Arhiva objava

Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva Općine Pićan za 2023. godinu

30. listopada 2023. | Natječaji, Novosti

Na temelju članka 4. Programa potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Pićan za 2023. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/23) i članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Pićan dana 30. listopada 2023. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE RAZVOJA
PODUZETNIŠTVA OPĆINE PIĆAN ZA 2023. GODINU

 

1. UVODNE ODREDBE

Na ovaj Javni natječaj primjenjuju se odredbe Programa potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Pićan za 2023. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/23) (u daljnjem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju aktivnosti za koje će Općina Pićan u 2023. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Pićan.

Cilj dodjele potpora je poticanje razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za poticanje novoosnovanih subjekata malog gospodarstva, jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu i poticanje pokretanja novih poslovnih procesa.

Potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L352 od 24.12.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba o potporama male vrijednosti br. 1407/2013).

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća, c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku točkama a) do d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jedim poduzetnikom.

Ovaj program potpora, sukladno članku 1. stavku 1. točkama a) do e) Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, ne odnosi se na:
a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture koje je obuhvaćeno Uredbom Komisije (EZ) br. 104/2000;
b) potpore poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda;
potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
o ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proiz vođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;
o ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
c) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
d) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

Sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, a za poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine te se ta navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. De minimis potpora koja se odobrava za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne može se odobravati i koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. Sukladno članku 1. stavku 2 Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 ako poduzetnik, osim u gore navedenim sektorima u kojima dodjela potpora male vrijednosti nije moguća, djeluje u ostalim sektorima i/ili obavljaju djelatnosti za koje je moguće dodijeliti potporu male vrijednosti mora osigurati da sektori koji su isključeni iz područja primjene Uredbe o potporama male vrijednosti 1407/2013 ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova.

Sukladno članku 6. Uredbe o potporama male vrijednosti 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, a svaki korisnik potpore u obvezi je prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim potpora male vrijednosti poštujući odredbe od „jednom poduzetniku“.

2. MJERE

Ovim Programom potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Pićan za 2023. godinu utvrđuje se MJERA POTPORE NOVOOSNOVANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA.

Pravo na potporu ostvaruju gospodarski subjekti registrirani u razdoblju od 01. siječnja do 30. studenoga 2023. godine i s najmanje jednom samozaposlenom ili zaposlenom osobom na neodređeno vrijeme i na puno radno vrijeme.

Potpora se može dodijeliti za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske djelatnosti, odnosno:

 • nabavu nove opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava,
 • uređenje poslovnog prostora,
 • troškove nastale prilikom izrade planova i studija (poslovni plan, marketing plan, investicijska studija, studija utjecaja na okoliš i slično),
 • ishođenje dokumentacije potrebne za odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjene vrijednosti nekretnina, troškove sudskih vještaka, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, konzultantske ili savjetodavne usluge te ishođenje raznih dozvola),
 • potrebnu izobrazbu uz osnovnu djelatnost,
 • informatičko obrazovanje, izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta te ostalim elementima digitalizacije poslovanja poduzetnika,
 • drugi troškovi izravno povezani s pokretanjem gospodarske djelatnosti.

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna Istarske županije, proračuna Europske unije ili drugih izvora financiranja, zbog čega se traži dostava popunjenog obrasca o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova.

Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljivi trošak.

3. KORISNICI POTPORE

Korisnici potpore za mjere financiranja od strane Općine Pićan iz ovog Programa mogu biti gospodarski subjekti malog gospodarstva (fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti ili dohotka, neovisno o pravnom obliku), koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • registrirani su u razdoblju od 01. siječnja do 30. studenoga 2023.g.,
 • imaju najmanje jednu samozaposlenu ili zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme i na puno radno vrijeme,
 • u cijelosti su u privatnom vlasništvu,
 • imaju sjedište na području Općine Pićan,
 • nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj ili Općini Pićan,
 • ispunjavaju i druge uvjete utvrđene ovim Programom.

Potpore po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Općini Pićan kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje. Ova odredba odnosi se na gospodarski subjekt i na odgovornu osobu gospodarskog subjekta – vlasnika i osnivača subjekta.

U Proračunu Općine Pićan za 2023. godinu osigurana su sredstva za namjenu poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Pićan za 2023. godinu u iznosu od 6.640,00 EUR, stoga će se odobreni iznos za svakog korisnika utvrditi na način da svaki prijavljeni korisnik odnosno subjekt koji udovolji uvjetima natječaja i ostvari pravo na isplatu potpore, dobije jednaki iznos sredstava do iskorištenja raspoloživih sredstava, ali najviše 1.000,00 EUR po korisniku.

4. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi se podnose najkasnije do 30. studenoga 2023. godine, što znači da do tog datuma moraju biti zaprimljeni u pošti (preporučena pošiljka) ili osobno u prostorijama Općine Pićan.

Zahtjevi dostavljeni nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Odluka o odobravanju isplate sredstava se donosi najkasnije do 31. prosinca 2023. godine. Isplata sredstava se vrši najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu potpore (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan),
 • preslika dokumentacije o registraciji gospodarskog subjekta (preslika rješenja o upisu obrta u Obrtni registar, preslika obrtnice, preslika rješenja o upisu u sudski registar, preslika izvatka iz sudskog registra),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja (elektronički zapis o radnopravnom statusu iz koje je vidljiv status zaposlenja u gospodarskom subjektu na neodređeno i puno radno vrijeme ili druga odgovarajuća potvrda koju izdaje HZMO)
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ili potvrda Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda otplate za gospodarski subjekt i za vlasnika i osnivača subjekta,
 • preslika kartice žiro-računa gospodarskog subjekta,
 • preslika osobne iskaznice vlasnika i osnivača gospodarskog subjekta,
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (potpore de minimis) (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan),
 • privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka (obrazac se preuzima sa web stranice ili u prostorijama Općine Pićan),
 • dokumentacija za tražena ulaganja (ponude, računi, narudžbe, predračuni, ugovori i slično).

Napomene vezane uz dostavu dokumentacije za tražena ulaganja: 

 • dostavljaju se narudžbe, računi, ponude, predračuni, ugovori itd., tj. dokumentacija kojom se može utvrditi koja se ulaganja planiraju provoditi ili su provedena
 • važno: ukoliko se dostavljaju narudžbe, ponude ili predračuni kao dokazi o namjeri ulaganja, isti se ne smiju mijenjati nakon isteka roka za dostavu zahtjeva! Takva dokumentacija i namjera ulaganja treba ostati ista do izvršenja, osim ukoliko podnositelj zahtjeva odustane od svog zahtjeva. Ukoliko se iznosi navedeni na dostavljenoj dokumentaciji iz opravdanih razloga mijenjaju (primjerice zbog promjene cijena na tržištu), u slučaju da je nakon promjene iznos manji, sukladno tome će se od podnositelja zahtjeva zatražiti da izvrši povrat preplaćenog iznosa, te u slučaju da je iznos nakon promjene veći, dodijeljena potpora se neće mijenjati.

Kao prihvatljivi troškovi, priznaju se troškovi nastali u razdoblju od 01. siječnja do 30. studenoga 2023. godine.

6. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Troškovi ulaganja koji nisu prihvatljivi za potporu:

 • porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost (PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,
 • carinske i uvozne pristojbe,
 • novčane kazne, financijske kazne,
 • troškovi parničnog postupka,
 • troškovi upravnih pristojbi i sličnih pristojbi,
 • komunalna naknada, komunalni doprinos,
 • troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi,
 • drugi porezi, naknade, doprinosi,
 • kamate,
 • troškovi amortizacije.

7. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno u Općinu Pićan, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na sljedeću adresu i sa naznakom:

OPĆINA PIĆAN
Pićan 40
52332 Pićan
„Javni natječaj za potpore poduzetništvu 2023. – NE OTVARAJ“

8. INFORMACIJE

Sve dodatne informacije i pojašnjenja možete dobiti na telefon: 052/887-048, mobitel 099/200-0041 ili na e-mail: martina.bilic@pican.hr.

