Arhiva objava

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Pićan za 2018. godinu

05. travnja 2018. | Natječaji, Novosti, Poljoprivreda i gospodarstvo

Temeljem članka 16. Pravilnika o provedbi Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2018. godinu (Klasa: 022-05/18-01/52, Urbroj: 2144/05-01-01-18-1) i članka 5. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Pićan za 2018. godinu, Povjerenstvo za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 05. travnja 2018. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi
Općine Pićan za 2018. godinu

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za provođenje projekata i aktivnosti kojima se razvija poljoprivreda u Općini Pićan u 2018. godini, iz Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu, za sljedeće mjere:

Mjera 1. Troškovi edukacije i stručnog osposobljavanja
Edukacije i stručna osposobljavanja za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu, a odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju.
Potpora iznosi do 50% troškova, a najviše do 3.000,00 kuna godišnje po korisniku.
Dokumentacija: preslika uvjerenja/svjedodžbe o osposobljavanju izdane od strane nositelja tečaja koji ima rješenje/ovlaštenje od strane nadležnog ministarstva za izvođenje programa obrazovanja odraslih; račun obrazovne institucije; dokaz da je edukacija/stručno osposobljavanje plaćeno u cijelosti; ugovori o pohađanju osposobljavanja i slično.

Mjera 2. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi, sidra itd.).
Potpora iznosi do 50% troškova, a najviše do 5.000,00 kuna godišnje po korisniku.
Dokumentacija: preslike računa, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, narudžbe, ponude, predračuni, ugovori, itd.

Mjera 3. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
Izgradnja jednostavnih akumulacija za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, obnovu zapuštenih bunara i prirodnih akumulacija, bušenje bunara, postavljanje sustava za navodnjavanje, te nabava sve potrebne opreme za distribuciju vode na parceli (cijevi, ventili, raspršivači, kapaljke, filteri i dr.)
Potpora iznosi do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku godišnje.
Dokumentacija: preslike računa, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, narudžbe, ponude, predračuni, ugovori, itd.

Mjera 4. Pčelarska proizvodnja
Nabava novih košnica i nove pčelarske opreme, te uzgoj pčelinjih zajednica na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi pčelarskom proizvodnjom. Ne potiče se nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora.
Potpora iznosi do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku godišnje.
Dokumentacija: preslike računa, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, narudžbe, ponude, predračuni, ugovori, itd.

Mjera 5. Izrada projektne dokumentacije
Izrada projektne dokumentacije potrebne za izgradnju, rekonstrukciju i/ili ozakonjenje objekata namijenjenih primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt) i konzultantske usluge pri izradi dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje za financiranje projekata primarne poljoprivredne proizvodnje.
Potpora iznosi do 50% troškova, a najviše 4.000,00 kuna po korisniku godišnje.
Dokumentacija: računi za izvršene usluge, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, ugovori, ponude, narudžbe, predračuni, ugovori, itd.

Mjera 6. Premije osiguranja
Plaćene premije osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne i tovne stoke, od rizika mraza, tuče, suše, požara i udara groma, olujnih vjetrova, bolesti i uginuća životinja, u tekućoj godini.
Potpora iznosi do 25% iznosa, a najviše 2.500,00 kuna po korisniku godišnje.
Dokumentacija: preslika police osiguranja, dokaz o plaćenoj premiji osiguranja za tekuću godinu, ugovori itd.

Mjera 7. Potpore za izgradnju/rekonstrukciju/opremanje gospodarskih objekata
Izgradnja, rekonstrukcija ili opremanje gospodarskih objekata za poljoprivrednu proizvodnju (npr. objekti za skladištenje poljoprivrednih strojeva, objekti za skladištenje hrane za životinje, objekti za smještaj životinja), a dodjeljuje se nakon izvršenih radova, odnosno instalacije opreme i izvršenog očevida.
Potpora iznosi do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po korisniku.
Dokumentacija: preslike računa za izvršene radove odnosno nabavljenu opremu, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, dokaz o vlasništvu odnosno korištenju gospodarskih objekata, fotografije izvršene investicije, ponude, narudžbe, ugovori, predračuni i slično.

Mjera 8. Plastenici i staklenici
Rekonstrukcija, opremanje i izgradnja novih stabilnih plastenika ili staklenika, odnosno modernizaciju i rekonstrukciju poljoprivrednih gospodarstava sa već organiziranom proizvodnjom povrća i cvijeća u stabilnim plastenicima ili staklenicima kroz nabavu folija, konstrukcije ili grijača.
Potpora iznosi do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po korisniku.
Dokumentacija: preslike računa, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, narudžbe, ponude, predračuni, ugovori, itd.

Mjera 9. Nabava poljoprivredne mehanizacije
Nabava raznih strojeva i priključaka za obradu poljoprivrednih kultura (traktora, prskalica, plugova, malčera, škara za obrezivanje, kosilica, berača za masline itd.).
Potpora iznosi do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po korisniku
Dokumentacija: preslike računa, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, narudžbe, ponude, predračuni, ugovori, itd.

