Arhiva objava

Izvještaj sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

10. svibnja 2022. | Sjednice

Dana 09. svibnja 2022. godine održana je 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 8 od 9 vijećnika. Odsutan je bio vijećnik Valter Fonović.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić. Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu
 3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021. godinu
 7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu
 9. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu
 10. Odluka o pokriću manjka prihoda iz prethodnog razdoblja
 11. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 12. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 13. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 14. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu
 15. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
 16. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022. godinu
 17. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022. godinu
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu
 19. Odluka o zaduženju Općine Pićan
 20. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022. godinu
 21. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan
 22. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 23/zgr k.o. Pićan
 23. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č. 6903 i k.č. 6913, k.o. Pićan
 24. Odluka o suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku godinu 2022./2023.
 25. Vijećnička pitanja.  

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan usvojen je sa 8 glasova „za“, bez rasprave.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu obrazložila je stručna suradnica za proračun, računovodstvo i financije Samanta Floričić Fonović, koja je iznijela da su u 2021. godini ostvareni prihodi i primici u visini 12.334.554,69 kuna, te rashodi i izdaci 11.872.682,63 kuna, odnosno ostvaren je višak prihoda 461.872,06 kn. Ostvareni višak djelomično pokriva preneseni manjak iz 2020. godine od 1.020.000,00 kn, te ostaje manjak prihoda od 558.127,94 kn za čije pokriće treba osigurati sredstva prilikom donošenja I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu. Godišnji izvještaj prihvaćen je jednoglasno sa 8 glasova „za“.

Jednoglasno su, sa 8 glasova „za“ usvojena i izvješća o izvršenju sljedećih programa javnih potreba:

 • Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2021. godinu,
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2021. godinu,
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2021. godinu,
 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2021. godinu,

dok je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu usvojen sa 7 glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan“.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu obrazložila je stručna suradnica za proračun, računovodstvo i financije Samanta Floričić Fonović, koja je iznijela da se ovim izmjenama i dopunama predlaže smanjenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka te bi prihodi i primici  iznosili 15.014.200,00 kn, a rashodi i izdaci 14.455.200,00 kn. Razlika od 559.000,00 kn odnosi se na manjak prihoda iz prethodne godine. Ovim I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Pićan za 2022.g. predlaže se umanjenje/skidanje planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se nisu ostvarili prema planiranim veličinama te uvrštenjem u plan aktivnosti koje nisu bile planirane a bit će ostvarene ili su već ostvarene. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu usvojene su jednoglasno sa 8 glasova „za“.

Odlukom o pokriću manjka prihoda iz prethodnog razdoblja utvrđuje se da ostvareni višak prihoda iz 2021. godine u iznosu od 461.872,06 kn djelomično pokriva preneseni manjak iz 2020. koji je iznosio 1.020.000,00 kn, te ostaje manjak prihoda od 558.127,94 kn za čije se pokriće osiguravaju sredstva I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu. Manjak prihoda pokrit će se smanjenjem rashoda u programu Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela (rashodi se smanjuju jer Općina više neće koristiti kratkoročni kredit korištenjem minusa po računu). Odluka je usvojena jednoglasno sa 8 glasova „za“.

Nastavno na usvojene I. izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu, jednoglasno su usvojene i 1. izmjene i dopune programa javnih potreba kako slijedi:

 • 1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2022. godinu
 • 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2022. godinu
 • 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2022. godinu
 • 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022. godinu
 • 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pićan za 2022. godinu.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2022. godinu mijenjaju se odredbe koje se odnose na zaduživanje Općine Pićan. Tako je Odlukom propisano da Općina u 2022. godini ne planira kratkoročno zaduženje, te da planira dugoročno zaduženje uzimanjem kredita u visini od 1.500.000,00 kuna za dovršetak izgradnje vatrogasnog doma. Takva je odluka usvojena jednoglasno sa 8 glasova „za“, kao i povezana Odluka o zaduženju Općine Pićan, kojom se utvrđuje da će Općina se zadužiti u iznosu od 1,5 milijuna kuna za dovršetak izgradnje vatrogasnog doma u Sv. Katarini, uzimanjem kredita kod OTP banke d.d. Split, s rokom otplate do 01.12.2029. godine, s fiksnom kamatnom stopom od 1,00%.

Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2022. godinu omogućit će raspisivanje javnog natječaja kojim će poljoprivrednici s područja Općine Pićan biti u mogućnosti dobiti sredstva u iznosu od 50% troškova, a maksimalno 5.000,00 kuna za jednu od sljedećih mjera:

 1. Mjera 1: Nabava poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 2. Mjera 2: Pčelarska proizvodnja
 3. Mjera 3: Izrada projektne dokumentacije
 4. Mjera 4: Potpore za izgradnju/rekonstrukciju/opremanje gospodarskih objekata
 5. Mjera 5: Plastenici i staklenici
 6. Mjera 6: Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje  

Novina u ovom Programu jest da potporu ne mogu ostvariti oni koji su potporu već ostvarili temeljem Programa potpora poljoprivredi iz 2020. i 2018. godine. Predloženi Program usvojen je jednoglasno sa 8 glasova „za“.

Također je jednoglasno usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan, kojom bi se osigurale planske pretpostavke za realizaciju projekata gradnje elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora – sunčane elektrane, unutar Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“.

Temeljem raspisanih javnih natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Pićan, te prijedloga Povjerenstva za raspolaganje nekretninama, usvojene su:

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č. 23/ZGR k.o. Pićan, usvojena jednoglasno, i
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog natječaja za prodaju nekretnina k.č. 6903 i k.č. 6913 k.o. Pićan. usvojena sa 7 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“.

Općinsko je vijeće dalo suglasnost na prijedlog Odluke o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku godinu 2022./2023., jednoglasnim izglasavanjem.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 6/22 od 10.05.2022.g.