Arhiva objava

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pićan

10. siječnja 2017. | Novosti

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (u nastavku: Plan) traje od 10. do 20. siječnja 2017. godine.

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan moći će se izvršiti u prostorijama Općine Pićan, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Pićan –  www.pican.hr

Javno izlaganje održat će se 18. siječnja 2017. godine s početkom u 17,00 sati u Lovačkom domu Kukurini, Čehi 2d. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan mogu se podnositi:

  • na mjestu uvida – u Knjigu primjedbi i prijedloga,
  • pismenim putem na naslov: Općine Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, ili
  • u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PIĆAN:

ID PPU OP Tekstualni dio ID PPU OP Obrazloženje ID PPU OP Sažetak za javnost

 

Grafički dio:

ID PPU OP Infrastrukturni sustavi i mreže – Elektroenergetika i plinoopskrba ID PPU OP Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav – Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda ID PPU OP Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav – Uređenje vodotoka i voda ID PPU OP Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja ID PPU OP Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju – Krajobraz i ekološka mreža ID PPU OP Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju – Tlo i vode ID PPU OP Karta staništa ID PPU OP Područja primjene posebnih, mjera, uređenja i zaštite ID PPU OP Teritorijalno-politički ustroj – Granice i sustav središnjih naselja i razvojnih središta ID PPU OP Korištenje i namjena površina – Površine za razvoj i uređenje ID PPU OP Korištenje i namjena prostora/površina – Promet ID PPU OP Korištenje i namjena prostora/površina – Elektroničke komunikacije

 

GRAĐEVINSKA PODRUČJA:

ID PPU OP Građevinska područja 4A ID PPU OP Građevinska područja 4B ID PPU OP Građevinska područja 4C ID PPU OP Građevinska područja 4D ID PPU OP Građevinska područja 4E ID PPU OP Građevinska područja 4F ID PPU OP Građevinska područja 4G ID PPU OP Građevinska područja 4H ID PPU OP Građevinska područja 4I ID PPU OP Građevinska područja 4J ID PPU OP Građevinska područja 4K ID PPU OP Građevinska područja 4L ID PPU OP Građevinska područja 4M