 48,00 kn/m2 godišnje.

Usvajanjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pićan jednoglasno je donijeta odluka da se dosadašnja stopa prireza porezu na dohodak od 2% ukida. Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka. Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak. Prirez je isključivo prihod općinskog proračuna, a od 01.01.2022.g. postotak prireza će biti 0%.

Općinski vijećnici su jednoglasno donijeli i Odluku o dodjeli poklon bonova uoči božićnih i novogodišnjih blagdana 2021. godine kojom će se umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenima ove godine dijeliti bonovi na način kako slijedi:
• umirovljenici s mirovinom do 1.200,00 kuna imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 400,00 kuna,
• umirovljenici s mirovinom od 1.200,00 kuna do 2.500,00 kuna imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 300,00 kuna,
• umirovljenici s mirovinom od 2.500,00 kuna do 4.000,00 kuna imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 200,00 kuna,
• nezaposlene osobe i domaćice starije od 60 godina imaju pravo na poklon bon u vrijednosti od 300,00 kuna.
Bonovi će se dijeliti sukladno naknadno utvrđenom i objavljenom načinu i rasporedu, u prvoj polovici prosinca.

Svrha Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu je određenje postupanja nadležnih tijela, te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, a Općinsko vijeće je Plan usvojilo jednoglasno sa 9 glasova „za“.

Odlukom o prodaji nekretnina k.č. 12788, k.č. 12795 i k.č. 12793/2, k.o. Pićan bit će raspisan natječaj o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Pićan, koje se nalaze u naselju Sv. Katarina, selu Orič, koje predstavljaju poljoprivredno zemljište, a trenutno su bez svrhe odnosno korištenja, te se mogu klasificirati kao višak imovine koja nema definiranu javnu namjenu. Pristupilo se izradi procjembenog elaborata kojim je procijenjena tržišna vrijednost za k.č. 12788 u iznosu od 9.500,00kn, za k.č. 12795 u iznosu od 25.900,00 kn i za k.č. 12793/2 u iznosu od 13.200,00 kuna. S obzirom na to da predmetne nekretnine trenutno ne daju nikakve rezultate u imovini Općine Pićan, njihovom prodajom ukinut će se održavanje i obveze na navedenim nekretninama, a iste će dobiti novu svrhu. Odlukom o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama određeno je da će Ivana Tončić, Martina Bilić i Mirjana Ban provesti natječajni postupak. Obje Odluke usvojene su jednoglasno.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 10/21 od 23.11.2021.g.