Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 4. Odluke o davanju u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponskih elektrana („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/23) i članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane („Službene novine Općine Pićan“ br. 4/23), Općinski načelnik Općine Pićan dana 11. srpnja 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Pićan u Poduzetničkoj zoni „Pićan-jug“ u naselju Zajci, Općina Pićan, u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije, i to dio k.č. 22224/1, k.o. Pićan, upisana u ZK uložak broj 4571, površine dijela katastarske čestice koji se daje u zakup 83 958 m2 prema skici izmjere izrađenoj po ovlaštenom geodetu koja se nalazi u privitku ovoj Javnog natječaja i čini njegov sastavni dio.

Opis nekretnine nalazi se u privitku ovog natječaja i čini njegov sastavni dio (Prilog 2.).

Članak 2.

Zemljište iz članka 1. ovog natječaja prikladno je za izgradnju fotonaponske elektrane sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, odnosno sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 10/05, 9/09, 5/15, 6/15, 3/17, 6/17 – pročišćeni tekst, 2/23, 3/23 – pročišćeni tekst) i odredbama Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“ („Službene novine Općine Pićan“ br. 5/20, 3/23, 4/23 – pročišćeni tekst).

Članak 3.

Na zemljištu koje je predmet zakupa iz članka 1. ovog natječaja, nije dozvoljena gradnja drugih građevina niti izvođenje drugih radova osim onih koji su u službi fotonaponske elektrane.

Članak 4.

Natječaj za davanje u zakup zemljišta iz članka 1. provest će se pisanim javnim nadmetanjem, a postupak provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje Općinski načelnik.

Članak 5.

Zemljište iz članka 1. daje se u zakup na razdoblje od 25 godina bez mogućnosti produženja.

Zemljište iz članka 1. zakupnik uzima u zakup u viđenom stanju, sa knjižnim i vanknjižnim teretima.

Zakupodavac jamči da ne postoji posjed treće osobe na nekretnini. Ukoliko se naknadno utvrdi postojanje posjeda treće osobe na nekretnini, zakupnik će o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.

Članak 6.

Razgledavanje nekretnine neće se posebno organizirati.

II. ZAKUPNINA

Članak 7.

Iznos mjesečne zakupnine određuje se u dva dijela: fiksni i varijabilni dio zakupnine.

Fiksni dio zakupnine predstavlja iznos od 0,10 EUR po m2 zemljišta mjesečno, odnosno iznos od 8.395,80 EUR mjesečno.

Varijabilni dio zakupnine predstavlja iznos od najmanje 1% godišnjih bruto prihoda ostvarenih prodajom električne energije, koji se nudi kao naknada za zakup zemljišta.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja ponudi najviši postotak godišnjih bruto prihoda ostvarenih prodajom električne energije, koji se nudi kao naknada za zakup zemljišta, uz uvjet da prihvaća i fiksni element zakupnine i ispunjava sve ostale uvjete iz ovog natječaja.

Zakupnik je dužan plaćati mjesečni fiksni dio zakupnine sukladno ugovoru o zakupu svaki mjesec najkasnije do 15.-og u mjesecu za tekući mjesec.

Varijabilni dio zakupnine plaća se jednokratno svake godine za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i to najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu sukladno ugovoru o zakupu, na način da zakupnik dostavi obračun ugovorenog postotka iznosa sukladno financijskom rezultatu, uz obveznu dostavu vjerodostojne dokumentacije kojom se potkrepljuje obračun varijabilnog dijela zakupnine.

III. NATJEČAJNI POSTUPAK, PONUDA I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE

Članak 8.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, koje ispunjavaju sve natječajne uvjete i koje nemaju nikakvih dugovanja prema Općini Pićan ili Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju podnosi se Povjerenstvu za provedbu natječaja putem pošte preporučeno ili predajom u Jedinstveni upravni odjel osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj – ponuda za zakup zemljišta“, na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan.
Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. naziv, sjedište i OIB ponuditelja, te njegovi kontakt podaci,
2. podatak o adresi elektroničke pošte ponuditelja za potrebe elektroničke komunikacije.
3. izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, ne stariji od dana raspisivanja natječaja,
4. potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od dana raspisivanja natječaja,
5. izjava o visini ponuđenog postotka godišnjih bruto prihoda ostvarenih prodajom električne energije, koji se nudi kao varijabilni dio naknade za zakup zemljišta, sukladno članku 7. stavku 3. ovog natječaja,
6. izjava o prihvaćanju fiksnog iznosa mjesečne zakupnine iz članka 7. stavka 2. ovog natječaja,
7. dokaz o uplati jamčevine.

Članak 10.

Rok za podnošenje ponuda je 25. srpnja 2023. g. do 12,00 sati, do kojega vremena ponuda treba biti zaprimljena u JUO Općine Pićan. Ponude zaprimljene nakon tog vremena neće se uzeti u razmatranje, bez obzira na eventualno vrijeme predaje pružatelju poštanskih usluga.

