Arhiva objava

Javni natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu

15. ožujka 2024. | Poljoprivreda i gospodarstvo

Temeljem članka 5. i 6. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/24) (u daljnjem tekstu: Program), Povjerenstvo za provedbu Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 15. ožujka 2024. godine raspisuje i objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu

1. UVODNE ODREDBE

Na ovaj Javni natječaj primjenjuju se odredbe Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/24) (u daljnjem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Pićan u 2024. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Pićan.

Cilj dodjele potpora je pomoć u razvoju ruralnog prostora kroz povećanje i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, bolje iskorištenje resursa, edukacija stanovništva i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj poljoprivrede sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti i iskoristile prednosti.

Potpore male vrijednosti iz članka 1. dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 1, 22. veljače 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).

Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

 • potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
 • potpora za djelatnosti povezane s izvozom prema trećim zemljama ili državama članicama, odnosno potpora koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, uspostavom i djelovanjem distribucijske mreže ili drugim tekućim izdacima koji su povezani s izvoznom djelatnošću,
 • potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih.

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvod“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EU) br. 104/2000.

Primarna poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu ili proizvodnja proizvoda u stočarstvu navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju EU, bez primjene dodatnih postupaka kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013, pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

2. MJERE

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna Istarske županije, proračuna Europske unije ili drugih izvora financiranja, zbog čega se traži dostava popunjenog obrasca o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova.

Predmet javnog natječaja je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za provođenje projekata i aktivnosti kojima se razvija poljoprivreda u Općini Pićan u 2024. godini, iz Proračuna Općine Pićan za 2024. godinu, za sljedeće mjere:

Mjera 1. Nabava poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Potpora se ostvaruje za nabavu novih raznih strojeva i novih priključaka za obradu poljoprivrednih kultura (npr. traktora, prskalica, plugova, malčera, škara za obrezivanje, kosilica, berača za masline, itd.).

Potpora se može ostvariti samo za jednu stavku poljoprivredne mehanizacije, strojeva ili opreme.

Potpora: do 50% troškova, a najviše do 1.000,00 eura godišnje po korisniku

Dokumentacija: preslike računa, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, narudžbe, ponude, predračuni, ugovori, itd.

Mjera 2. Pčelarska proizvodnja

Potpora obuhvaća nabavu novih košnica i nove pčelarske opreme, te uzgoj pčelinjih zajednica na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi pčelarskom proizvodnjom. Ne potiče se nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora.

Korisnici ove mjere moraju biti upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka.

Potpora: do 50% troškova, a najviše do 1.000,00 eura po korisniku godišnje

Dokumentacija: preslike računa, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, narudžbe, ponude, predračuni, ugovori, itd.

Mjera 3. Izrada projektne dokumentacije

Potpora se ostvaruje za izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju, rekonstrukciju i/ili ozakonjenje objekata namijenjenih primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt) i konzultantske usluge pri izradi dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje za financiranje projekata primarne poljoprivredne proizvodnje.

Potpora: do 50% troškova, a najviše 1.000,00 eura godišnje po korisniku

Dokumentacija: računi za izvršene usluge, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, ugovori, ponude, narudžbe, predračuni, ugovori, itd.

Mjera 4. Potpore za izgradnju/rekonstrukciju/opremanje gospodarskih objekata

Potpora se ostvaruje za izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje gospodarskih objekata za poljoprivrednu proizvodnju (npr. objekti za skladištenje poljoprivrednih strojeva, objekti za skladištenje hrane za životinje, objekti za smještaj životinja).

Potpora: do 50% troškova, a najviše do 1.000,00 eura godišnje po korisniku

Dokumentacija: preslike računa za izvršene radove odnosno nabavljenu opremu, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, dokaz o vlasništvu odnosno korištenju gospodarskih objekata, fotografije izvršene investicije, ponude, narudžbe, ugovori, predračuni i slično.

Mjera 5. Plastenici i staklenici

Potpora se ostvaruje za rekonstrukciju, opremanje i izgradnju novih stabilnih plastenika ili staklenika, odnosno modernizaciju i rekonstrukciju poljoprivrednih gospodarstava sa već organiziranom proizvodnjom povrća i cvijeća u stabilnim plastenicima ili staklenicima kroz nabavu folija, konstrukcije ili grijača.

