Arhiva objava

Izvještaj sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

28. ožujka 2022. | Sjednice

Dana 25. ožujka 2022. godine održana je 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 7 od 9 vijećnika. Odsutni su bili vijećnici Daniel Vretenar i Branko Ružić.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Izvješće o radu komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin
 2. Informacija o aktivnostima primjene Uredbe o uslužnim područjima – Vodovod Labin d.o.o.
 3. Verifikacija zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 4. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pićan za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
 5. Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan
 6. Odluka o kupnji nekretnine k.č. 928/6, k.o. Pićan
 7. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 6903 i k.č. 6913, k.o. Pićan
 8. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 23/zgr, k.o. Pićan
 9. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 8802/2, k.o. Pićan
 10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
 11. Odluka o novčanoj pomoći za roditelje čija djeca ne pohađaju predškolske programe
 12. Odluka o dodjeli poklon bonova uoči Uskršnjih blagdana 2022. godine
 13. Odluka o imenovanju članova Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan
 14. Odluka o imenovanju članova Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan
 15. Odluka o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan
 16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća djelatnika Dječjeg vrtića „Lišnjak“, Pićan
 17. Informacija o obavljenoj financijskoj reviziji
 18. Informacija o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom
 19. Vijećnička pitanja.

Načelnik Općine Pićan Dean Močinić predložio je da se dnevni red dopuni novom točkom 3. – Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Pićan, što je Općinsko vijeće i usvojilo.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen, uz nadopunu Općinskog načelnika.

Izvješće o radu davatelja javne usluge na području Općine Pićan komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin za 2021. godinu obrazložio je direktor Donald Blašković, koji je iznio opće podatke o području pružanja javne usluge, obračunskim mjestima, korisnicima usluge i odvojenom sakupljanju otpada, podatke o redovitosti sustava, podatke o kvaliteti pružanja javne usluge i ekonomskoj učinkovitosti sustava sakupljanja komunalnog otpada. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno sa 7 glasova „za“.

Direktor poduzeća Vodovod Labin d.o.o. Alen Golja iznio je vijećnicima informaciju o aktivnostima primjene Uredbe o uslužnim područjima koju je Vlada RH donijela 30.12.2021.g., a na temelju koje su oformljena dva uslužna područja i to 23. uslužno područje, a društvo preuzimatelj je Istarski vodovod iz Buzeta, te 24. uslužno područje, a društvo preuzimatelj je Vodovod Pula. Obrazložio je aktivnosti koje predstoje i pripadajuće rokove.

Sa 6 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ usvojena je Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Pićan, kojom Općina prenosi u vlasništvo Vodovoda Buzet d.o.o. investiciju izgradnje kanalizacije Pićan, na temelju čl. 89. Zakona o vodnim uslugama kojim propisuje da su jedinice lokalne samouprave dužne prenijeti komunalne vodne građevine kojih su vlasnici, u vlasništvo društva preuzimatelja.

Zapisnik sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan usvojen je sa 6 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“, bez rasprave.

Općinski načelnik Dean Močinić prezentirao je vijećnicima Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Pićan za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine, u kojem su predstavljeni projekti u tijeku, provedene aktivnosti, donesene odluke i akti, te potpisani ugovori u posljednjih šest mjeseci 2021. godine.

Jednoglasno je sa 7 glasova „za“ usvojena Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan, kojom se određuju uvjeti i postupak za davanje na korištenje i davanje u zakup javnih površina u vlasništvu i na upravljanju Općine Pićan na određeno vrijeme, način određivanja naknade odnosno zakupnine, nadzor nad provođenjem Odluke, te kaznene odredbe.

Općinsko je vijeće jednoglasno sa 7 glasova „za“ usvojilo jednu odluku o kupnji nekretnine i tri odluke o prodaji nekretnina:

 • Odluka o kupnji nekretnine k.č. 928/6, k.o. Pićan
 • Odluka o prodaji nekretnina k.č. 6903 i k.č. 6913, k.o. Pićan
 • Odluka o prodaji nekretnine k.č. 23/zgr, k.o. Pićan
 • Odluka o prodaji nekretnine k.č. 8802/2, k.o. Pićan,

kao i Odluku o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama koje se odnosi na gore navedene nekretnine.

Usvojenom Odlukom o novčanoj pomoći za roditelje čija djeca ne pohađaju predškolske programe, utvrđeno je da će se svim roditeljima koji ispunjavaju propisane uvjete za svako dijete koje nije upisano u programe pravnih ili fizičkih osoba za predškolski odgoj i obrazovanje, isplaćivati mjesečni iznos od 300,00 kuna za razdoblje od 01. rujna do 30. lipnja. Ova je Odluka usvojena sa 6 glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan“.

Jednoglasno je donesena Odluka o dodjeli poklon bonova uoči Uskršnjih blagdana, sukladno kojoj će umirovljenici, nezaposlene osobe i domaćice starije od 60 godina, kao i korisnici Socijalnog programa, dobiti poklon bonove za kupnju namirnica u iznosu od 200,00 kn, 150,00 kn ili 100,00 kn, ovisno o visini mirovine.

Odlukom Općinskog vijeća članovima Komisije za kulturu, turizam i sport Općine Pićan imenovani su Antonela Fornažar kao predsjednica, Ivana Tončić kao dopredsjednica, te Kristijan Žgaljardić, Silvia Ban i Amanda Fornažar kao članovi. Odluka je usvojena jednoglasno. Nadalje su imenovani članovi Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan: Silvan Juran kao predsjednik, Stefan Šestan kao dopredsjednik, te članovi Tihana Lukež, Anastazija Težak, Elvis Brenko, David Fonović, Adriana Klanjac, Livio Švić i Jadranka Valković. Odluka je usvojena sa 6 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“.

Usvojene su Odluka o suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća djelatnika Dječjeg vrtića „Lišnjak“, a obje se odnose na ispravak naziva radnog mjesta voditelja računovodstva. Odluke su usvojene jednoglasno.

Vijećnicima su prezentirane informacije o obavljenim revizijama: financijska revizija kojom su obuhvaćeni godišnji financijski izvještaji i usklađenost poslovanja Općine sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima, a o čemu je izraženo uvjetno mišljenje, te revizija učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom kojom je ocijenjeno da je upravljanje komunalnom infrastrukturom u Općini Pićan djelomično učinkovito.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 5/22 od 28.03.2022.g.