Arhiva objava

Javni natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi

01. veljače 2015. | Natječaji, Poljoprivreda i gospodarstvo

OBRASCI:

Zahtjev

 

Odluka o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja 2013-2015

 

Izjava1

 

Izjava2

 

 

Temeljem članka 40. Statuta Općine Pićan, Pročišćeni tekst (Službene novine Općine Pićan br. 2/12), općinski načelnik Općine Pićan raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Pićan 2015. godine

 

Članak 1.

Općinski načelnik Općine Pićan raspisuje Javni natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Pićan za 2015. godinu iz sredstava Proračuna Općine Pićan za 2015. godinu.

 

PREDMET NATJEČAJA

Članak 2.

Korisnik sredstava potpore je:

  • Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Pićan upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji je i do sada bio dobar gospodar
  • Ulaganje se obavlja na području Općine Pićan
  • Nema dugovanja prema Općini Pićan.
Članak 3.

 

Potpore se dodjeljuju za namjene i do iznosa navedenih u priloženoj tablici za 2015. godinu:

  2015.
1 premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika 10.000,00
 2 troškovi nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji 10.000,00
 3 troškovi edukacije i stručnog osposobljavanja za stjecanje poljoprivrednih zanimanja (pr. maslinar, vinogradar i ostalo) 10.000,00
 4 nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče 10.000,00
 5 nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje 25.000,00
 6 nabavu novih košnica i pčelarske opreme 25.000,00
 7 tekuću donaciju za izradu dokumentacije i legalizaciju objekata namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji 10.000,00
 8 tekuću donaciju za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga, poljoprivredne zadruge, LAG-a 120.000,00
 9 subvencije lovačkim društvima (lovozakupnicima) za premije osiguranja lovišta i sprječavanje šteta od divljači 10.000,00
 10 tekuću donaciju za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 5.000,00
 11 tekuće potpore za sufinanciranje ostalih manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje 25.000,00
 12 provedbu projekta: Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta 5.000,00
 13 sufinanciranje nabave sadnog materijala 60.000,00
14 subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja 10.000,00

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

 

Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog Programa.

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 10.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.

Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko je za istu primio potporu iz drugih izvora.

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora, ali potporu mogu ostvariti po samo jednoj osnovi u tekućoj godini.

 

OSTALE ODREDBE

Članak 5.

 

Najviši ukupni iznos poticaja iz Proračuna Općine Pićan za 2015. godinu, kojeg korisnik poticaja može ostvariti po svim osnovama ovog Programa je 10.000,00 kn.

Općinski poticaj za istu površinu ili istu jedinicu proizvodnje, može se ostvariti samo jednom godišnje, a isplaćuje se jednokratno.

Zahtjevi za općinske subvencije s potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se na propisanom obrascu, koji se može pronaći u prostorijama Općine Pićan ili na web stranici Općine Pićan: www.pican.hr

Zahtjevi se podnose u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan, Pićan 40, Pićan. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 052/887-048.

 

OBVEZE KORISNIKA

Članak 6.

 

Korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva je podložan provjeri Povjerenstva koje odlučuje o dodjeli potpore (metodom slučajnog uzorka) u cilju provjere istinitosti podataka.

Ukoliko korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priloži neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Pićan, te će podnositelj zahtjeva biti isključen iz svih potpora u poljoprivredi i narednih pet (5) godina.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Članak 7.

 

Zahtjev se predaje propisanim obrascima ovisno o vrsti potpore koji se mogu podići u prostorijama Općine Pićan.

Za svaki od dokumenata koji su traženi u Zahtjevu za dodjelu županijskih poticaja, podnositelj zahtjeva je dužan priložiti vjerodostojnu dokumentaciju, odnosno druge dokaze.

 

NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Članak 8.

 

Zahtjevi se podnose poštom preporučeno ili osobno predajom u Općinu Pićan.

Adresa: Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan, s naznakom „Javni natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi – ne otvaraj“.

 

VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA

 Članak 9.

 

Natječaj je otvoren do 10. veljače 2015. godine.

 

 

Općinski načelnik
Ivan Franković