Arhiva objava

Izvještaj sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

20. prosinca 2021. | Sjednice

Dana 17. prosinca 2021. godine održana je 6. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj su prisustvovali svi vijećnici. Vijećnik Branko Ružić opravdano je napustio sjednicu u 18:00 sati.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić. Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Donošenje Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu
 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2022. godinu
 6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2022. godinu
 7. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2022. godinu
 8. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2022. godinu
 9. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu
 10. Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći
 11. Odluka o dodjeli poklon bonova za namirnice
 12. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
 13. Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2022. godinu
 14. Odluka o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan
 15. Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima
 16. Odluka o načinu izračuna iznosa sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
 17. Odluka o ispravku Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pićan
 18. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnina k.č. 12788, k.č. 12795, k.č. 12793/2, k.o. Pićan
 19. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan usvojen je jednoglasno, bez rasprave.

Stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, Samanta Floričić Fonović, iznijela je i obrazložila Proračun Općine Pićan za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. Na prvom čitanju proračuna predloženi su prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 15.363.200,00 kuna. Nakon uvrštenih amandmana načelnika predlažu se prihodi i primici te rashodi i izdaci 15.378.200,00 kn. Povećanje prihoda i primitka te rashoda i izdataka u iznosu od 15.000,00 kn u odnosu na I. čitanje proračuna za 2022. godinu odnosi se na povećanje rashoda za stipendije studentima slabijeg imovnog stanja sukladno Ugovoru o donaciji sklopljenim s OTP bankom. Projekcija proračuna za 2023. godinu planira se 13,4 mil. kn, a za 2024. godinu. 13,2 mil. kn. Tijekom javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pristigao je jedan prijedlog građana, koji se odbija iz razloga što je realizacija predloženih aktivnosti već u tijeku ili je već planirana u proračunu za 2022. godinu. Vijećnik Mateo Slivar podnio je devet amandmana na proračun, a Općinsko je vijeće svih devet amandmana odbilo. Nakon rasprave, Proračun za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu, usvojeni su jednoglasno sa 9 glasova „za“.

Jednoglasno su, sa 9 glasova „za“ usvojeni Programi javnih potreba za 2022. godinu:

 • Program građenja komunalne infrastrukture, kojim se utvrđuju objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Općine Pićan u 2022. godini, troškovi izgradnje te izvori financiranja izgradnje tih objekata,
 • Program održavanja komunalne infrastrukture, kojim se određuje održavanje komunalne infrastrukture u 2022. godini za komunalne djelatnosti (održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, održavanje javnih površina, javne rasvjete, urbane opreme, zimska služba, košnja trave i dr.)
 • Program javnih potreba u kulturi, kojim se planiraju sredstva kojima će se poticati, promicati i zadovoljavati javne potrebe u kulturi,
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, kojim se utvrđuju potrebe u području socijalne skrbi i zdravstva,
 • Program javnih potreba u sportu, kojim se definiraju programi, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj sporta,
 • Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti, kojim se utvrđuju javne potrebe vezane uz stvaranje materijalnih uvjeta i organiziranje obavljanja vatrogasnih djelatnosti i djelatnosti civilne zaštite kao djelatnosti od općeg interesa koje se financiraju iz Proračuna Općine za 2022. godinu.

II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu, obrazložila je stručna suradnica za poslove proračuna, računovodstva i financija, Samanta Floričić Fonović, predlažu se prihodi i primici 13.805.955,00 te rashodi i izdaci 12.785.955,00. Razlika od 1.020.000,00 kn odnosi se na manjak prihoda iz prethodne godine. II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Pićan za 2021.g. predlaže se umanjenje/skidanje planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se nisu ostvarili prema planiranim veličinama te uvrštenjem u plan aktivnosti koje nisu bile planirane a bit će ostvarene ili su već ostvarene. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu usvojene su jednoglasno sa 8 glasova „za“.

Jednoglasno usvojenom Odlukom o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći domaćinstvima i osobama slabijeg materijalnog stanja povodom predstojećih blagdana iz Proračuna će se isplatiti sveukupno 42.000,00 kuna pomoći za 30 sugrađana, a Odlukom o dodjeli poklon bonova za namirnice, koja je isto tako jednoglasno usvojena, dodijelit će se poklon bon za namirnice domaćinstvima i osobama slabijeg materijalnog stanja povodom predstojećih blagdana, u iznosu od 9.500,00 kuna za 19 sugrađana. Pojedinačna vrijednost poklon bona iznosi 500,00 kuna.

Na temelju prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Općinsko je vijeće usvojilo Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ sa 6 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa. Nakon provedenog nadzora prosvjetne inspekcije u Dječjem vrtiću kojim je utvrđeno da postoje određeni propusti u natječajnom postupku za imenovanje ravnatelja DV „Lišnjak“, prosvjetna inspekcija je donijela Rješenje kojim je zabranjeno Dječjem vrtiću da Kristina Čule obavlja poslove ravnateljice Vrtića temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 20.09.2021.g. Vršiteljicom dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan imenovana je Kristina Čule.

Općinsko je vijeće jednoglasno, sa 8 glasova „za“, usvojilo Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2022. godinu, kojim se planira u idućoj godini dodijeliti jedna koncesija na rok od 10 godina za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova. Raspisivanje natječaja je planirano početkom godine.

Povećanje studentske stipendije na 750,00 kuna, a učeničke na 300,00 kuna, općinski su vijećnici jednoglasno usvojili sa 8 glasova „za“, Odlukom o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan. Stipendisti će novu, uvećanu, stipendiju primati od 01. siječnja 2022. godine.

Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima utvrđuje 13 komunalnih djelatnosti koje će se provoditi na području Općine Pićan, a kojima se kontinuirano zadovoljavaju potrebe stanovništva: izgradnja nerazvrstanih cesta, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe, izgradnja i održavanje sportskih objekata, održavanje urbane opreme, zimska služba, prometna signalizacija, košnja trave, izgradnja javne rasvjete, sanacija onečišćenog okoliša, izgradnja i održavanje javnih sanitarnih čvorova, izgradnja groblja, te održavanje ostalih objekata u vlasništvu Općine. Odluka je usvojena jednoglasno sa 8 glasova „za“.

Vijećnici su usvojili i Odluku o načinu izračuna iznosa sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika sa 6 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“. Odlukom je povećan postotak sredstava koji se planira u Proračunu za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika sa dosadašnjih 0,20% na 0,25% sredstava tekućih izdataka proračuna ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini.

Odlukom o ispravku Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pićan ispravljena je pogreška koja se sastoji u ispravku Odlukom navedenih brojeva članaka. Ispravak Odluke vijećnici su usvojili jednoglasno sa 8 glasova „za“.

Na temelju javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č. 12788, k.č. 12795 i k.č. 12793/2, k.o. Pićan, a koje se nalaze u naselju Orič, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama predložilo je Općinskom vijeću usvajanje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja, koju su vijećnici jednoglasno usvojili sa 8 glasova „za“. Odlukom je prihvaćena ponuda od 9.600,00 kn za k.č. 12788, ponuda od 27.000,00 kn za k.č. 12795, ponuda od 13.500,00 kn za k.č. 12793/2. S odabranim ponuditeljima će Načelnik sklopiti kupoprodajne ugovore u roku od 15 dana od donošenja Odluke.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 11/21 od 20.12.2021.g.