Temeljem članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Načelnik Općine Pićan dana 08. srpnja 2019. godine raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje javnih površina
za LegendFest 2019.g. (26. i 27. srpnja)

1. Predmet ponude: Zakup javne površine radi postavljanja pokretnih ugostiteljskih radnji za prodaju hrane i pića, na sljedećim prodajnim mjestima:
     a. Prodajno mjesto na trgu u Pićnu, ispred zgrade dječjeg vrtića
     b. Prodajno mjesto u donjem dijelu parka u Pićnu.

2. Za svako prodajno mjesto početna cijena zakupa iznosi 15.000,00 kuna (za oba dana).

3. Podnositelji ponuda dužni su uplatiti jamčevinu u visini od 500,00 kuna.
Natjecateljima koji ne uspiju u Natječaju jamčevina se vraća, dok se onome koji uspije ista uračunava u cijenu korištenja prodajnog mjesta.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Pićan, IBAN: HR07 2407000 1833000003, model plaćanja 68, poziv na broj 5738-OIB ponuđača, sa naznakom „jamčevina za zakup javne površine“.

4. Zainteresirane osobe podnose pisane ponude s naznakom prodajnog mjesta za koje se natječu, visinu ponuđenog iznosa i kratkim opisom asortimana ponude. Uz ponudu, zainteresirane osobe dostavljaju presliku rješenja o obavljanju djelatnosti, odnosno presliku rješenja o upisu u sudski registar, kao i dokaz o uplati jamčevine.

5. Ponuditelji se mogu istovremeno natjecati samo za jedno prodajno mjesto.

6. Uvjeti koje ponuditelji moraju ispuniti su sljedeći:
     a. ugostitelji se trebaju obvezati da će svoje štandove, šankove i stolove urediti na način prigodan za događaj (šankovi obučeni u jutu, bez reklamnih suncobrana i ostalih reklamnih rekvizita, itd.)
     b. pristanak na raspored stolova određen od strane komunalnog redara Općine Pićan.

7. Ponude za zakup javnih površina (postavu ugostiteljskih radnji) podnose se u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za korištenje javnih površina – ne otvaraj“, zaključno do 17. srpnja 2019. godine do 15,00 sati, putem pošte ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. Ponude pristigle van tog roka neće se razmatrati.

8. O rezultatima natječaja svi ponuđači će biti obaviješteni u roku od tri dana od dana odabira najpovoljnije ponude. Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan osobno, na broj telefona 052/887-048 ili putem maila: martina.bilic@pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.

Natječaj PDF