Arhiva objava

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće-Kloštar u Istarskoj županiji

06. travnja 2022. | Novosti

Obavještava se javnost da je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, na temelju stavka 1. članka 160. i stavka 1. članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), te odredbe članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, objavio

JAVNU RASPRAVU O
STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT IZGRADNJE NOVE DRŽAVNE CESTE DC542 NA LOKACIJI IŠIŠĆE-KLOŠTAR
U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

I. Studija utjecaja na okoliš se stavlja na javnu raspravu na osnovi Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-351-03/21-08/13, URBROJ: 517-05-1-2-22-14 od 24. veljače 2022. godine.

II. Sukladno članku 26. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te odredbi članka 17. stavka 2., Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Općinama Pićan i Kršan.

III. Jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost dostupni su javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 13. travnja 2022. godine do 13. svibnja 2022. godine u niže navedenim mjestima uz pridržavanje svih propisanih mjera vezanih za prevenciju širenja bolesti COVID – 19:

• Za Općinu Pićan, Pićan 40, 52 332 Pićan, radnim danom od 08,00 do 15,00 sati
• Za Općinu Kršan, Blaškovići 12, p.p.2, 52232 Kršan, radnim danom od 08,00 do 15,00 sati
• Ulaznom holu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u vrijeme trajanja javne rasprave i na službenim internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja –www.mingor.gov.hr, Istarske županije – www.istra-istria.hr, te Općine Pićan – www.pican.hr i Općine Kršan – www.krsan.hr.

IV. Javno izlaganje Studije održat će se u utorak 26. travnja 2022. godine u prostorijama Centra za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu, s početkom u 17,00 sati.
Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, Hrvatske ceste d.o.o. i predstavnici izrađivača Studije, IPZ Uniprojekt TERRA iz Zagreba, koji će prikazati tehničko-tehnološke elemente zahvata kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom, te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

Javno izlaganje bit će organizirano uz pridržavanje svih propisanih mjera vezanih za prevenciju širenja bolesti COVID – 19, a svi koji se istih ne budu pridržavali bit će onemogućeni u sudjelovanju na istom. S obzirom na ograničenja vezana za prevenciju širenja bolesti COVID -19 na javnim okupljanjima, sudjelovanje na javnom izlaganju potrebno je najaviti do petka 22. travnja 2022. godine do 16:00 sati na adresu e-pošte: odrzivi.razvoj@istra-istria.hr.

Svi prijavljeni za sudjelovanje na javnom izlaganju dobit će na adresu e-pošte (sa koje je upućen zahtjev za sudjelovanjem na javnom uvidu), potvrdu o sudjelovanju na javnom izlaganju.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju iz točke I. ove obavijesti mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostaviti u pisanom obliku u roku predviđenom za javnu raspravu, zaključno sa 13. svibnjem 2022. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula.

VI. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke V. ove obavijesti i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest sa web stranice Istarske županije: https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/13421/javna-rasprava-o-studiji-utjecaja-na-okolis-za-zahvat-izgradnja-nove-drzavne-ceste-dc542-na-lokaciji-isisce-klostar-u-istarskoj-zupaniji/

Studija o utjecaju na okoliš Netehnički sažetak