2. KORISNICI POTPORE

Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva:

 • upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • koji imaju sjedište, tj. prebivalište i poljoprivrednu proizvodnju (poljoprivredno zemljište, objekte, trajne nasade i sl.) na području Općine Pićan
 • pravna ili fizička osoba, a djeluje kao:
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  • obrt
  • trgovačko društvo – mikro poduzeća – samo ona koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, te imaju maksimalno 10 zaposlenih
  • zadruga
 • imaju podmirene sve dospjele obveze prema državnom i općinskom proračunu
 • namjenski su utrošili već dodijeljene potpore Općine Pićan ukoliko su ih ostvarili u ranijim razdobljima (razdoblje od prethodne tri godine).

Za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici koji imaju manje od 40 godina u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, neovisno o tome pokreću li po prvi puta novo poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj/odgovorna osoba ili su poljoprivredno gospodarstvo pokrenuli u razdoblju od 5 godina prije podnošenja Zahtjeva za potporu, potpora će se uvećati za 20% na odobrena sredstva.

3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi se podnose najkasnije do 15. svibnja 2018. godine, što znači da do tog datuma moraju biti zaprimljeni u pošti (preporučena pošiljka) ili u prostorijama Općine Pićan.

Zahtjevi dostavljeni nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Odluka o odobravanju isplate sredstava se donosi najkasnije do 01. lipnja 2018. godine.

Isplata sredstava se vrši najkasnije do 01. srpnja 2018. godine.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (obrazac se preuzima sa web stranice Općine Pićan ili u prostorijama Općine Pićan)
 • presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • Izjavu o korištenim potporama „de minimis“ (obrazac se preuzima sa web stranice Općine Pićan ili u prostorijama Općine Pićan)
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama s osnove javnih davanja
 • preslika kartice žiro-računa
 • preslika osobne iskaznice, odnosno za obrt preslika obrtnice, a za trgovačko društvo preslika rješenja o upisu u sudski registar, ne stariji od 6 mjeseci
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (obrazac se preuzima sa web stranice Općine Pićan ili u prostorijama Općine Pićan)
 • izjava o statusu poreznog obveznika (obrazac se preuzima sa web stranice Općine Pićan ili u prostorijama Općine Pićan)
 • drugi dokazi kojima se može utvrditi namjena poticaja koji se traži

Napomene vezane uz dostavu dokumentacije za tražena ulaganja:

 • dostavljaju se računi, dokazi o izvršenim plaćanjima, narudžbe, otpremnice, ponude, predračuni, ugovori itd., dokumentacija kojom se može utvrditi koja su provedena ulaganja ili koja se ulaganja planiraju provoditi
 • važno: ukoliko se dostavljaju narudžbe, ponude ili predračuni kao dokazi o namjeri ulaganja, isti se ne smiju mijenjati nakon isteka roka za dostavu zahtjeva! Takva dokumentacija i namjera ulaganja treba ostati ista do izvršenja, osim ukoliko podnositelj zahtjeva odustane od svog zahtjeva.

5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za potporu se može podnijeti najviše za dvije mjere.

Zahtjev dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno u Općinu Pićan, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na sljedeću adresu i sa naznakom:

OPĆINA PIĆAN
Pićan 40
52332 Pićan
„Javni natječaj – potpore u poljoprivredi – NE OTVARAJ“

 

6. INFORMACIJE

Sve dodatne informacije i pojašnjenja možete dobiti na telefon: 052/887-054, mobitel 099/200-0041 ili na e-mail: martina.bilic@pican.hr.

7. ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE SREDSTAVA

Odluku o odobravanju isplate sredstava donosi Općinski načelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.

Po donošenju Odluke o odobravanju isplate sredstava, Jedinstveni upravni odjel obavještava podnositelja o visini i namjeni odobrene potpore, te načinu izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.

8. IZVJEŠTAVANJE

Korisnik je obvezan dodijeljena sredstva koristiti isključivo za realizaciju mjere za koju su sredstva dodijeljena.

Korisnik je obvezan podnijeti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima do kraja 2018. godine.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivenih sredstava.

Stručnu i administrativnu kontrolu dodjele potpora provodi Jedinstveni upravni odjel.

9. SANKCIJE

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju, prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, korisnik je nezakonito ostvario potporu ili su sredstva potpore utrošena nenamjenski, korisnik potpore dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Pićan, te će biti isključen iz svih potpora Općine Pićan u narednih tri godine.

10. OSTALE ODREDBE

Podnositelj zahtjeva njegovim potpisivanjem potvrđuje da:

 • je upoznat sa odredbama Programa potpore poljoprivredi na području Općine Pićan za 2018. godinu (SN Općine Pićan br. 3/18), Pravilnikom o provedbi Programa potpore poljoprivredi na području Općine Pićan za 2018. godinu (Klasa: 022-05/18-01/52, Urbroj: 2144/05-01-01-18-1) i ovog natječaja
 • su podaci navedeni u zahtjevu istiniti
 • će omogućiti kontrolu na terenu.

Podnositelj zahtjeva može, unutar roka za dostavu zahtjeva, odustati od prije podnesenog zahtjeva i podnijeti novi zahtjev umjesto toga, te to treba posebno napomenuti.

Voditeljica Povjerenstva
Martina Bilić, v.r.

OBRASCI:

Zahtjev za dodjelu potpore Izjava o korištenim potporama “de minimis” Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Izjava o statusu poreznog obveznika

 

DOKUMENTACIJA:

Program potpora poljoprivredi 2018 Pravilnik o provedbi Programa potpora poljoprivredi 2018 Odluka o raspisivanju javnog natječaja Javni natječaj PDF