Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Pićan KLASA: 350-02/21-01/3, URBROJ: 2163-30-01-22-61 od 24. lipnja 2022. godine objavljuje se

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan

  1. Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan (u nastavku: Plan) traje od 27. lipnja do 11. srpnja 2022. godine.
  2. Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan provodi se istodobno sa postupkom I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ sukladno sa člankom 5. Odluke o izradi  I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ (Službene novine Općine Pićan 8/21).
  3. Uvid u Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan  moći će se izvršiti u prostorijama Općine Pićan, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Pićan –  www.pican.hr
  4. Javno izlaganje održat će se dana 05. srpnja 2022. godine u prostoru Lovačkog društva „Kamenjarka“ Pićan na adresi Kukurini, Čehi 2d, sa početkom u 17,00 sati. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.
  5. Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan mogu se podnositi pismenim putem na naslov: Općine Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, putem e-maila na ivana.toncic@pican.hr ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
  6. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Javna rasprava – objava Sažetak za javnost Odredbe za provedbu Obrazloženje Teritorijalno-politički ustroj – granice i sustav središnjih naselja i razvojnih središta Korištenje i namjena površina – Površine za razvoj i uređenje Promet Elektroničke komunikacije Elektroenergetika i plinoopskrba Vodoopskrba i odvodnja Uređenje vodotoka i voda Zaštita prirodne i kulturne baštine Krajobraz i ekološka mreža Područja posebnih ograničenja u korištenju – Tlo i vode Karta staništa Posebne mjere uređenja i zaštite

 

Pregledna karta Granice građevinskih područja – 4.1.a Granice građevinskih područja – 4.1.b Granice građevinskih područja – 4.1.c Granice građevinskih područja – Grobnik Granice građevinskih područja – Tupljak Granice građevinskih područja – Krbune