Na temelju članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka načelnika Općine Pićan KLASA: 022-05/18-01/80, UBROJ: 2144/05-01-01-19-67 od 23. listopada 2019. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
ZONE GOSPODARSKO PROIZVODNO POSLOVNE NAMJENE
“PODUZETNIČKA ZONA PIĆAN JUG”

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug” (u nastavku: Plan) traje od 04. studenoga do 04. prosinca 2019. godine.
  2. Uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug” moći će se izvršiti u prostorijama Općine Pićan, svakim radnim danom od 8.30 do 14.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Pićan – www.pican.hr.
  3. Javno izlaganje održat će se 21. studenog 2019. godine u prostorijama Općine Pićan, sa početkom u 17,00 sati. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
  4. Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug” mogu se podnositi pismenim putem na naslov: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
  5. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica JUO
Martina Bilić, v.r.

Tekstualni dio:

Odredbe za provedbu Obrazloženje Sažetak za javnost

 

Grafički dio:

Korištenje i namjena površina Prometna mreža Elektronička komunikacijska infrastruktura Elektroenergetika – srednji napon Elektroenergetika – niski napon Elektroenergetika – javna rasvjeta Plinoopskrba Vodoopskrba Odvodnja otpadnih voda Područja posebnih ograničenja – tlo i vode Oblici korištenja Način i uvjeti gradnje