Javno otvaranje ponuda će provesti Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 01. kolovoza 2023.g. u 9,00 sati u prostorijama Općine Pićan.

Postupak otvaranja ponuda je javan i imaju mu pravo prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli pisane ponude, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja, ukoliko nisu navedeni kao osobe ovlaštene za zastupanje u sudskom registru ili vlasnici obrta, moraju imati punomoć osobe ovlaštene za zastupanje ili vlasnika za prisustvovanje javnom otvaranju ponuda.

Članak 11.

Ponuditelji moraju položiti jamčevinu u visini fiksnog iznosa mjesečne zakupnine u korist proračuna Općine Pićan.

Jamčevina u iznosu od 8.395,80 EUR uplaćuje se na žiro račun Općine Pićan, IBAN: HR07 2407000 1833000003, pozivom na broj HR68 9016-OIB ponuditelja, najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a ostalim se ponuditeljima jamčevina vraća u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od zakupa prije potpisivanja ugovora, uplaćena jamčevina se ne vraća.

Članak 12.

Ponude ponuditelja koje nisu zaprimljene u roku, ponude koje nisu potpune, te ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja neće se razmatrati za izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

U natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmiren dug prema Općini Pićan ili Republici Hrvatskoj.

Članak 13.

Povjerenstvo za provedbu natječaja nakon obrade pristiglih ponuda sastavlja Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odnosno odluke o poništenju natječaja, koje se dostavlja Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odnosno odluku o poništenju natječaja donosi Općinsko vijeće.

Članak 14.

Smatrat će se da je natječaj prikupljanjem ponuda uspio i ako je pristigla samo jedna valjana ponuda.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti postotak ostvarenih godišnjih bruto prihoda ostvarenih prodajom električne energije, koji se nudi kao naknada za zakup zemljišta sukladno članku 7. stavku 3. ovog natječaja, a ispunjavaju uvjete iz natječaja, Povjerenstvo će ih pozvati da u roku od 48 sati pisanim putem u zatvorenoj omotnici ponude novi viši postotak ostvarenih godišnjih bruto prihoda ostvarenih prodajom električne energije, koji se nudi kao naknada za zakup zemljišta, koje ponude će Povjerenstvo, uz prisustvovanje ponuditelja, otvoriti i zapisnički utvrditi.
Postupak iz prethodnog stavka ponavlja se sve dok jedan ponuditelj ne ponudi bolju ponudu.

Komunikacija pri postupku iz stavka 2. ovog članka provodi se putem elektroničke pošte (e-mail).

IV. UGOVOR O ZAKUPU

Članak 15.

Ugovor o zakupu zemljišta s najpovoljnijim ponuditeljem, u ime Općine Pićan, sklapa Općinski načelnik.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnije ponude sklopiti ugovor o zakupu i stupiti u posjed zemljišta.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u propisanom roku bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o zakupu i ne preuzme zemljište u posjed, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu.

U slučaju iz prethodnog stavka, Povjerenstvo će predložiti Općinskom vijeću da odabere sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja koji ispunjava sve uvjete iz natječaja ili da ponovi postupak javnog natječaja.

Članak 16.

Ugovor o zakupu skapa se u pisanom obliku.

Sastavni dio Ugovora o zakupu je i zapisnik o uvođenju u posjed zemljišta. Zakupnik se uvodi u posjed zemljišta na dan zaključenja ugovora ukoliko nije drukčije sporazumno dogovoreno, ali u tom slučaju ne kasnije od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

Pravo zakupa zemljišta upisat će se u zemljišnim knjigama na temelju sklopljenog ugovora o zakupu.

Zakupnik nema pravo dati zemljište u podzakup.

V. ROKOVI ZA PRIVOĐENJE ZEMLJIŠTA NAMJENI

Članak 17.

Zakupnik je dužan zakupljeno zemljište privesti namjeni (fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije) u rokovima kako slijedi:

  • u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o zakupu dužan je predati zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta na temelju izrađenog idejnog projekta,
  • u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o zakupu dužan je predati zahtjev za izdavanje građevinske dozvole,
  • u roku od 18 mjeseci od dana sklapanja ugovora o zakupu dužan je predati prijavu početka građenja,
  • u roku od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o zakupu dužan je započeti sa radom, tj. proizvodnjom električne energije.

Zakupnik je dužan Općini dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje poštovanje rokova iz prethodnog stavka odmah nakon ispunjenja utvrđene obveze, bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka.

Članak 18.

Načelnik Općine Pićan zadržava pravo poništiti objavljeni natječaj u cijelosti ili djelomično bez posebnog obrazloženja do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 19.

Sve obavijesti glede nekretnine izložene na javnom natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan u Pićnu, Pićan 40, na telefon 052/887-054 ili na e-mail martina.bilic@pican.hr.

Članak 20.

Ovaj natječaj objavit će se na službenoj web stranici Općine Pićan www.pican.hr i na oglasnoj ploči Općine Pićan.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane – PDF