Arhiva objava

Javni natječaj za dodjelu stipendija STUDENTIMA 2023./2024.

20. listopada 2023. | Odgoj i obrazovanje

Temeljem članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) i članka 6. Pravilnika o stipendiranju Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/22) (dalje u tekstu: Pravilnik), Načelnik Općine Pićan dana 20. listopada 2023. godine donosi

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA
s prebivalištem na području Općine Pićan za akademsku godinu 2023./2024.

 

I. OPĆI PODACI

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Pićan u akademskoj godini 2023./2024.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na ženski i muški rod.

Članak 2.

Opći uvjeti koje student mora ispunjavati kako bi ostvario pravo na dodjelu stipendije su:

 • da je državljanin Republike Hrvatske, što potvrđuje domovnicom,
 • da ima prebivalište na području Općine Pićan najmanje šest (6) mjeseci do dana podnošenja zahtjeva za stipendiju, što potvrđuje uvjerenjem o prebivalištu,
 • da ima status redovitog studenta, što potvrđuje potvrdom obrazovne ustanove,
 • da ne prima drugu stipendiju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačkih društava u kojima RH i JLP(R)S imaju većinsko vlasništvo, što potvrđuje osobnom pismenom izjavom.

Članak 3.

Pravo na stipendiju ostvaruju svi studenti koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom i ovim Javnim natječajem bez bodovanja, osim u slučaju da broj pristiglih prijava premašuje financijske mogućnosti Općine i sredstva planirana Proračunom, u kojem slučaju će Općinski načelnik, na prijedlog Komisije, a prije provođenja postupka pregleda i ocjene prijava, Odlukom utvrditi broj stipendija koje će se dodijeliti i provođenje postupka bodovanja prema kriterijima utvrđenim u člancima 12. do 15. Pravilnika.

Članak 4.

Mjesečna stipendija iznosi 99,54 EUR.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Pićan sukladno financijskim mogućnostima Općine.

Stipendije se u tijeku akademske godine isplaćuju 10 mjeseci, i to od 01. rujna do 30. lipnja. Za srpanj i kolovoz se stipendije ne isplaćuju.

Stipendije se isplaćuju jednom mjesečno, na žiro ili tekući račun stipendista, u pravilu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec kalendarske godine, odnosno ovisno o dinamici priliva sredstava u proračun Općine.

Stipendija se dodjeljuje za razdoblje trajanja programa obrazovne ustanove.

II. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA, DOKUMENTACIJA I ROKOVI

Članak 5.

Prijava na Javni natječaj podnosi se na propisanom obrascu, osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na adresu Pićan 40, 52332 Pićan, poštom preporučeno, ili putem elektroničke pošte na e-mail info@pican.hr u roku propisanom u ovom natječaju.
Ukoliko se prijava podnosi putem elektroničke pošte, sva dokumentacija mora biti u obliku skeniranih izvornika.

Uz prijavu na Javni natječaj obvezno se prilaže sljedeća dokumentacija:

 1. Preslika domovnice,
 2. Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice,
 3. Potvrda o redovitom upisu u visokoškolsku ustanovu, s naznakom koju akademsku godinu studija podnositelj upisuje,
 4. Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine (2022./2023.) ili presliku svjedodžbe iz prethodne školske godine, odnosno prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija,
 5. Kratki životopis,
 6. Izjava da ne prima stipendiju po drugoj osnovi (obrazac koji se može preuzeti osobno u Općini Pićan ili na web stranici Općine Pićan),
 7. Privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka (obrazac koji se može preuzeti osobno u Općini Pićan ili na web stranici Općine Pićan).

U slučaju provedbe bodovanja prema članku 3. ovog Natječaja i člancima 10. i 11. Pravilnika, od prijavitelja će biti zatražena dostava dodatne dokumentacije na temelju koje će se provesti bodovanje, u roku od 5 dana od dana dostave zahtjeva za dopunu dokumentacije. U slučaju da prijavitelj u tom roku ne dostavi dopunu dokumentacije, smatrat će se da odustaje od prijave i prijava će se odbaciti.

Podaci i dokumentacija koje podnositelji dostavljaju uz prijavu na Javni natječaj i za vrijeme trajanja Ugovora o stipendiranju, podložni su provjeri od strane Jedinstvenog upravnog odjela i Komisije.

Članak 6.

Natječaj je otvoren od 20. listopada do 20. studenoga 2023. godine.

Kako bi prijava bila pravovremena, mora biti zaprimljena u Općini Pićan, na pošti ili putem elektroničke pošte najkasnije dana 20. studenoga 2023.g.

Nepravovremene prijave se odbacuju bez razmatranja.

Ukoliko se utvrdi da je prijava nepotpuna, Komisija će pozvati podnositelja da ju dopuni ili ispravi u roku od pet (5) dana od dana primitka poziva za dopunu, odnosno ispravak.

Ukoliko podnositelj ne dostavi dopunu ili ispravak u roku, prijava se odbacuje.

III. NATJEČAJNI POSTUPAK I UGOVARANJE

Članak 7.

Natječajni postupak i druge poslove vezane za dodjelu stipendija obavlja Komisija za stipendiranje (dalje u tekstu: Komisija). Komisija razmatra i obrađuje prijave pristigle na Javni natječaj, utvrđuje prijedlog rang liste, dostavlja prijedlog rang liste načelniku i objavljuje ju na oglasnoj ploči i web stranici Općine u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na Javni natječaj.

Podnositelji prijave mogu na prijedlog rang liste podnijeti pisani prigovor Načelniku u roku od osam (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici Općine.            

O prigovoru odlučuje Načelnik, nakon očitovanja Komisije, u roku od osam (8) dana.            

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik donosi konačnu rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.            

Na utvrđenu konačnu rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.            

Na temelju konačne rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju Načelnik i stipendist.            

Sastavni dio Ugovora je Očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane na primanja koja ostvaruje, koji mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, a kojeg potpisuje stipendist ako je punoljetan, odnosno stipendist i njegov zakonski zastupnik ako je maloljetan, u svrhu osiguranja vraćanja isplaćenih stipendija koje je stipendist dužan vratiti Općini u slučaju iz članka 23. stavka 1. Pravilnika.

IV. DUALNO STIPENDIRANJE

Članak 8.

Općina je objavila Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika i obrtnika (dalje u tekstu: gospodarstvenici) s područja Općine Pićan, kojim su gospodarstvenici pozvani da iskažu svoj interes za određena zanimanja za koja se studenti školuju, te da se obvežu da će za određeni broj studenata iz odgovarajućih zanimanja osigurati dodatni iznos stipendije.

Objavljuje se popis zainteresiranih gospodarstvenika za koje stipendisti mogu iskazati interes za dualno stipendiranje:

Naziv i adresa poduzeća ili obrta Tražena stručna sprema Zanimanje Mogućnost osiguranja stručne prakse tijekom školovanja
ABS d.o.o.Kukurini 22, Pićan VŠS, VSS Inženjeri Da
EL-NIZ d.o.o.Lukeži 93A, Pićan SSS, VŠS Strojarsko ili elektro Da
METALLUM d.o.o.Most Pićan 2D, Pićan SSS Mehaničar, strojar, elektro strojar Da

 

Nakon provedbe pregleda prijava, nakon utvrđivanja privremene rang liste, a prije utvrđivanja konačne rang liste, gospodarstvenici će biti pozvani da predaju izjave o preuzimanju obveze stipendiranja odgovarajućih studenata, u roku od osam dana od dana objave privremene rang liste.

Ukoliko gospodarstvenici predaju izjave o preuzimanju obveze stipendiranja, stipendisti će potpisati Ugovor o stipendiranju sa tim gospodarstvenikom.

Jedan stipendist može primati stipendiju samo jednog gospodarstvenika.

Ukoliko je više gospodarstvenika iskazalo interes za stipendiranje istog studenta, stipendist će samostalno odlučiti s kojim će gospodarstvenikom sklopiti ugovor o stipendiranju.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Sva ostala pitanja vezana uz dodjelu stipendija uređena su Pravilnikom o stipendiranju Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/22).

Članak 10.

Već postojeći stipendisti koji imaju sklopljen Ugovor o stipendiranju nisu dužni prijaviti se na ovaj natječaj ukoliko nastavljaju redovni plan školovanja, no dužni su do 31. listopada 2023.g. dostaviti potvrdu o upisu u narednu programsku godinu.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Pićan i na web stranici Općine Pićan www.pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

 

Natječajna dokumentacija:

 1. Pravilnik o stipendiranju (“Službene novine Općine Pićan” br. 11/22)
 2. Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2023./2024. – PDF
 3. Prijava na natječaj – obrazac
 4. Izjava da ne prima stipendiju po drugoj osnovi
 5. Privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka
 6. Ugovor o stipendiranju – NACRT