Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16), objavljuju se izvještaji o radu Lukež Fabricia (nezavisni vijećnik Općine Pićan).

Financijski plan 2016 Financijski plan 2017 Godišnji financijski izvještaj 2016 Godišnji program rada 2016 Godišnji program rada 2017 Donacije 01.01.-30.06.2016. Donacije 01.07.-31.12.2016. Program rada za mandatno razdoblje