Dana 28. siječnja 2022. godine održana je 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 6 od 9 vijećnika. Opravdano su odsutni bili vijećnici Mateo Slivar, Ivan Franković i Valter Fonović.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pićan
3. Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
4. Rasprava o Javnom natječaju za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2021./2022.
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2022. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2021. godinu
7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2022. godinu
8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022. godinu
9. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan usvojen je jednoglasno, bez rasprave.

Direktor komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin Donald Blašković, prisustvovao je sjednici i iznio obrazloženje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pićan. Povod za donošenje nove Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pićan (dalje: Odluka) je obaveza propisana Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) koji je na snagu stupio 31. srpnja 2021. godine (dalje: Zakon). Zakon u čl. 178.st. 1. propisuje obavezu predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da Odluku donese u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. Novim Zakonom se, osim što se definira tko je korisnik a tko davatelj javne usluge i taksativno navode njihove obaveze. Jedna od najvažnijih novina je da Zakon propisuje kategorizaciju korisnika na korisnike kućanstvo i korisnike koji nisu kućanstvo. U korisnike koji nisu kućanstvo Zakon svrstava i korisnike javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost. Ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik može svrstati u kategoriju kućanstvo i kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunanu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo. Kako korisnici koji nisu kućanstvo imaju određenu višu cijenu obvezne minimalne javne usluge ovom odlukom u čl. 17. omogućava se korisnicima koji se bave iznajmljivanjem u nekretnini u kojoj žive da sa davateljem javne usluge sklope ugovor o korištenju javne usluge za kategoriju korisnika kućanstvo za cijelu kalendarsku godinu kako bi im se omogućilo da cijenu obvezne minimalne javne usluge za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo plaćaju kao i do sada četiri mjeseca u godini (od travnja do rujna). Iznosi cijene obvezne minimalne javne usluge određeni su radi pružanja ujednačene kvalitete usluga na cijelom području Općine Pićan, a čime se osigurava ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne usluge kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. Cijena obvezne minimalne javne usluge uključuje troškove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada s obračunskog mjesta korisnika i sukladno Zakonu jedinstvena je za sve korisnike razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo te iznosi 50,00 kuna. Zakon predviđa da i svi korisnici razvrstani u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo imaju određenu istu cijenu obvezne minimalne javne usluge te ona iznosi 643,00 kune. Takvim korisnicima odobravati će se popusti na cijenu minimalne javne usluge sukladno veličini zaduženog spremnika. Davatelj javne usluge sukladno svojem dokumentiranom iskustvu Cjenikom će odrediti veličinu spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada primjerenu potrebama korisnika sukladno djelatnosti koju obavlja. Navedena cijena uključuje sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada i za korisnike iz kategorije kućanstvo odvoz reciklabilnog komunalnog otpada s obračunskog mjesta korisnika te predaja na zbrinjavanje ovlaštenim osoba. Osim navedenog, za korisnike kategorije kućanstvo uključuje i sakupljanje i odvoz glomaznog otpada jednom godišnje s obračunskog mjesta korisnika, preuzimanje komunalnog otpada u reciklažnim dvorištima. U navedenim cijenama uračunati su materijalni troškovi, troškovi usluga, troškovi plaća radnika, troškovi amortizacije, troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada te troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja (poštarine, telekomunikacije i slično). Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pićan usvojena je sa 5 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom.

Jednoglasno je, sa 6 glasova „za“, usvojena Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Lišnjak“, kojom je Kristina Čule imenovana ravnateljicom na mandat od 4 godine, koji počinje teći od 02. veljače 2022. godine. Upravno je vijeće Dječjeg vrtića raspisalo javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice DV „Lišnjak“ u prosincu. Temeljem javnog natječaja pristigle su dvije prijave, te je nakon uvida u dokumentaciju utvrđeno da jedna kandidatkinja ne ispunjava sve propisane uvjete za raspisano radno mjesto, dok je prijava Kristine Čule ispunila sve zakonske uvjete te uvjete iz natječaja. Slijedom navedenog je Upravno vijeće DV „Lišnjak“ predložilo osnivaču, Općinskom vijeću Općine Pićan, da imenuje Kristinu Čule ravnateljicom, a koji prijedlog je Općinsko vijeće prihvatilo.

Temeljem rasprave, Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o Javnom natječaju za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2021./2022. kojom se poništava Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2021./2022. od 24. studenoga 2021. godine, te se raspisuje novi. Naime, Općinski je načelnik u studenome raspisao Javni natječaj temeljem sklopljenog Ugovora o donaciji između OTP banke d.d. Split kojim je OTP banka izvršila donaciju Općini Pićan u iznosu od 15.000,00 kuna u svrhu dodjele stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja. Na raspisani Javni natječaj pristigla je samo jedna prijava. Općinski vijećnici IDS-a, HDZ-a i HSS-a predložili su da se natječaj poništi, da se raspiše novi kako bi se omogućilo više prijava, te da o istom odlučuje Općinsko vijeće. Novim Javnim natječajem utvrđen je kao posebni uvjet da student dolazi iz obitelji koja ima troje ili više djece, tj. da ima još najmanje dvoje braće ili sestara koji su predškolske dobi, u programima predškolskog odgoja i obrazovanja ili u sustavu redovnog školovanja. Javni natječaj će raspisati Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke, a bit će otvoren 15 dana.

Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2022. godinu utvrđena je visina sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća. Ukupan iznos sredstava za rad koji će se isplatiti za 2022. godinu iznosi 17.000,00 kuna. Odluka je usvojena sa 5 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“.

Jednoglasno usvojenom Godišnjom analizom stanja sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2021. godinu utvrđeno je da je stanje sustava civilne zaštite u Općini Pićan na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava CZ kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama, a isto tako jednoglasno usvojenim Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2022. godinu utvrđen je pravac razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije kako bi se ostvario željeni rezultat misije i razvojne vizije sa konačnim ciljevima.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022. godinu utvrđuju se oblik, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju. Program je usvojen jednoglasno sa 6 glasova „za“.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 3/22 od 31.01.2022.g.