Arhiva objava

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2021./2022.

09. veljače 2022. | Odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst) i članka 6. Odluke o Javnom natječaju za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2021./2022. („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/22), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke d.d. Split i Općine Pićan od 21. listopada 2021. godine (KLASA: 022-06/21-01/22, URBROJ: 2144/05-01-01-21-1), Općinski načelnik Općine Pićan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja
za akademsku godinu 2021./2022.

 

Članak 1.

Općina Pićan će za akademsku 2021./2022. godinu dodijeliti stipendije za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

Broj i iznos stipendije će se utvrditi naknadno, sukladno broju primljenih prijava studenata. Ukupni fond sredstva za isplatu stipendija po ovom natječaju iznosi 15.000,00 kn koje će se rasporediti na korisnike, a isplaćivat će se mjesečno, izuzev za razdoblje od 01. rujna 2021.g. do 31. siječnja 2022. godine, koji iznos će se isplatiti jednokratno.

Stipendija se isplaćuje za razdoblje od 01. rujna 2021. do 30. lipnja 2022. godine.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti studenti – postojeći stipendisti Općine Pićan, s obzirom na to da se radi o dodatnoj stipendiji za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose jednako na ženski i muški rod.

Članak 2.

Opći uvjeti koje student mora ispunjavati kako bi ostvario pravo na dodjelu stipendije iz ovog natječaja su:

  • da je državljanin RH, što potvrđuje domovnicom,
  • da ima prebivalište na području Općine Pićan najmanje posljednjih šest (6) mjeseci, što potvrđuje uvjerenjem o prebivalištu ili važećom osobnom iskaznicom,
  • da ima status redovitog studenta, što potvrđuje potvrdom visokoškolske ustanove,
  • da ne prima drugu stipendiju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i trgovačkih društava u kojima RH i JLP(R)S imaju većinsko vlasništvo. Iznimno, student može primati redovnu stipendiju Općine Pićan,
  • da nije zaposlen, tj. ne ostvaruje primitke od nesamostalnog rada u razdoblju od početka akademske godine, tj. od 01. listopada 2021. godine do dana raspisivanja natječaja.

Članak 3.

Posebni uvjeti za dodjelu stipendija:

  • da dolazi iz obitelji koja ima troje ili više djece, tj. ima još najmanje dvoje braće ili sestara koji su predškolske dobi, u programima predškolskog odgoja i obrazovanja (vrtić) ili u sustavu redovnog školovanja (osnovna škola, srednja škola ili redoviti student),
  • dodijeljena stipendija temeljem ovog Natječaja isplaćuje se na žiro račun otvoren isključivo u OTP banci, te će stoga stipendist, prije sklapanja ugovora, otvoriti žiro račun u OTP banci ukoliko isti već nije otvoren.

Ukoliko u jednoj obitelji ima dvoje studenata koji ispunjavaju uvjet iz prethodnog stavka ovog članka, svi takvi studenti imaju pravo na dodjelu stipendije.

Članak 4.

Molbe za dodjelu stipendija podnose se na propisanom obrascu, osobno u Općinu Pićan na adresu: Pićan 40, 52332 Pićan, ili poštom preporučeno, u roku propisanom u ovom natječaju.

Uz zamolbu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti:

1. preslika domovnice,

2. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana) ili kopiju važeće osobne iskaznice,

3. potvrdu o redovitom upisu na studij u akademskoj 2021./2022. godini,

4. izjava da ne prima stipendiju po drugoj osnovi (obrazac koji se može preuzeti osobno u Općini Pićan ili na web stranici Općine Pićan),

5. potvrdu Porezne uprave o primanjima za razdoblje od 01.10.2021.g. do 08.02.2021.g., kojima se dokazuje opći uvjet iz članka 2. stavka 1. točke 5.,

6. izjava o članovima obitelji (obrazac koji se može preuzeti osobno u Općini Pićan ili na web stranici Općine Pićan),

7. rodne listove za kandidata i članove obitelji (braću i/ili sestre), kojima se dokazuje poseban uvjet iz članka 3. stavka 1. točke 1.,

8. dokaz da su članovi obitelji (braća/sestre) kandidata predškolske dobi, u programima predškolskog odgoja i obrazovanja (vrtić) ili u sustavu redovnog školovanja (osnovna, srednja škola, redoviti student) kojima se dokazuje poseban uvjet iz članka 3. stavka 1. točke 1., npr. potvrda o upisu djeteta u vrtić, potvrda da dijete pohađa školu ili fakultet

9. privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka (obrazac se može preuzeti osobno u Općini Pićan ili na web stranici Općine Pićan).

Članak 5.

Prijave se podnose od 09. veljače do 24. veljače 2022. godine.
Kako bi prijava bila pravovremena, mora biti zaprimljena u Općini Pićan ili na pošti najkasnije dana 24. veljače 2022.g.

Članak 6.

Povjerenstvo za ocjenu prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) razmatra prijave i donosi prijedlog rang liste.

Prijedlog Rang liste stipendista objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Pićan i na web stranici Općine Pićan – www.pican.hr u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj.

Na prijedlog rang liste stipendista prijavitelji mogu uložiti prigovor Povjerenstvu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan.

O prigovoru odlučuje Povjerenstvo u roku od osam dana.

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora, Načelnik na temelju prijedloga Povjerenstva donosi konačnu Rang listu o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Na utvrđenu konačnu Rang listu ne postoji mogućnost podnošenja prigovora.

Na temelju konačne Rang liste zaključuju se Ugovori o stipendiranju, koje potpisuju Načelnik i stipendist.

Sastavni dio Ugovora je Očitovanje o prihvaćanju provođenja administrativne zabrane, koji mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, a kojeg potpisuje stipendist.

Stipendija će se u pravilu isplaćivati mjesečno, odnosno ovisno o dinamici priliva sredstava u proračun Općine Pićan, izuzev za razdoblje od 01. rujna 2021.g. do 31. siječnja 2022.g., koji iznos će se isplatiti jednokratno.

Članak 7.

Sva ostala pitanja vezana uz dodjelu stipendija uređena su Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18).

Svi potrebni obrasci (za dodjelu stipendija, izjava studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi, privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka), mogu se podignuti u Općini Pićan ili na web stranici Općine Pićan (www.pican.hr).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Pićan i na web stranici Općine Pićan – www.pican.hr.

Za provedbu ovog natječaja zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.

Sve informacije mogu se dobiti od pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Martine Bilić na e-mail martina.bilic@pican.hr, telefon 052/887-054 ili mobitel 099/200-0041.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Javni natječaj – PDF Molba za dodjelu stipendije Izjava o članovima obitelji Privola Izjava o neprimanju stipendije