Potpora: do 50% troškova, a najviše do 1.000,00 eura godišnje po korisniku

Dokumentacija: preslike računa, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, narudžbe, ponude, predračuni, ugovori, itd.

Mjera 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

Potpora će se odobriti korisniku za izgradnju jednostavnih akumulacija za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, obnovu zapuštenih bunara i prirodnih akumulacija, bušenje bunara, postavljanje sustava za navodnjavanje, te nabava sve potrebne opreme za distribuciju vode na parceli (cijevi, ventili, raspršivači, kapaljke, filteri i dr.)

Potpora: do 50% troškova, a najviše do 1.000,00 eura godišnje po korisniku.

Dokumentacija: preslike računa, preslike dokaza o izvršenom plaćanju, narudžbe, ponude, predračuni, ugovori, itd.

3. KORISNICI POTPORE

Korisnici potpore mogu biti:

 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 • pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

koja imaju sjedište/prebivalište i poljoprivrednu proizvodnju (poljoprivredno zemljište, gospodarski objekti, trajni nasadi, košnice za pčele i slično) na području Općine Pićan, te imaju podmirene sve dospjele obveze prema državnom proračunu i proračunu Općine Pićan.

Za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici koji imaju manje od 40 godina u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, potpora će se uvećati za 20% na odobrena sredstva.

Potpore po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Općini Pićan kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

4. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi se podnose najkasnije do 15. travnja 2024. godine, što znači da do tog datuma moraju biti zaprimljeni u pošti (preporučena pošiljka) ili u prostorijama Općine Pićan.

Zahtjevi dostavljeni nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Odluka o odobravanju isplate sredstava se donosi najkasnije do 30. lipnja 2024. godine.

Isplata sredstava se vrši najkasnije do 30. rujna 2024. godine.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu potpore (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan)
 • presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili izvadak o upisu u odgovarajući registar
 • potvrda o upisu u Evidenciju pčelara i broju košnica (za korisnike mjere 2.)
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ili potvrda Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda otplate
 • preslika kartice žiro-računa
 • preslika osobne iskaznice nositelja poljoprivrednog gospodarstva, odnosno za obrt preslika obrtnice, a za trgovačko društvo preslika rješenja o upisu u sudski registar
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (potpore de minimis) (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan)
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan)
 • izjava o statusu poreznog obveznika (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan)
 • privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan)
 • dokumentacija za tražena ulaganja (ponude, računi, narudžbe, predračuni, ugovori i slično).

Napomene vezane uz dostavu dokumentacije za tražena ulaganja:

 • dostavljaju se narudžbe, računi, ponude, predračuni, ugovori itd., tj. dokumentacija kojom se može utvrditi koja se ulaganja planiraju provoditi ili su provedena
 • važno: ukoliko se dostavljaju narudžbe, ponude ili predračuni kao dokazi o namjeri ulaganja, isti se ne smiju mijenjati nakon isteka roka za dostavu zahtjeva! Takva dokumentacija i namjera ulaganja treba ostati ista do izvršenja, osim ukoliko podnositelj zahtjeva odustane od svog zahtjeva. Ukoliko se iznosi navedeni na dostavljenoj dokumentaciji iz opravdanih razloga mijenjaju, u slučaju da je nakon promjene iznos manji, sukladno tome će se od podnositelja zahtjeva zatražiti da izvrši povrat preplaćenog iznosa, te u slučaju da je iznos nakon promjene veći, dodijeljena potpora se neće mijenjati.

Kao prihvatljivi troškovi, priznaju se troškovi nastali nakon dana objave javnog natječaja.

6. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Troškovi ulaganja koji nisu prihvatljivi za potporu:

 • porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost (PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,
 • carinske i uvozne pristojbe,
 • novčane kazne, financijske kazne,
 • troškovi parničnog postupka,
 • troškovi poslovanja, uključujući troškove održavanja, amortizacije i najma opreme,
 • bankovni troškovi, troškovi jamstava i slični troškovi,
 • troškovi upravnih pristojbi,
 • troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi,
 • drugi porezi, naknade, doprinosi,
 • kamate,
 • troškovi komunalnih naknada, doprinosa i sličnih pristojbi,
 • troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima,
 • svi troškovi održavanja i amortizacije,
 • troškovi leasinga, režijski troškovi i troškovi osiguranja,
 • troškovi vlastitog rada.

7. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za potporu može se podnijeti samo za jednu mjeru.

Zahtjev i svu propisanu dokumentaciju dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno u Općinu Pićan, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na sljedeću adresu i sa naznakom:

OPĆINA PIĆAN
Pićan 40
52332 Pićan
„Javni natječaj za potpore u poljoprivredi 2024. – NE OTVARAJ“

8. INFORMACIJE

Sve dodatne informacije i pojašnjenja možete dobiti putem e-maila info@pican.hr.

9. ODLUKA O DODJELI POTPORE

Odluku o dodjeli potpore donosi Općinsko vijeće na temelju prijedloga Povjerenstva.

Po donošenju Odluke o dodjeli potpore, Povjerenstvo će korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013, te o načinu izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.

Potpora se smatra dodijeljenom u trenutku kada korisnik potpore stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

Potpore se isplaćuju jednokratno, isplatom na žiro račun korisnika.

10. IZVJEŠTAVANJE

Korisnik je obvezan dodijeljena sredstva koristiti isključivo za realizaciju mjere za koju su sredstva dodijeljena i to u godini u kojoj se traži potpora, tj. najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

Korisnik je obvezan podnijeti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima najkasnije do 15. veljače 2025. godine. Namjenski utrošak sredstava se dokazuje računima ili ugovorima i izvodima s bankovnog računa ukoliko su računi plaćeni putem žiro računa.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivenih sredstava.

Korisnik potpore se obvezuje po posebnom zahtjevu Općine Pićan dostaviti dokumentaciju i druge podatke kao i izvješća vezana uz realizaciju Programa te omogućiti Općini Pićan kontrolu i nadzor nad provedbom ovog Programa.

Stručnu i administrativnu kontrolu dodjele potpora provodi Povjerenstvo.

Ponude, predugovori i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava, ali predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjeri ulaganja.

Nalog za plaćanje nije prihvatljiv dokaz o izvršenom plaćanju. Kompenzacije i cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Povjerenstvo obavlja kontrolu namjenskog utroška sredstava i o tome sastavlja Izvješće.

11. SANKCIJE

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju, prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, korisnik je nezakonito ostvario potporu ili su sredstva potpore utrošena nenamjenski, korisnik potpore dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Pićan u roku od 8 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Općine Pićan, te će biti isključen iz svih potpora Općine Pićan u narednih tri (3) godine.

U slučaju da korisnik potpore ne izvrši povrat sredstava u roku iz prethodnog stavka, provest će se prisilna naplata, a na iznos potraživanja obračunat će se zakonska zatezna kamata.

12. OSTALE ODREDBE

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013, ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Uzimaju se u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je korisnik primio kao potpore male vrijednosti, neovisno o instrumentu njihove dodjele.

Sukladno članku 6. Uredbe 1405/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji će biti objavljen uz javni natječaj.

Financijska sredstva za provedbu Programa planirana su u Proračunu Općine Pićan za 2024. godinu, Program 2004 – Poticanje razvoja poljoprivrede, turizma i gospodarstva, Aktivnost A200402 – Poticanje poljoprivrede, konto 35231 – Subvencije poljoprivrednicima (OPG) – temeljem javnog natječaja (p.27), u iznosu od 25.000,00 eura.

Podnositelj zahtjeva njegovim potpisivanjem potvrđuje da:

 • je upoznat sa odredbama Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/24), i ovog natječaja
 • su podaci navedeni u zahtjevu istiniti
 • će omogućiti kontrolu na terenu
 • nema nepodmirenih obveza prema Općini Pićan, te da će, ukoliko se nepodmirene obveze ustanove tijekom provjere, iste podmiriti temeljem zahtjeva Općine Pićan u roku od 5 dana od primitka zahtjeva, u suprotnom se smatra da odustaje od ovog zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva može, unutar roka za dostavu zahtjeva, odustati od prije podnesenog zahtjeva i podnijeti novi zahtjev umjesto toga, te to treba posebno napomenuti.

 

Natječajna dokumentacija:

 1. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu
 2. Javni natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu – PDF
 3. Obrazac ZAHTJEVA za dodjelu potpore
 4. Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
 5. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 6. Obrazac Izjave o statusu poreznog obveznika
 7. Obrazac privole za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka