Arhiva objava

Javni natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Pićan

04. lipnja 2021. | Natječaji, Novosti

Temeljem članka 4. Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 9/20) i članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Načelnik Općine Pićan dana 04. lipnja 2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
u vlasništvu Općine Pićan

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Pićan koje nije privedeno prostorno – planskoj namjeni, i to:

Red. br. Adresa lokacije nekretnine k.o. k.č. Površina zemljišta Početni iznos mjesečne zakupnine Jamčevina Namjena zemljišta
1. Poduzetnička zona Pićan-jug Pićan dio k.č. 22224/10 10.455 m2 10.455,00 kn 10.455,00 kn Neizgrađeno građevinsko zemljište

Napomena:
Površina k.č. 22224/10, k.o. Pićan iznosi 17.492 m2. U zakup se daje dio katastarske čestice u iznosu od 10.455 m2 (označeno žuto), prema priloženoj skici izrađenoj po ovlaštenom geodetu, koja se nalazi u prilogu ovog Natječaja i čini njegov sastavni dio (prilog 1 – grafički prikaz (skica)).
Nekretnina je upisana u ZK uložak br. 4572, k.o. Pićan.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju obrtnici, sve fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, koji ispunjavaju sve natječajne uvjete i koje nemaju nikakvih dugovanja prema Općini Pićan.
Ponuditelj koji ima nepodmiren dug prema Općini Pićan po bilo kojoj osnovi, ne može sudjelovati na natječaju.
Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za predmetno zemljište pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 3.

Zemljište se daje u zakup za:

 • privremeno korištenje zemljišta radi obavljanja djelatnosti,
 • otvorena skladišta, odlaganje građevinskog materijala za potrebe gradnje i slične svrhe,
 • postavljanje određenih jednostavnih građevina odnosno kioska i drugih građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2 kao i privremene građevine za potrebe uređenja gradilišta sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19).

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih radova.
Iznimno, na zemljištu koje se daje u zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenje zelenih površina, i slične namjene, uz prethodnu izričitu pismenu suglasnost Općine, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja. Uz zahtjev za odobrenje, zakupnik je dužan priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (npr. idejno rješenje i sl.). Suglasnost izdaje općinski načelnik.

Članak 4.

Zemljište se daje u zakup na rok od tri (3) godine od dana sklapanja ugovora, ukoliko prije isteka tog roka ne dođe do privođenja zemljišta namjeni utvrđenoj prostorno-planskom dokumentacijom.

Članak 5.

Početni iznos mjesečne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište iz članka 1. ovog Natječaja određuje se u iznosu od 1,00 kn po m2, tj. 10.455,00 kn mjesečno.
Mjesečna zakupnina se plaća najkasnije do 15.-og u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 6.

Natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta iz članka 1. ovog Natječaja provest će se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.
Rok za podnošenje ponuda je 18. lipnja 2021.g. do 12,00 sati.
Ponude se dostavljaju poštom preporučeno na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, ili predajom u Jedinstveni upravni odjel osobno, obvezno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „ne otvaraj – ponuda za zakup“.
Javno otvaranje ponuda će provesti Povjerenstvo za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta dana 23. lipnja 2021.g. u 9,00 sati u prostorijama Općine Pićan.
Postupku otvaranja ponuda imaju pravo prisustvovati natjecatelji koji su podnijeli pisane ponude, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici.

Članak 7.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

 • osobne podatke (ime i prezime fizičke, odnosno naziv pravne osobe, adresa odnosno sjedište, OIB, telefon, e-mail),
 • presliku osobne iskaznice, odnosno dokaz o registraciji pravne osobe (izvadak iz trgovačkog ili obrtnog registra, ne stariji od 6 mjeseci),
 • visinu ponuđene mjesečne zakupnine,
 • opis djelatnosti koja se planira provoditi na zemljištu koje je predmet zakupa,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • pisanu izjavu ponuditelja da je suglasan sa predloženim tekstom ugovora o zakupu koji će biti objavljen uz tekst natječaja,
 • punomoć za zastupanje (ako ponuditelj ima opunomoćenika) ovjerena kod javnog bilježnika,
 • preslika kartice tekućeg računa (za povrat jamčevine ukoliko ne uspije u natječaju).

Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku, ponude koje nisu potpune, te ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja neće se razmatrati za izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 8.

Ponuditelji u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu.
Jamčevina se određuje u visini početnog iznosa zakupnine, tj. u iznosu od 10.455,00 kn.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN račun Općine Pićan broj HR07 2407000 1833000003, pozivom na broj HR68 9016-OIB ponuditelja, do isteka roka za podnošenje ponuda.
Ponuditelju, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a ostalim se ponuditeljima jamčevina vraća u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.
Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od zakupa prije potpisa ugovora, uplaćena jamčevina se ne vraća.

Članak 9.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete iz natječaja, Povjerenstvo će ih pozvati da u roku od 48 sati pisanim putem u zatvorenoj omotnici ponude novi viši iznos mjesečne zakupnine, koje ponude će Povjerenstvo, uz prisustvovanje ponuditelja, otvoriti i predložiti najpovoljnijeg ponuditelja.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude, na prijedlog Povjerenstva, donosi općinski načelnik.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, preuzeti zemljište i sklopiti ugovor o zakupu.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u propisanom roku, bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu i ne preuzme zemljište u posjed, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te će se u tom slučaju za to zemljište raspisati novi natječaj.

Članak 10.

Zakupnik mora u roku od trideset (30) dana od dana sklapanja ugovora o zakupu početi obavljati djelatnost zakupa.

Članak 11.

Zakupnik će zemljište uzeti u zakup u viđenom stanju.

Članak 12.

Načelnik Općine Pićan zadržava pravo poništiti objavljeni natječaj u cijelosti ili djelomično do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 13.

Sve obavijesti glede nekretnine izložene na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan u Pićnu, Pićan 40, na telefon 052/887-048, ili na e-mail martina.bilic@pican.hr.
Tekst natječaja objavit će se u lokalnom listu, na web stranici Općine Pićan: www.pican.hr i oglasnoj ploči Općine Pićan.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Odluka o raspisivanju natječaja JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Pićan Prilog 1 – grafički prikaz (skica) Ugovor o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta Odluka o poništenju javnog natječaja