9. ODLUKA O DODJELI POTPORE

Za provedbu Javnog natječaja, prikupljanje i obradu prijava, analizu ispunjavanja uvjeta iz Javnog natječaja i ovog Programa, sastavljanje prijedloga za dodjelu potpora koji će se dostaviti Općinskom načelniku, kao i za kontrolu namjenskog utroška dodijeljene potpore, Općinski načelnik će imenovati Povjerenstvo sastavljeno od tri (3) osobe iz redova službenika Jedinstvenog upravnog odjela ili članova Općinskog vijeća.

Odluku o dodjeli potpore donosi Općinski načelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.

Po donošenju Odluke o dodjeli potpore, Jedinstveni upravni odjel će korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, te o načinu izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.

Potpora se smatra dodijeljenom u trenutku kada korisnik potpore stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

Potpore se isplaćuju jednom godišnje i to jednokratno, isplatom na žiro račun korisnika.

10. IZVJEŠTAVANJE

Korisnik je obvezan dodijeljena sredstva koristiti isključivo za realizaciju mjere za koju su sredstva dodijeljena i to u godini u kojoj se traži potpora, tj. najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Korisnik je obvezan podnijeti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima najkasnije do 15. veljače 2024. godine. Namjenski utrošak sredstava se dokazuje računima ili ugovorima i izvodima s bankovnog računa.

Ponude, predugovori i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava, ali predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjeri ulaganja. Kompenzacije i cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Korisnik potpore se obvezuje po posebnom zahtjevu Općine Pićan dostaviti dokumentaciju i druge podatke kao i izvješća vezana uz realizaciju Programa te omogućiti Općini Pićan kontrolu i nadzor nad provedbom ovog Programa.

Stručnu i administrativnu kontrolu dodjele potpora provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo obavlja kontrolu namjenskog utroška sredstava, sastavlja Izvješće i dostavlja ga načelniku.

11. SANKCIJE

Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju, prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, korisnik je nezakonito ostvario potporu ili su sredstva potpore utrošena nenamjenski, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Pićan u roku od 8 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Općine Pićan, te će biti isključen iz svih potpora Općine Pićan u narednih tri (3) godine.

U slučaju da korisnik potpore ne izvrši povrat sredstava u roku iz prethodnog stavka ovog članka, provest će se prisilna naplata, a na iznos potraživanja obračunat će se zakonska zatezna kamata.

12. OSTALE ODREDBE

Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013, ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ta de minimis potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Uzimaju se u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je korisnik primio kao potpore male vrijednosti, neovisno o instrumentu njihove dodjele.

Podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji će biti objavljen uz javni natječaj.

Općina Pićan će korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013.

Financijska sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u Proračunu Općine Pićan za 2023. godinu, Program 2004 – Poticanje razvoja poljoprivrede, turizma i gospodarstva, na Aktivnosti A200408 Poduzetništvo u iznosu od 6.640,00 EUR.

Podnositelj zahtjeva njegovim potpisivanjem potvrđuje da:

 • je upoznat sa odredbama Programa potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Pićan za 2023. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/23), i ovog natječaja
 • su podaci navedeni u zahtjevu istiniti
 • će omogućiti kontrolu na terenu
 • nema nepodmirenih obveza prema Općini Pićan, te da će, ukoliko se nepodmirene obveze ustanove tijekom provjere, iste podmiriti temeljem zahtjeva Općine Pićan u roku od 5 dana od primitka zahtjeva, u suprotnom se smatra da odustaje od ovog zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva može, unutar roka za dostavu zahtjeva, odustati od prije podnesenog zahtjeva i podnijeti novi zahtjev umjesto toga, te to treba posebno napomenuti.

Općinski načelnik
Dean Močinić, v.r.


Natječajna dokumentacija:

 1. Program potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Pićan za 2023. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/23)
 2. Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva Općine Pićan za 2023.g. – PDF
 3. Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore
 4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (potpore de minimis)
 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 6. Privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka