Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka načelnika Općine Pićan KLASA: 350-02/21-01/6, URBROJ: 2163-30-01-23-26 od 10. srpnja 2023. godine objavljuje se

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“

  1. Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ traje od 20. srpnja do 28. srpnja 2023. godine.
  2. Uvid u Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ moći će se izvršiti u prostorijama Općine Pićan, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Pićan –  www.pican.hr
  3. Javno izlaganje održat će se dana 26. srpnja 2023. godine u prostorijama Općine Pićan, sa početkom u 17,00 sati. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
  4. Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Jurani“ mogu se podnositi: pismenim putem na naslov: Općine Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, putem e-maila info@pican.hr i ivana.toncic@pican.hr ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
  5. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Objava – PDF Zaključak o utvrđivanju prijedloga

 

Tekstualni dio:

Obrazloženje Odredbe za provedbu Sažetak za javnost

 

Grafički dio:

Korištenje i namjena površina Promet Elektronička komunikacijska infrastruktura Elektroenergetika Vodoopskrba Odvodnja otpadnih voda Područja posebnih ograničenja u korištenju Oblici korištenja Način i uvjeti gradnje