Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (u nastavku: Plan) traje od 07. do 14. veljače 2017. godine.

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan moći će se izvršiti u prostorijama Općine Pićan, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Pićan –  www.pican.hr

Javno izlaganje održat će se 09. veljače 2017. godine s početkom u 17,00 sati u Lovačkom domu Kukurini, Čehi 2d. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni i to na mjestu uvida – u Knjigu primjedbi i prijedloga, pisanim putem na naslov: Općina Pićan, Pićan 40, Pićan ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja zaključno sa 14. veljače 2017. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PIĆAN

Obrazac za primjedbe/prijedloge/mišljenja:  Obrazac

 

Tekstualni dio / prilozi: 

ID PPU OP Tekstualni dio ID PPU OP Obrazloženje ID PPU OP Sažetak za javnost

 

Grafički dio:

ID PPU OP Korištenje i namjena prostora/površina – Elektroničke komunikacije ID PPU OP Infrastrukturni sustavi i mreže – Elektroenergetika i plinoopskrba ID PPU OP Teritorijalno-politički ustroj – Granice i sustav središnjih naselja i razvojnih središta ID PPU OP Karta staništa ID PPU OP Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju – Krajobraz i ekološka mreža ID PPU OP Područja primjene posebnih, mjera, uređenja i zaštite ID PPU OP Korištenje i namjena površina – Površine za razvoj i uređenje ID PPU OP Korištenje i namjena prostora/površina – Promet ID PPU OP Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju – Tlo i vode ID PPU OP Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav – Uređenje vodotoka i voda ID PPU OP Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja ID PPU OP Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav – Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

 

Građevinska područja: 

ID PPU OP Građevinska područja 4A ID PPU OP Građevinska područja 4B ID PPU OP Građevinska područja 4C ID PPU OP Građevinska područja 4D ID PPU OP Građevinska područja 4E ID PPU OP Građevinska područja 4F ID PPU OP Građevinska područja 4G ID PPU OP Građevinska područja 4H ID PPU OP Građevinska područja 4I ID PPU OP Građevinska područja 4J ID PPU OP Građevinska područja 4K ID PPU OP Građevinska područja 4L ID PPU OP Građevinska područja 4M